Falundafa.org


Fa predavanje na konferenciji u Švajcarskoj

Li Hondži
04.09.1998.

Dobar vam dan!

Među vama koji ovde sedite ima ljudi koji su ovamo pohitali sa singapurske Fa-konferencije, ljudi koji su ovamo pohitali iz drugih zemalja i krajeva, kao i novih učenika. Glavni razlog što držimo Fa-konferencije je da bi svi izvukli nešto iz tuđeg iskustva, da bi otkrili sopstvene nedostatke, da bi zajedno mogli napredovati u kultivaciji. Istovremeno, ovakav događaj je sam po sebi prilika za širenje Fa. Sve što želimo da uradimo treba da nam omogući da se kultivišemo i unapredimo se – tu se nikako ne radi o formalnostima. Znači, svaki put kad u buduće budemo održavali Fa-konferenciju, treba da se držimo ovog principa, kako bismo učenicima zbilja pomogli da učine napredak. Ovo moramo obezbediti pre nego što možemo održavati ovakve konferencije. Previše konferencija za razmenu iskustava, previše često, lako će doneti neku vrstu nadmetanja, gde ti teraš na jedan način, ja teram na drugi itd, dok se svi čvrsto drže svog ljudskog mentalnog sklopa. Tako neće valjati. Svi mi treba da nastupimo iz Fa, i držimo konferencije poput ove u potpunosti radi kultivacije učenika.

Priličan broj vas u publici ste veterani među učenicima. Zaista sam srećan što vas sve vidim. Na putu kultivacije, vi zaista napredujete krupnim koracima. Vi sami još ne možete da vidite promene u sebi, ali promene su strahovite. U ne tako dalekoj budućnosti ćete moći da se uverite u ovo i sagledate. Zato sam jako zadovoljan.

Tokom ovog perioda u kom se kultivišete slušajući Fa koji predajem na Fa-konferencijama i neprestano izučavajući Džuan Falun iznutra, vi možete sagledati mnoge različite manifestacije istine i stičete drugačije, dublje razumevanje Fa. Naporedo s ovim, hteo bih da s vama dalje prodiskutujem proces vaše kultivacije i koncept još jedne vrste kosmičke strukture. Najpre ću govoriti o još jednoj vrsti kosmičke strukture. Ima nešto što bih najpre hteo da objasnim: Fa je, zapravo, načinio kosmos. Znači da cilj moje priče o kosmosu definitivno nije da poguram savremenu nauku na neki viši domen, i ne prenosi vam se kao neka vrsta znanja. Ovo treba da vam omogući da se kultivišete. To je zato što ide ruku uz ruku s Fa. Cilj je da vam se omogući da kroz kultivaciju dostignete različite domene. To jest, vi treba da se vratite na mesta u različitim domenima, gde ste stvoreni, da se vratite u različite nivoe i domene kosmosa. Ovaj Fa je velik onoliko koliko je velik kosmos, i to je i dalje koncept nepoznat vašem umu. Danas ću govoriti s drugog stanovišta i videti da li možete da pratite.

Najpre ću govoriti o kosmosu. Govoriti o kosmosu zapravo je, drugačije rečeno, rasprava o pitanju poimanja materije. Bez obzira koliko je napredna današnja nauka, njeno poimanje materije je i dalje veoma površno. Kad se uporedi sa celokupnim kosmosom, čak nije vredno pomena – ne mogu se uporediti. Znate da sam rekao da je kosmos sačinjen od elementarnih čestica. A od čega su onda sačinjene elementarne čestice? Ovo se mora objasniti na specifičan način. U konceptu različitih slojeva kosmičkih tela (ne različitih slojeva univerzuma), koliko su velika kosmička tela? Prostranstvo samo jednog kosmičkog tela je ekstremno veliko. Ipak, ne postoji neka pravilnost po kojoj se jedno kosmičko telo sastoji od nekog prosečnog broja slojeva univerzuma. Neka se sastoje od desetine hiljada slojeva univerzuma, naviše. A postoje ona koja se sastoje od više od sto miliona slojeva univerzuma. Ovaj koncept je izuzetno velik. Znači da je svako kosmičko telo nezamislivo veliko kosmičko prostranstvo.

Kad ljudi govore o konceptu univerzuma, oni u osnovi govore o rasponu unutar onog broja galaksija koje ljudi mogu da raspoznaju. Raspon koji savremena nauka može da sagleda je samo mali univerzum o kom ljudi govore. Hajde da uzmemo Zemlju kao polazište. Započinjući od ovog malog univerzuma, tri hiljade malih univerzuma naše veličine sačinjava univerzum drugog sloja. Onda, tri hiljade univerzuma, od kojih je svaki velik kao univerzum drugog sloja, sačinjavaju univerzum trećeg sloja. Razmislite, uvećanje je prilično krupno. Ipak je ovo samo kad govorimo o ekspanziji iz jednog polazišta. Ali u ovom univerzumu ne postoji samo jedna čestica veličine Zemlje. Čestice okvirne veličine naše Zemlje su rasute svuda po univerzumu, i one su bezbrojne. Upravo sam govorio o uvećanju univerzuma iz gledišta jedne čestice. Zapravo, čestice te veličine se prostiru širom svekolikog kosmosa. One su u svemu i svačemu. Sve one imaju ovakav sistem ekspanzije, prostirući se od velike ka maloj, od male ka velikoj. Za čovečanstvo, čak i ovaj sloj malih univerzuma je pregolem. Broj planetarnih čestica različitih veličina unutar njega je nemerljiv. Zašto? Jer iako bude, bogovi i taoi na veoma visokim nivoima imaju uvid u sve, nikome nije palo na pamet da prebroji zrna prašine. Jedna planeta unutar jednog ogromnog kosmičkog tela je baš kao zrno prašine koje pluta kosmosom.

Tako se tri hiljade univerzuma ove veličine stalno umnožava i širi u rasponu; oni se stalno umnožavaju i proširuju sistem. Negde kod hiljaditog sloja dostiže se granica ovog prvog kosmičkog tela. Ali čak ni ovo prostranstvo nije jedino: u golemom kosmosu ono je i dalje jedna čestica, a čestice tog nivoa takođe prožimaju ogromni kosmos. Iza ovog prostranstva je stanje potpune praznine. A koliko je prazno? Ako bi bilo koja supstanca iz ovog sistema ušla u nju, bilo bi to isto što i samouništenje. To je zato što bilo koja supstanca unutar raspona ovog sistema ima život, karakteristične osobine i misao. Ući u mikroskopsku prazninu te vrste bilo bi kao da čestica više ne može da podržava misao i život. Momentalno bi se dezintegrisala. Drugim rečima, sve što bi upalo unutra bi se dezintegrisalo. Lako nam je da razumemo kad se ovaj koncept ovako predstavi. Izvan ovog prostranstva praznine, međutim, ipak zapravo postoje druga kosmička tela još većih raspona. Ali svejedno, životi iz ovog domena ne mogu da naprave jedan korak prema tamo, jer faktori jedne još mikroskopskije prirode postoje na još više, i još više, mikroskopskim nivoima. Tamo, u još većim prostranstvima, međutim, koncepti materije i života su različiti u tom kosmičkom telu – koncept materije više ne postoji. Unutar raspona kosmičkih tela, broj slojeva univerzuma nije isti, već je svako pojedino kosmičko telo sačinjeno od najmikroskopskijih i elementarnih čestica. A sve elementarne čestice se oformljuju od prirode kosmosa – Džen- Šan- Ren.

Koncepti o kojima ovde govorim su zaista složeni. Treba dobro da pazite jer ljudski jezik je zbilja ograničen. Na primer, najkrupnija supstanca delića nebeskog tela u bilo kojem sloju je takođe sastavljena od bezgranično mikroskopskih delića u svom sopstvenom sistemu, sve dok se ne dostigne sloj delića ove veličine. Ovo se zove sistem horizontalne kompozicije čestica. To znači da čestice jedne supstance nisu sastavljene samo od vertikalnog mikroskopskog sistema, već su istovremeno takođe sačinjene od supstanci – od mikroskopskih do većih i još većih – u svom sopstvenom sistemu. Drugim rečima, čestice različitih veličina u svakom nivou tog sistema su sami sistemi sačinjeni od mikroskopskih supstanci. A čestice različitih veličina na svakom pojedinom nivou tog sistema prožimaju sve. Tako njegove čestice različitih veličina oformljuju horizontalne kompozicione šeme, takođe. Njegove najelementarnije čestice i njegov nivo najkrupnijih čestica su prilično daleko jedni od drugih.

Šta je onda, konačno, najprvobitnija materija? To je voda. Ali voda o kojoj govorim nije voda našeg običnog ljudskog društva. Niti je to voda reka, potoka, jezera i okeana koji postoje na različitim nivoima. Ova voda je ono što stvara svu materiju i živote jednog kosmičkog tela na datom nivou. Možete je zvati „prvobitna materija“… [zapravo,] možete je zvati jedino prvobitna materija. A ova vrsta vode se razlikuje od koncepta vode koji mi shvatamo u dimenziji običnih ljudskih bića. Da budemo precizni, treba je zvati „nepomična voda“, jer se ona ne kreće. Potpuno je mirna i nepokretna. Kad biste nešto ubacili u nju, ona se ne bi zatalasala, niti bi bilo pljuska.

Sad kad govorimo o vodi, hajde najpre da govorimo o vodi u svetu ljudi. Možemo uzeti primer iz sekularne nauke. Kao što znate, u našem društvu običnih ljudi, savremeni naučnici kažu da postoje organske i neorganske supstance. To su, faktički, samo razumevanja ograničena na ovu dimenziju. Materija nije sazdana samo od supstanci ove površinske dimenzije. U „organske supstance“ naučnici obično svrstavaju ono što se u ovoj dimenziji smatra živim – drveće, cveće, travu, biljke, životinje i ljudska bića. One su, faktički, sačinjene od vode ove dimenzije. Znate da voda čini više od devedeset procenata tela. To jest, mi ljudi smo sačinjeni od vode ove dimenzije. Ranije sam pominjao da voda može da stvara sve stvari. Samo se radi o tome da savremeni naučnici to ne mogu da shvate. Ipak [kao što znate,] vodom ove fizičke dimenzije može se uzgajati povrće. Kad se povrće gnječi i gnječi rukama, na kraju ništa neće ostati sem nešto hlorofila. A ako se hlorofil tretira na poseban način, neće ostati ništa sem vode. Drugim rečima, sve iz ove dimenzije, što ljudi smatraju organskim supstancama, zapravo potiče iz vode iz ove dimenzije. Ovo znači da voda formira i stvara sve.

Znači, dopustite mi da vam kažem: takozvane neorganske supstance zapravo je stvorila voda višeg nivoa. Ali savremena nauka ne može to da raspozna, pa misli da te supstance nisu žive. Ali one zapravo jesu žive. Njihovi oblici postojanja su prilično različiti od onog što savremena nauka može da raspozna. Ako savremena nauka bude nastavila da se razvija sa svojim sadašnjim konceptima, ljudi nikad neće raspoznati njihove oblike. U drevnim vremenima, u kineskim krugovima kultivatora, postojala je izreka: „Besmrtnici su toliko moćni da mogu baciti kamen u tiganj i izvući vodu iz njega.“ Zvuči kao šala, ali u stvarnosti nije šala. Širom svog prostranstva kosmičkog tela kojem pripada ovaj univerzum, najfundamentalnije poreklo svakog predmeta je voda. Kakva je ta mikroskopskija voda? I kakva je još mikroskopskija voda? To je nepojmljivo, nezamislivo. Zato sam rekao da za vas to može ostati samo jedna ideja.

Ono što sam upravo rekao je da sve čestice različitih nivoa imaju jedan najfundamentalniji, najprvobitniji element. Ali te čestice, kao celina, imaju i vertikalne i horizontalne aranžmane. To je baš kao kad se krene sa Zemlje na kojoj se nalazimo: toliki i toliki broj galaksija sačinjava jedan univerzum, a onda toliki i toliki broj univerzuma sačinjava univerzum većeg raspona. Mi uzimamo Zemlju za polazište jer smo mi, ljudska bića, ovde, i ja tu predajem Fa. Zato za početnu tačku uzimam Zemlju. Ali Zemlja nije početna tačka za sve supstance u ovom univerzumu. Mi mislimo da su sve supstance koje vidimo oko nas one najmaterijalnije. Kad sam ranije predavao Fa, da ne bih sve zbunio, rekao sam da su to supstance najnižeg nivoa. Ali u stvarnosti one se ne mogu smatrati za jedinu vrstu materijalnih supstanci. Mogli biste ih zvati „elementarnom materijom“. Možemo ih nazivati i drugim izrazima. I dalje postoji nad-materija, nad nad-materija, i još više nad nad-materija…

Zemlja zauzima centralnu poziciju u dimenzijama ova Tri domena. Ona je horizontalno, vertikalno, i u smislu granularnosti, u centru. Onda takođe postoje supstance čija je masa još veća od mase naše Zemlje. To nije vrsta mase o kojoj sam raspravljao ranije, gde atomi i atomska jezgra oformljuju stvari velike mase, to nije taj koncept – sve to su supstance koje čovečanstvo raspoznaje. Ono o čemu govorim je nad-materija, nešto što ni na koji način nije supstanca ove ljudske dimenzije. Ona prevazilazi supstance ove dimenzije po pitanju njenih čestica i površinskog kompozicionog stanja. Tako je bazična tačka najveće nad-materije ivica Tri domena i, na isti način, bazična tačka najmanje materije je na ivici Tri domena. Ljudska dimenzija, ili bazična tačka materije koju čovečanstvo zna, leži između krupnih i sitnih supstanci. Ako biste sve iz ove ljudske dimenzije nazvali „materijom“, onda bi se stvari u Tri domena koje su manje od supstanci ljudskog sveta mogle nazvati samo ne-materijom, a one još manje supstance bi se nazivale ne-ne-materijom, i tako dok se ne stigne do najsitnijih čestica u Tri domena. To je ono što sam mislio kad sam ranije kazao da koncept velikog i malog u univerzumu nije onakav kako obični ljudi to shvataju.

I kosmos kao celina je isti. Sve čestice su žive – one imaju život. Onda razmislite, univerzum je takođe živ, bez obzira koliko je veliko njegovo prostranstvo. Ali unutar granica jednog kosmičkog tela postoje brojne, nebrojene čestice različitih veličina, i svaka postoji kao zaseban živi entitet. Koliko nebeskih slojeva postoji u ovom kosmosu? Koliko slojeva univerzuma on ima? Koliko slojeva kosmičkih tela postoji? Nijedno biće unutar njega ne može da oceni koliko je nepregledan i kompleksan kosmos. Koncept kosmičkog tela o kom sam govorio uključuje desetine miliona slojeva univerzuma, a ipak je ono jedva zrno prašine u ogromnom telu beskonačnog kosmosa. I ono je sićušna čestica. Kad biste mogli odjuriti na neko veoma udaljeno mesto i pogledati iza sebe, videli biste da je manje od onog kako ljudima izgleda jedno zrno peska. Posmatrajući ga sa još veće daljine, izgledaće još manje od zrna prašine. Gledajući ga iz još veće daljine, više ga nećete moći videti. Upravo sam ga objašnjavao iznova i iznova, ali prosto rečeno, ceo kosmos izgleda da je sačinjen od čestica sačinjenih od čestica i čestica sačinjenih od čestica. Ali zapravo, ako se sagleda iz jedne još šire perspektive, on nije sačinjen od čestica. Nema jezika za ovo, i ne može se izreći ljudskim bićima.

Ljudski način razmišljanja uvek je ograničen. Kad sam rekao da čestice sačinjavaju čestice, vi ste bili navedeni na logiku pojednostavljivanja, koja zapravo nije odgovarajuća. Kompleksnost strukture kosmosa ne može se jasno objasniti ljudskim jezikom. Pored toga, misli, vreme, dimenzije, životni oblici… sve se menja kad se napusti naša dimenzija. Posebno kad vreme-prostori postanu drugačiji, postoje velike razlike između čestica. Na primer, znamo da su između planeta prilično velike razdaljine. Ali jeste li znali da su naša tela, drvo, vazduh, voda, itd… sačinjeni od molekula, da su i molekuli jedan nivo čestica, i da je ovaj nivo čestica prvi sledeći odmah do planeta. To jest, molekuli su najkrupnije čestice manje od planeta. Atomi su najkrupnije čestice manje od molekula. Kad se razdaljina između molekula i atoma sagledava uz pomoć ljudskih koncepata, mi mislimo da su oni prilično blizu jedno drugom, da skoro da nema razdaljine između njih. Ali ako biste ušli u taj domen, ustanovili biste da ta dimenzija takođe ima svoje vreme i stanje, i da je i ona izuzetno velika i prostrana. Svaki nivo je takav. Smešteni između molekula i planeta, mi osećamo da je kosmos golem. Ali ako biste stali između atoma i molekula, osetili biste da je kosmičko prostranstvo još veće od ovog. Drugim rečima, da biste je shvatili, morate se saobraziti sa njenim vremenom i prostorom.

Diskutujući ovo pitanje sada, ja sam svima rekao to da dok među planetama sagledavate velike razdaljine, razdaljine među molekulima – koje su bliske kad se sagledavaju našim ljudskim predstavama – su faktički veoma velike. Čestice mogu da oforme nebrojena bića, uključujući nas ljudska bića, različite životinjske vrste, različite biljke, drvo, cement, čelik i gvožđe, kao i vazduh u kom živimo. Pominjao sam da ljudska bića zapravo žive u humci zemlje. Svesni smo da crvi gamižu po zemlji. Ali da li znate da bogovi gledaju na nas ljude na isti način – da ljudska bića rovare po zemlji? Zašto je tako? Mi ljudi mislimo da je zemlja zemlja, ali bogovi vide sve molekule – to jest molekule u Tri domena – kao zemlju, i kao najgrublju i najprljaviju supstancu. Oni ih smatraju zemljom i oni su uistinu zemlja. Onda razmislite, kako bogovi gledaju na ovaj univerzum i svet? Vazduh je sazdan od molekula, i celokupna sredina koja postoji oko vas je sačinjena od molekula. Voda ove dimenzije je takođe sačinjena od molekula, a takav je čak i vazduh. Bogovi vide molekule kao zemlju, pa ste vi potpuno zakopani zemljom, sva ljudska bića rovare po zemlji – ljudska bića naprosto žive u takvoj vrsti sredine. Kad se ovako predstavi, možda možete da shvatite zašto su Jehova i Isus u Zapadnoj religijskoj tradiciji poučavali tome kako je Bog stvorio čoveka od gline, zar ne? Zapravo, na istoku se kaže da je Nu Va1 stvorila ljudska bića od gline. Ovo objašnjenje bi trebalo da vam pomogne da razumete. Sve čestice sačinjene od materije u ovoj dimenziji bogovi zapravo vide kao zemljanu prašinu, ili zemlju. Zaista je tako.

Upravo sam rekao da čestice mogu da oforme sve u jednoj dimenziji. Kosmička tela su opsežna i bogata. Što su mikroskopskije čestice koje sačinjavaju jedan svet, svet je lepši i veličanstveniji. Zapravo, čak i krupnije čestice mogu da oforme još veća kosmička prostranstva, ili još krupnije živote. Dok nama, ljudskim bićima, ove planete izgledaju jako udaljene jedne od drugih, u očima krupnijih bića one izgledaju jako blizu jedne drugima: na isti način ljudska bića opažaju razdaljinu između molekula. Može li onda ono što ljudska bića vide između planeta biti deo tela nekog bića? Drugim rečima, može li sačinjavati jedan još veći život?! To je uistinu ista ideja. U prošlosti se govorilo da postoje džinovi i patuljci. Nije bitno da li obični ljudi kažu da su oni postojali, ili ne – ja poučavam principima. Vremena su se naprosto promenila. Napredak istorije do ove faze morao se saobraziti sa istorijskim i kulturnim potrebama ovog vremenskog perioda. Ovo je proizvelo da današnje društvo postane ovakvo kakvo je. Ljudi više ne veruju u ono što ne mogu da vide, ili iskuse. I što je veća njihova neverica, manje im je dopušteno da znaju istinu. To je zato što su ljudska bića postala budalasta. A neverica ljudskih bića je zapravo nešto što je unapred priređeno. Ja često kažem da ljudska bića žele da vladaju, ali da to nikad, nikad nisu činila.

Što se tiče toga da ljudska bića žele da vladaju i da žele demokratiju, u stvarnosti ljudska bića nikad nisu vladala, jer bogovi su ti koji upravljaju svetom. Na primer, kad ljudi u svom životu imaju velike blagoslove i veliki talenat, svakako da je priređeno tako, ili da postanu visoki zvaničnici. Oni koji imaju manje blagoslove i oni koji nisu toliko nadareni, s druge strane, definitivno ne mogu postati visoki zvaničnici. Francuska revolucija je zbacila monarhiju. Ali moram vam reći da su svi predsednici, koji se u Francuskoj biraju generaciju za generacijom, ranije su bili kraljevi - samo se aranžman promenio. Ono što hoću da kažem je da su sve priredili bogovi. Znači da su rivaliteti koji su se razvili između političkih partija u današnjem ljudskom društvu samo stanje stvari u kom današnje čovečanstvo egzistira. U drevnim vremenima – a mislim da ćete mi ovo svi poverovati – nije bilo nečeg takvog. Danas je ljudska vrsta zapravo veoma izopačena ljudska vrsta, sa izopačenim društvom. Za sada je ovo sve što ću reći na ovu temu.

Upravo sam pomenuo da različite čestice univerzuma mogu da sačine bića različitih veličina. Životi postoje na svakoj planeti. Samo se radi o tome da se oni ne pojavljuju u ovoj dimenziji ljudskih bića, pa ih mi, ljudska bića, ne možemo pojmiti. Današnja nauka ovo ne shvata jer je nedovoljno razvijena i može da gamiže samo unutar ove dimenzije. Zapravo, prilično je lako pogledati u druge dimenzije. Kad bi imali džinovski mikroskopski sistem za posmatranje mogli biste da vidite oblik postojanja onih objekata koji su sačinjeni od čestica manjih od molekula. Ljudska bića ne mogu da vide njihovo pravo postojanje jer ljudi imaju svakojake prepreke – oni imaju mentalne prepreke koje ih sprečavaju da veruju. Oni se to ne usuđuju, niti vide svrhu da se to učini. Ali bez obzira da li želite da ih vidite ili ne, oni će s vremena na vreme razotkriti svoju pravu pojavu. Neki ljudi ih naprosto odjednom ugledaju. Pod čudnom kombinacijom okolnosti, supstance koje su u pokretu mogu se odjednom razotkriti. To je nešto što se s vremena na vreme dešava. Ljudi stalno objašnjavaju priviđenja kao neku vrstu refrakcije atmosfere. Ovo je teorija koja služi da se pronađe opravdanje, usvojena da objasni ono što moderna nauka ne može, i ona nema smisla. U stvarnosti, to su prave manifestacije drugih dimenzija. Vi ste u stanju da dokučite koncept univerzuma koji sam upravo objasnio, zar ne? (Aplauz)

Sva materija u univerzumu je sazdana od Džen-Šan-Ren. Na različitim nivoima Džen-Šan-Ren ima različite manifestacije i prikazuje se na različite načine. Stvorila je različite životne sredine za bića različitih nivoa. Kad se stigne do nivoa ljudskih bića, manifestacija ovog Fa je izuzetno obimna i izuzetno komplikovana, načini kultivacije su mnogi, a istine u koje se ljudi prosvetljavaju su brojne. Za onog ko hoće da bude dobra osoba, kriterijumi koji postoje u ovoj dimenziji su: dobrota, vernost, doličnost, učenost, pouzdanost, i tako dalje. Sve ove osobine proističu iz Džen-Šan-Ren i ima ih neverovatno puno. I to nije sve. Elementi koji sačinjavaju ženu su finoća i nežnost, dok muškarci treba da budu snažni i časni, i tako dalje. Sve ovo su manifestacije Fa. Kako materijalna bića izgledaju i kakve su materijalne forme postojanja, sve to su manifestacije Fa. Fa je stvorio sve.

Kao sledeće, hajde da govorimo o kultivaciji. Zašto u kultivaciji treba da ispunite kriterijume jednog domena da biste dospeli u njega? Zbog postojanja Fa za taj konkretan nivo. U tom domenu postoji standard koji se zahteva za ta bića, kao i standard za sredinu tih bića. Telo natovareno karmom, koje ne odgovara sredini te dimenzije je neprihvatljivo. Prljavo telo apsolutno ne može ući u tako visoku dimenziju. Zato se morate uklopiti u telesno stanje tog višeg domena – naime, stanje bez karme. Ne samo da je potrebno da budete bez karme, već vaše telesne supstance treba da budu mikroskopske i fine na taj način. To je nešto što ne mogu postići ljudi koji se istinski ne kultivišu, čak i ako bi to hteli i težili tome – to se može samo odgajiti. Stiče se podnošenjem teškoća i prolaskom kroz mukotrpnu kultivaciju.

Nadalje, živuća strana vas mora da se uklopi u standarde tog domena. Ili drugim rečima, vaš um, vaše misli, i sve duhovne osobine vašeg postojanja moraju zadovoljiti standarde tog nivoa.

Naravno, takođe postoji standard za oblik postojanja života te dimenzije. Tamo ne možeš otići ovakav, kao ljudsko biće. Pre nego što se Ispuniš, moraš preuzeti izgled bića u toj dimenziji. Što je nivo viši, izgled tih bića je lepši i mladolikiji. Što je domen niži, manje su lepa. Što se ide više, ne samo da je izgled lepši, već i misli moraju biti čistije i rafiniranije. Vid postojanja, govor, ponašanje i pokreti će pretrpeti promene. Njihov govor je kao poezija, i to je samo stanje stvari na jednom određenom nivou. Viši nivoi su još izuzetniji. Definitivno ne bi išlo ako ne biste zadovoljili zahteve tog domena. Ja često kažem da je „kultivacija na vama, a gong na učitelju“. Drugim rečima, i pored toga što želiš da dostigneš tu vrstu domena, kako ga možeš dostići ako čak i ne znaš za njega? Kako to možeš postići? Ti, sam, to ne možeš. Ja gledam samo na tvoju želju za kultivacijom. Ako si odlučan da se kultivišeš, Učitelj će se pobrinuti za drugu stranu. Ono što je kritično je možeš li biti nepokolebljiv, i možeš li dovršiti svoju kultivaciju.

Ja nisam raspravljao o specifičnom načinu razvoja gonga, i ne želim da se ljudi na to fokusiraju. Na ovaj način se sprečava da iskoče vezanosti, a ljudi se štede od toga da im mašta podivlja. Kao što znate, što više neko ide, misli su mu spokojnije. Ipak za vas nije u redu da insistirate na spokoju bez poboljšanja šinšinga. Neki ljudi uporno teže spokoju dok rade vežbe. Oni insistiraju na pokušajima da uđu u spokojstvo, a ovo se razvija u vezanost. Ali ja mogu reći, kako to metodi kultivacije na niskom nivou vide, to je jedan metod, a kad se sagleda sa visokih nivoa, to je ponašanje koje obiluje namerom. Zašto? Mirnoća se može dostići samo kroz kultivaciju i postepenim eliminisanjem vezanosti. Ako neko sebe želi da natera u totalnu mirnoću i ode tako sa svim vezanostima, u principu se to ne može. (Naravno, postoje posebne okolnosti o kojima nećemo raspravljati) Biti sposoban da se dostigne ta vrsta mirnoće znači da je vaš um postao čist do te mere. Ono što ja nazivam „posebnim okolnostima“ odnosi se na kultivacione metode koje kultivišu sporednu dušu (fu juanšen), gde osoba svojom voljom može da natera sebe da od samog početka bude mirna. Ali to nije način kultivacije naše Dafe. Ovo nije sporedna stvar.

Kao što sam ranije pomenuo, kad pričaš s drugima sa sopstvenim ciljevima na umu, želeći da ih ubediš ili preobratiš, bez obzira koliko su razumne tvoje reči, drugim ljudima će biti teško da ih u potpunosti prihvate. Niti reči mogu dirnuti srca ljudi. Zašto? Hajde da vam kažem: to je zato što reči koje izgovorite sadrže sve vaše misli. Vaše rečenice imaju komplikovane misli uključene u njih, poput vaših emocija i želja, pa čak i te vaše mnogobrojne vezanosti. To čini vaše reči ne mnogo moćnim i prilično razvodnjenim. Takođe, kad govore s drugima, ljudi često posmatraju stvari sa sopstvenog stanovišta, a to možda nije u skladu sa Fa univerzuma. Tako njima po ovom pitanju nedostaje moć Istine. Osim toga, kad se obraćaju drugima, ljudi pridodaju stvari kako bi zaštitili sebe, da ne bi bili povređeni. Drugim rečima, onda namera iza tvojih reči tada više nije čista. A u ishodu, tvoje reči postaju zaista neozbiljne Ali kad vaš um zbilja bude mogao postati miran, kad broj vaših vezanosti postane manji i manji, ili kad broj ometajućih misli postane manji i manji, ustanovićete da vaše reči poseduju moć. Zašto sam pričajući o odsustvu namere pomenuo da ne treba da se mešate u stvari u koje se ne treba mešati? To je zato što vaše reči već imaju moć, a reči koje imaju moć mogu da menjaju ljude. Nije bitno da li izgleda u redu vaše menjanje nekog, mogli biste učiniti nešto pogrešno. Vi ne znate istinu jer ono što vaše oči vide je površno, i jer ne možete da sagledate karmičke razloge iz prošlosti. Kako budete dostizali više nivoe, vaš um će postajati sve čistiji. Ono što vaše mišljenje tada bude donosilo, i ono što budete izgovarali, biće izuzetno čisto. Što su čistije i jednostavnije, vi se više saobražavate sa principima tog nivoa univerzuma. Reči koje tada izgovarate mogu momentalno da prodru kroz ljudska srca, pogode dubine ljudskih misli i pogode mikroskopskije delove njihovih postojanja. I onda, neće li to biti moćno? Znači, ako si sposoban da postaneš miran, ova sposobnost označava da si dostigao određeni domen.

U našoj kultivaciji, mi treba da zadovoljimo zahteve datog domena, da bi dostigli taj domen. U suprotnom ne možete otići tamo. Zato se u našoj kultivaciji moraju odstraniti ljudske vezanosti, zato se karma mora eliminisati, zato se moraju ispuniti zahtevi Fa, i zato vam tražim da puno čitate knjigu i dobro razumete Fa.

Ovu temu sam samo kratko prodiskutovao. Ovo je Fa-konferencija. Nemate puno prilika da me sretnete, i puno je pitanja koja ključaju u vama u vašoj želji da ih postavite. Zato ću vreme koje preostaje iskoristiti da odgovorim na vaša pitanja. Ali ima jedno na šta treba da obratite pažnju: neki ljudi (naravno, to su sve sami novi učenici) imaju osoran stav kad postavljaju pitanja i ne pokazuju dužno poštovanje prema svom učitelju. Naravno, ne radi se o tome da ja tražim poštovanje prema učitelju u vidu podržavanja staromodnih formalnosti, ali ja sam ipak vaš učitelj, i spasiću vas u visok domen. Ono što vam dajem je nešto za šta se nikad nećete moći odužiti, u večnosti svojih života. Zato se nadam da će vaš ton biti ton učenika. U redu, sada možete proslediti ceduljice sa pitanjima.

Pitanje: Koliko je ljudi posle Šakjamunija, Lao Cea u Isusa dobilo kroz kultivaciju Ispravno dostignuće Tatagate?

Učitelj: Sve u svemu bilo ih je puno. Mnogi su, nakon što je Šakjamuni dobio Put; oni su se uspešno kultivisali u budističkoj religiji. I među Isusovim potonjim učenicima i sveštenicima bilo je ljudi čija je kultivacija okončana uspehom. Naravno, u Kini ima puno načina kultivacije. Pošto načini kultivacije nisu geografski ograničeni, i u zapadnom društvu, u drevnim vremenima, bilo je i onih koji su u izvodili kultivaciju, i pričan broj njih je uspeo. Oni nisu uspeli pomoću religija. Ali u novije vreme je malo onih koji su se Ispunili. U savremenom društvu brojka je maltene nula.

Pitanje: U knjizi Džuan Falun [(drugi deo)] se pominje da je mesec sagradila ljudska rasa iz dalekog doba. Može li nam Učitelj malo više reći o razlogu i cilju zbog kog je sagrađen?

Učitelj: Svi prisutni se smeju, jer to je suviše daleko od onog zašto ja predajem Fa. Ti tragaš za znanjem i puštaš da ti mašta luduje. A kad ti mašta luduje, tvoje razmišljanje postaje manje čisto i mirno. Ali umesto da otpustiš te stvari za koje si vezan među svakodnevnim ljudima, ti me pitaš za njih i čak ih brkaš sa Fa. To je upravo ono što me brine kod svih vas. Posvetite se kultivaciji. Naravno, kad je već postavljeno to pitanje, mogu i da dam odgovor.

U prošlosti, situacija nikad nije naličila ovoj sa današnjom naukom. Tako su se, naravno, čovečanstva različitih vremenskih perioda razvijala na načine koji pripadaju tim vremenima. Ljudi su u jednom trenutku prepoznali nevolju koju ljudima donosi tama noći, pa su gore sagradili mesec da Zemlji daje svetlost dok je noć. Ovo nema nikakve veze sa kultivacijom. Ne radi se o tome da ja ne želim da vam govorim o ovome. Radi se o tome da će sve što budem rekao materijalizovati nešto, jer stvari koje ja izgovorim postaju Fa. Zato mi nemojte tražiti da tek tako pričam o stvarima koje zanimaju ljude.

Pitanje: Da li je brzina namere veća od brzine svetlosti?

Učitelj: To je sigurno. Brzina ljudskih misli je jako velika. Kako ti nivo bude rastao, prodiraćeš u svaku dimenziju u nivoima ispod svog. Slušajte pažljivo šta govorim: Kad vam nivo poraste, kad vaš gong prodre u bilo koju dimenziju ispod vas, on nije podložan vremenskim ograničenjima u tim dimenzijama. Gongom upravlja namera. Pošto vi živite u ovoj sredini, vaša brzina hodanja, brzina vašeg automobila i tako dalje, svaka pojedina stvar je ograničena vremenom u ovoj ljudskoj dimenziji. Namera koja potiče od ljudi je brza u ovoj ljudskoj dimenziji. Ako je osoba kultivator, ona prevazilazi ograničenja ove dimenzije i njena namera je ekstremno brza. Istovremeno, rekli smo da čovekov gong i sve sposobnosti koje nosi u svom telu kontrolišu njegove misli. To znači da kad nastane njegova namera, stiže njegov gong - on je toliko moćan. Rekao sam da ako sposobnosti onih među vama koji su se kultivisali do vrlo visokih nivoa ne bi bile zaključane, vi biste zbilja, u trenu, mogli da okrenete naopačke Nebo i Zemlju. Zato je osobi koja nije dostigla potpuno Prosvetljenje apsolutno zabranjeno da bude nesputana dok se kultiviše na Zemlji - to je apsolutno zabranjeno. U redu je za one ljude koji imaju manje sposobnosti, jer ovu dimenziju nadziru bogovi ove dimenzije i ti bogovi mogu da kontrolišu sve ovo, da osoba ne bi zaljuljala Nebo i izvrnula Zemlju. Ali ako su sposobnosti čoveka veće, ovo se neće dopustiti. I Učitelj mora da pazi na ovo.

Pitanje: U ovom našem univerzumu, koja vrsta materije ima najveću brzinu?

Učitelj: Postavljaš naučno pitanje. Odgovoriti, značilo bi zadovoljiti tvoj težeći um, a to bi bilo isto što i razvijanje tvoje vezanosti. Ipak, ako ti ne odgovorim.. Dakle, kad već pitaš…

Što se tiče brzine u ovoj dimenziji za koju ljudi danas znaju, ona ima još veću energiju, koju ljudi nisu otkrili i ne mogu da iskoriste. Ideje o tome šta je najveće i najmanje nastaju iz perspektive ljudskog razumevanja; to su razumevanja unutar raspona ljudske dimenzije i vremenskog polja. U ovom univerzumu, veličina, kako to ljudi konceptualizuju, ne postoji. Tako u univerzumu, šta je to brzo – kako vi o tome mislite – zavisi od nivoa. Na primer, brzina kojom bog sa veoma visokog nivoa govori i dalje je brža od brzine vašeg uma – čak i kad bog govori veoma, veoma sporo. Reči koje ovde izgovaram i ovo što sam malo pre rekao o tvojoj vezanosti upravo se desilo, ali u jednoj posebnoj dimenziji ovo se zapravo desilo stotinama godina ranije. Eto kako je velika razlika. Univerzum je naprosto neverovatno velik. Razlike u vremenskim poljima stvorile su složene dimenzije univerzuma.

Zapravo, ne biti podložan ograničenjima vremena, to je nešto najbrže. Ali ljudska bića nikad neće zaista razumeti pravo značenje ove rečenice. Vaša ideja „koja vrsta materije ima najveću brzinu,“ je ljudska predstava i ljudsko razumevanje. Vreme nije apsolutno, čak ni u ovoj našoj, sadašnjoj dimenziji. Kao što znate, u Džuan Falunu sam pominjao da se vidi da je određena zvezda 150 hiljada svetlosnih godina daleko od nas. Ali zapravo, ja sam govorio samo koristeći ono što ljudska bića mogu da shvate pomoću moderne nauke. Zapravo nije ovako. Nego kako je? Hajde da razmislimo: u različitim dimenzijama postoje različita vremena. Unutar raspona naše Zemlje postoji vremensko polje, i sve je ograničeno unutar granica tog vremena. Kad jedan veštački satelit izađe iz naše atmosfere, on je u drugom vremenskom polju, koje definitivno nije isto kao zemaljsko. Tako postoje i druga vremenska polja drugih planeta dok prolazi pored tih planeta. Što je jedno kosmičko telo veće, veće su vremenske i brzinske razlike unutar njega.

Kažu da nama treba 150 hiljada svetlosnih godina da vidimo stvari koje se dese u našem sistemu Mlečnog puta. Zapravo, mogu vam reći da ih možda možete videti za samo dve ili tri godine. Zašto? Jer je i brzina svetlosti takođe subjekat restrikcija vremenskih polja. Kad svetlost prodre kroz različita vremenska polja, njena brzina, „hvuš – hvuš – hvuš,“ odjednom postaje brza ili spora. Kad dospe ovde do naše Zemlje, tada se prilagođava Zemljinom vremenskom polju i postaje ekstremno spora. Pomoću ovog vremenskog polja, koje stanovnici Zemlje mogu da pojme, naprosto nema načina da se pristupi vremenu u univerzumu. Ljudsko razumevanje istine, materije, života, univerzuma, i mnogih stvari, uključujući tu i razvoj ljudskih bića, je pogrešno.

Pitanje: Kako velika prosvetljena bića Buda-škole objašnjavaju svetlost univerzuma?

Učitelj: Šta je to tako sjajno naprosto videti svetlost?! Postoje mnoge vrste svetlosti, i one su različite na različitim nivoima. Različito je i to kako se, i u kom cilju, emituje svetlost. Nemojte koristiti ljudske misli da mislite o stvarima koje su više od čoveka. Rekao bih da ako hoćete da se kultivišete, morate više da čitate knjigu i puno učite Fa. Sve ono u šta se ne možete prosvetliti i ono što ne znate će se u budućnosti moći sagledati u Fa. Razmislite, rekao sam da svaki predmet ima energiju – čak i molekuli imaju energiju. Ljudi ne mogu da opaze da molekuli imaju energiju jer je sam čovek sačinjen od molekula. Zato ljudi to ne mogu da raspoznaju. Stvari koje imaju energiju imaju svetlost i moć. Nemojte od buve praviti slona i naduvavati značaj svake sitnice. Kad se bude prikazala moćna vrlina učenika Dafe, e to će biti veličanstveno i briljantno.

Pitanje: Da li radi širenja Fa smemo da objavljujemo članke Učitelja u štampi? S druge strane, bojim se da bi ljudi mogli pogrešno protumačiti značenje članaka.

Učitelj: I hoće, svi će to učiniti. Zato je to najbolje ne raditi. Zašto? Da vam kažem, naš najbolji način za širenje Fa je da svi rade vežbe u grupi. Mi samo kažemo da ne želimo da izostavimo ljude koji imaju predodređene odnose. Kad govorim o širenju Fa, ja ne pozivam celokupno čovečanstvo da dođe da dobije Fa – ovo uopšte nije ideja. Ja govorim o tome da ljudi sa predodređenošću dođu da dobiju Fa. Danas vam takođe svima vrlo jasno mogu reći: metod širenja Fa koji smo mi odavno usvojili je da vi radite vežbe napolju. Drugi je da Dafa literatura bude u prodaji u javnim knjižarama. Moji fašeni će usmeravati ljude sa predodređenim odnosima da kupe knjigu, i čim je pročitaju, oni će doći da uče. Takođe, mi napolju radimo vežbe, pa će fašeni napraviti aranžmane da oni pronađu mesta za vežbu i dobiju Fa. Kroz čudnu kombinaciju okolnosti oni će biti dovedeni ovamo da rade vežbe, ili će pronaći naše učenike. Ovako smo to uredili.

Vi želite da više ljudi čuje za Dafu i koristite mnoge, mnoge načine. To je dobra volja učenika, ja to vidim. I dobro činite. Ali sve ovo je samostalna inicijativa, individualna akcija, što ja niti odobravam, niti branim. U Fa, međutim, metodi širenja Fa koje ja ostavljam su ovi: Mi radimo vežbe napolju u grupama, održavamo Fa-konferencije, i nudimo knjige na prodaju u knjižarama. Ljudi sa predodređenošću će otići da kupe knjigu, i želeće da se kultivišu kad je pročitaju. A onda će nas pronaći sopstvenom inicijativom, i učiće. Tako je to. Naravno, učenici će ponekad, kao lični čin, staviti oglas u novine da druge obaveste o ovome. I ovo može da omogući ljudima da dobiju Fa. Ja ovaj pristup ne opovrgavam, jer onima koji su predodređeni on može da omogući da saznaju. Ja samo kažem da su grupne vežbe i Fa-konferencije najbolji oblici, koje vam ostavljam za širenje Fa..

Pitanje: Ja sam širenje Fa učinio integralnim delom svoje kultivacije, ali Učitelj kaže da širenje Fa nema ništa sa dostizanjem Ispunjenja.

Učitelj: Širenje Fa i dostizanje Ispunjenja su svakako dva različita pojma i koncepta. Ali jedno treba naglasiti: za one koji rade na širenju Fa, ako to tretirate kao svoj posao i ako, i pored toga što često naporno radite i ulažete velike napore, ne čitate knjigu dovoljno i nemate vremena da radite vežbe, ova vrsta posla će se neizbežno razići sa Fa. Drugim rečima, tada vaš posao neće biti integrisan sa vašom kultivacijom. Vi ste zbilja vezani kad radite posao, i ne mislite da li nevolje sa kojima se susrećete imaju vezu sa vašim šinšingom, niti da li se način na koji postupate slaže sa Fa i standardima za kultivatore. Ako ne gledate unutar sebe na ovaj način, ako ne gledate ovako, onda je vaš rad samo rad svakodnevnih ljudi, a vi ste samo svakodnevna osoba koja obavlja posao za Dafu. U najmanju ruku, ne vladate se u skladu sa standardima za kultivatore. Kultivacija treba da bude integrisana sa našim radom. Kad u svom radu naiđete na bilo kakav izazov, uvek treba da proverite svoj šinšing i budete sposobni da se preispitate. Kad naiđete na nevolje, pogledajte u sebe i pomislite: „Zašto se ovo dešava? Jesam li učinio nešto što ne treba? Postoji li problem sa mojom namerom? Ili je to zbog nečeg drugog?“ To znači da sebe treba da cenite standardom kultivatora i da u svakom trenutku treba da imate takve zahteve prema sebi. Vi se zbilja kultivišete kad tretirate sebe kao kultivatora i ne popuštate ni jednim delićem svojih misli. Neće li tada vaš posao biti integrisan sa Fa? Što se tiče Ispunjenja, to zavisi od stepena vaše kultivacije i da li dostiže taj stadiju. Iako se osoba možda kultiviše svakodnevno, da li će se Ispuniti zavisi od toga može li dostići nivo Ispunjenja.

Pitanje: Ja svakodnevno čitam Džuan Falun, ali što se tiče nekih delova poput „Džujuke“, „Bigu“, „Krađa čija“ i „Sakupljanje čija“, mislim da je dovoljno imati opšte razumevanje.

Učitelj: Reći ću vam, iako sam te stvari koristio za primer, ono o čemu sam pričao nije svedeno samo na njih. Ono o čemu ja govorim su principi Fa! Značenja u njihovoj pozadini su nebrojena, bezgranična, beskrajna. Koliko god da je velik ovaj kosmos, Fa nije manji. Ja samo koristim najzemaljskije ljudske stvari, najjednostavniji jezik i najniže forme - one koje pripadaju ljudskim bićima – da predajem ovaj Fa. Cilj je da vam se omogući da shvatite i prosvetlite se u njegova neograničena, beskrajna unutrašnja značenja. Zato pazite da ne čitate selektivno. Fa morate čitati od početka do kraja, bez da se išta izostavlja. Pazite na ovo. Njegov kontinuitet je veoma koristan za vašu kultivaciju. Fa ima kontinuitet, pa ga ne možete tek tako selektivno čitati.

Pitanje: Da li je sve u sredini praktikanta pretvorio Učitelj?

Učitelj: Okruženje nije pretvoreno. Sve što se dešava oko vas tokom vaše kultivacije je rezultat prenatalnih karmičkih razloga, naime, to je vaša karmička kazna, kao i nagrade za vaša dobra dela iz prošlosti. Sve je rezultat vaše dobrote ili rđavosti. Ja ih koristim da bih vam omogućio da se kultivišete. To nije nešto što sam pretvorio. Kad prolazite kroz neku teškoću, svakako je istina da plaćate za karmu. Ni ono što mnogi učenici vide u snovima ili dok rade mirne vežbe takođe nije u potpunosti pretvoreno. Puno toga je stvarnost koja se prikazuje, samo je vi ne vidite dovoljno jasno.

Pitanje: Učitelju, možete li, molim vas, onim učenicima koji će se Ispuniti, razotkriti neke stvari o vašoj kultivaciji?

Učitelj: Kad se Ispunite, znaćete stvari. Imao sam nameru da vam izložim svoju pozadinu. Pod sadašnjim okolnostima, međutim, izgleda da to postaje sve manje izvodljivo. A zašto je ovako? To je zato što ljudi u budućnosti neće smeti da znaju za moje postojanje. Zato ja ne želim da iza sebe ljudima ostavim svoju priču. Što se vas tiče, kad se Ispunite, vi ćete znati. U tom času reči neće biti dovoljne da opišu veličinu vašeg Učitelja! (Aplauz)

Svoju maksimalnu pažnju ja sam poklonio ne samo vama, već svim životima. Sve svoje sam skoro iscrpeo za sve živote. Naravno, ta vrsta iscrpljivanja nije nešto što vi razumete, gde ništa ne ostaje. Često kažem da sam u ovaj Fa uneo sve što vam može omogućiti da se kultivišete i napredujete, i sve što možete steći kroz kultivaciju. Iako ste u različitim domenima, nijedno od vas ne može istinski shvatiti težinu mojih reči. Sve ćete dobiti ako se budete kultivisali. Ali znate li koliko je mojih stvari uneto u ono što vi dobijate? (Aplauz) Naravno, ja ne želim da govorim o tim stvarima koje se tiču mene. Samo želim da vam kažem da treba da cenite ovaj poduhvat koji je vaš Učitelj preduzeo! Treba da budete dobri u kultivaciji. Nemojte propustiti ovu priliku.

Pitanje: Kada ćemo moći da dobijemo Dafu u prevodu zapadnjaka?

Učitelj: Džuan Falun će uskoro biti na raspolaganju. Francuska verzija će uskoro biti dostavljena izdavaču na štampu, a engleska verzija već je na raspolaganju. Nemačka verzija je sada u knjižarama; izgleda da je imaju mnoge knjižare. Što se tiče verzija na drugim jezicima, italijanska i španska se prevode, a ruska je raspoloživa. Tako je sa zapadnim jezicima. Takođe ima ljudi koji prevode i na druge jezike. Lično, mene jako zanima ovo pitanje. Često je razlog to što uslovi još nisu sazreli po mnogim pitanjima. A postoje i smetnje iz različitih izvora, kojih vi niste svesni. Zato se odugovlači.

Pitanje: Budući da je najvažnija kultivacija šinšinga, zašto Učitelj u knjizi i dalje pominje nivoe kultivacije i božanske moći?

Učitelj: Mnoga pitanja postavljaju novi učenici. Barem pročitajte knjigu pre nego što postavite pitanje! Kultivacija i budinske moći su nerazdvojivi. O ovim stvarima ja pričam samo generalno, u smislu naglašavanja istina i principa Fa, a to vam omogućava da shvatite. Ja dajem jedan primer da bih omogućio kultivatorima da shvate ostatak – to je razlog. Nije da od vas tražim da ne težite tim stvarima, već idem i pričam vam o njima. Te stvari se ne mogu odvojiti od kultivacije Buda Fa. Ono čemu ti težiš i istine Fa koje treba da shvatiš su dve različite stvari; božanske moći su manifestacija drugačijeg aspekta Buda Fa. Tvoja nesposobnost da sagledaš izuzetnost božanskih moći Buda Fa je rezultat tvog čitanja knjige pomoću ljudskog mentalnog sklopa. Ti čitaš samo ono što ti se dopada. Ti ne čitaš, pa čak i odbacuješ, ono što tvoje ljudsko mišljenje ne uspeva da shvati. Upravo to je razlog zašto ne možeš da napreduješ.

Pitanje: Zašto se homoseksualizam smatra nemoralnim?

Učitelj: Razmislite, da li je homoseksualizam ljudsko ponašanje? Nebesa su stvorila muškarca i ženu. S kojim ciljem? Da se izrode buduće generacije. Muškarac sa muškarcem, ili žena sa ženom – ne treba puno razmišljati da bi se znalo je li to ispravno ili neispravno. Kad se manje stvari učine pogrešno, za osobu se kaže da je pogrešila. Kad se krupne stvari učine pogrešno, to je slučaj ljudi koji više nemaju moralni kod ljudskih bića, i tada više ne zaslužuju da budu ljudi.

Dajte da vam kažem zašto je današnje društvo postalo ovakvo. To je rezultat toga što nema pravednog Fa da održava ljude u redu. Ovaj Dafa se predaje upravo u najhaotičnijem okruženju, u doba kad nijedna religija ne može da spasava ljude, i kad su okolnosti takve da više nema boga koji poklanja pažnju ljudima. Ovaj Fa je svemoguć. Najbolji vremenski periodi ne zahtevaju da se predaje ovako velik Fa. Samo u najgorim periodima se može manifestovati moć Fa. Takođe postoje i drugi razlozi.

Pitanje: Zašto se homoseksualci smatraju lošim ljudima?

Učitelj: Moram vam reći, da ja danas ne predajem ovaj Fa, prva meta koju bi bogovi uništili bili bi homoseksualci. Ne bih ih ja uništio, već bogovi. Poznato vam je da homoseksualci pronalaze legitimitet u onom homoseksualizmu koji je postojao u kulturi antičke Grčke. A znate li zašto više nema kulture antičke Grčke? Zašto više nema antičkih Grka? Jer su se degenerisali do tog stepena, pa su uništeni.

Kad su bogovi stvorili čoveka, oni su propisali standarde za ljudsko ponašanje i življenje. Kad ljudi prekorače ove granice, oni se više ne nazivaju ljudskim bićima, iako i dalje zadržavaju spoljni izgled čoveka. Zato ih bogovi više ne mogu tolerisati i uništiće ih. Da li znate zašto na ovom svetu nastaju ratovi, epidemije, i prirodne i ljudske katastrofe? To je upravo zato što ljudska bića imaju karmu, a ti događaji postoje da bi je uklonili. Bez obzira koliko bi divan period mogao nastati u budućnosti, na Zemlji će i dalje biti ratova, epidemija i ljudskih i prirodnih katastrofa. To su načini eliminacije karme za ljude. Nekim ljudima koji su zgrešili, karma se može ukloniti kroz umiranje telesnog tela i muke, i oni će kad se reinkarniraju biti slobodni od te karme. Njihovi životi ne umiru istinski i oni se ponovo reinkarniraju. Ali karma koju su neki nagomilali je prevelika, u kom slučaju će fundamentalni elementi njihovog postojanja snositi posledice i biti uništeni. Homoseksualci ne samo da krše standarde koje su bogovi postavili ljudskoj vrsti, već i oštećuju moralni kod ljudskog društva. Konkretno, dejstvo koje imaju na decu pretvoriće buduća društva u nešto demonsko. U tome je stvar. Ta vrsta uništenja, međutim, nije samo nestajanje posle uništenja. Osoba se uništava sloj po sloj brzinom koja nama izgleda dosta velika, ali je zapravo izuzetno spora u tom vremenskom polju. Iznova i iznova, osoba se eliminiše na izuzetno bolan način. Veoma je jezivo. Čovek treba da živi na dostojanstven način, časnim životom, kao ljudsko biće. Ne treba da udovoljava sopstvenoj demonskoj prirodi i čini šta mu je volja.

Pitanje: Želim da dostignem Ispravno dostignuće. Moj cilj je stepen arhata. Nisam preuzeo inicijativu da pomognem onima koji nemaju karmičke veze sa mnom, što uključuje i širenje Fa. Jesam li postupio neispravno?

Učitelj: Jesi. To je tvoje ljudsko razmišljanje na površini. Znate li da sam ja priredio dobre stvari donde dokle svako od vas treba da se kultiviše, stepen vaše sposobnosti da istrpite, količinu vaše vrline, i nivo vaše materijalne osnove? Vi sebi želite da uredite put kultivacije, ali tako se ne može, niti bi to iko priznao. Zašto želiš da staneš na nivou arhata? Jer za sada možeš da shvatiš Fa samo do ovog stepena. Imaš mnoge vezanosti kojih nisi voljan da se oslobodiš. Može se reći samo to da sada tako razmišljaš jer to je onoliko koliko si proniknuo u Fa. U budućnosti, kad budeš proniknuo u Fa na višem nivou – kad budeš povećao broj koliko si puta pročitao Dafa knjige – definitivno će se promeniti način kako razmišljaš. Osećaćeš da nije trebalo postaviti ovo pitanje, i tada ćeš se stideti. Sada ti mogu reći samo to da ovo predstavlja ono gde si sada, pa te ne krivim, ali tvoje ponašanje nije u redu. Ako popustiš u zahtevima prema sebi, vezanosti koje nisi voljan da raskineš otežaće ti marljiv napredak.

Pitanje: Bio sam prilično angažovan i marljiv kad sam krenuo sa ovom kultivacijom. Ali ne tako davno, odjednom sam počeo da imam sumnje u vezi Dafe. Ponavljao sam greške i nisam mogao proći testove. Je li ovo misaona karma ili demonska smetnja?

Učitelj: Zašto od vas tražim da se vratite svom poreklu i svom pravom biću? Koji je cilj povratka svom pravom biću? To je vratiti se onome što vaše pravo biće jeste. Ljudska bića imaju mnoge vezanosti, svakojake predstave, i sijaset osećanja i želja. Sve te misli su vam u glavama, a ipak nijedna od njih niste vi sami. Rekao sam da su vrata širom otvorena i da je samo vaša želja ono što je važno. Samo od želje zavisi može li se čovek kultivisati i može li i dalje imati misao i nameru da se vrati svom poreklu i pravom sebi. Zato vam ja govorim da sve što ometa vaše mišljenje možda niste vi. Što se tiče nekih ljudi koji ne mogu da prenebregnu ličnu korist kad je ona ugrožena među svakodnevnim ljudima, ili onih koji ne mogu razaznati koje su njihove misli, a koje nisu, i koji čak misle da su te loše stvari njihove, mi definitivno više nećemo brinuti o njima. Zašto? Jer ti ljudi smatraju da su te loše misli oni sami, a ove naše stvari ne treba davati tim lošim mislima.

Pitanje: U Džuan Falunu se pominje da su velika prosvetljena bića načinila univerzum na osnovu sopstvenih karakteristika.

Učitelj: Moram vam reći, mnogi ljudi su pročitali [i zamislili se] nad ovim delom. Odnosi se na stvari koje su se desile u univerzumima više domena, u ogromnom kosmosu koji obuhvata sve univerzume. Kosmos je naprosto ogroman. Ono o čemu sam raspravljao nije se odnosilo na celokupan kosmos. Velika prosvetljena bića na različitim nivoima kosmosa se prosvetljuju u različite istine Dafe kosmosa, pa je čak različito ono u šta se prosvetljuju velika prosvetljena bića istog nivoa. Kad neki univerzumi različitih veličina unutar svekolikog kosmosa počnu pokazivati znake degeneracije, velika prosvetljena bića koja su se prosvetlila u visok nivo i pravedne zakone će sačiniti jedan nov univerzum na tom nivou. Ovo se ne odnosi na veći, svekoliki kosmos koji obuhvata nebrojene slojeve univerzuma.

Pitanje: U članku „Dijalog s vremenom“ pominje se jedan bog. Kako da shvatimo koncept boga i kako se on razlikuje od bude ili taoa? Kakva je njegova veza sa iskonskim bogovima?

Učitelj: Svi oni u kosmosu koji imaju sposobnosti koje nadilaze sposobnosti običnih ljudskih bića su bogovi. Mikroskopska, a ipak ogromna bića koja prožimaju vazduh su nebrojeni, bezoblični bogovi, to je ideja. Bogovi su u raznim domenima i raznih su vrsta. Nisu li bude bogovi? Nisu li taoi bogovi? Svi skupa su poznati kao bogovi. Samo se radi o tome da svaki od njih ima svoje kultivacione osobine i izgled. Zato se jedan zove tao, jedan se zove buda, a jedan se zove bog. Sve u univerzumu ima misao i život. Možete li reći da to nisu bogovi? Vreme u svakoj dimenziji striktno razgraničava promene koje se dešavaju u svim supstancama te dimenzije. Možete li reći da vreme nije bog? Ono poznaje misli svih života unutar dometa njegove kontrole. Ako želi da govori, može da govori; ako želi da uzme ljudski oblik, ono to može. Zar onda ne biste rekli da je bog? Ljudska bića misle da je vreme samo jedan koncept. Sunce izlazi i zalazi, ljudi označavaju neke tačke i stavljaju neke brojke na časovnik – i to bi trebalo da je vreme. To, kao i izlazak i zalazak sunca, je način kako je vreme izraženo u društvu svakodnevnih ljudi. Ali ja vam mogu reći, čak i izlazak i zalazak sunca i Zemljino okretanje oko Sunca su razgraničeni i uređeni – bez odstupanja – vremenom ove dimenzije.

Pitanje: Ja sam odlučan da dostignem Ispunjenje. Kad Učitelj bude prestao da predaje Fa, hoću li i dalje biti zaštićen Učiteljevim fašenima?

Učitelj: Ja sam zapravo prestao da predajem Fa. Prošao je period mog sistematskog predavanja Fa. Sada sam ovde samo da bih učestvovao na Fa-konferenciji i odgovorio na neka pitanja, dok sam tu. Koordinatori asistentskih centara uvek mi traže da pričam o dubljim stvarima i da vam kažem malo više. Ranije je najvažnije bilo moje predavanje Fa. Danas je najvažnija vaša kultivacija i napredak. Kako bi to moglo biti da nema fašena koji paze na vas? Kad moji fašeni više ne budu pazili na vas, dostigli ste Ispunjenje.

Pitanje: Neki novi učenici koji su upravo dobili Fa zaista žele da čuju i vide audio i video snimke Učiteljevih Fa-govora u Severnoj Americi, pre 1998. Da li bi to bilo u redu?

Učitelj: Sada postoji knjiga mojih Fa-govora iz doba kad sam prvi put otišao u SAD. Čitanje knjige će puno doprineti vašem razumevanju Fa. Video snimci, s druge strane, možda nemaju direktne veze s vama jer sam u to doba govorio o specifičnim situacijama učenika u publici. Knjige su, s druge strane, pogodne za širu publiku, budući da se one reorganizuju. Osim toga, možda ste na video snimcima, kad pričam o Fa, videli nešto veoma čudnovato. Dok govorim, govorim i govorim, ja odjednom promenim temu i počnem da pričam o nečem drugom. Možda ste svi to osetili. Zašto to činim? Jer sam govoreći shvatio da su učenici razumeli. Razumeli su i pre nego što sam završio priču. Zato sam prestao da raspravljam o tome i prešao na narednu stvar. Kako se ovo često dešava na mojim video snimcima, po pitanju mnogih stvari gledanje videa ne mora biti bolje od čitanja knjige. Čitanje knjige trebalo bi da bude bolje za vas, to je ono što ja mislim. Postojanje i knjige i videa proizvodi smetnje. Zato, čim se izdaju knjige Fa-govora sa različitih mesta, svi snimci i video snimci treba da budu izbrisani, što služi da se zaštiti Dafa. Ono čega osoba ne može da se oslobodi je ljudsko osećanje.

Pitanje: I ja i moja žena vežbamo Dafu. Pre nekoliko meseci, jedno za drugim, oboje smo sanjali izuzetno lepu, veliku pticu. Ptica je nestala pošto je ušla u moje telo, dok je moja žena čula ptičji zov. Šta je to značilo?

Učitelj: To je samo ptica. Tokom vaših reinkarnacija, život za životom, čak i bog koji silazi sa veoma visokog nivoa može se reinkarnirati u čoveka u jednom životu, a životinju u drugom. Tako je to u ljudskom svetu. Prva stvar koju vidiš u početnoj fazi svoje kultivacije je verovatno tvoj originalni oblik, ili slika najranijeg mesta na kom si bio. Može biti u obliku čoveka, životinje, ovog ili onog. Ptice na nebesima su takođe božanstva.

Pitanje: Da li kultivatori smeju da uzimaju dodatke ishrani?

Učitelj: Nisi čitao knjigu, naprosto nisi čitao knjigu. Razmislite, svi: kad bi bilo bolesno, telo kultivatora ne bi moglo razviti gong. To jest, vaše nečisto telo ne bi bilo pogodno za kultivaciju. Kad se kultivišeš, tvoje telo se mora pročistiti do apsolutne čistoće, i tek tada može početi da razvija gong. Ja sam rekao da mi ne lečimo. Ali ja ću pročistiti tela pravih kultivatora, a telo te vrste je oslobođeno bolesti. Naša je namera da dobijemo telo kakvo postoji u domenu buda. Možeš li se to dobiti uzimanjem dodataka ishrani? Definitivno ne. Zašto ih onda uzimati? Ne radi se o tome da su te stvari nešto izvrsno, čiji izuzetan ukus treba probati. Tokom kultivacije, mi ti telo pročišćavamo i pročišćavamo, da bi postepeno dostiglo najprirodnije, optimalno stanje. To je nešto što se ne može postići uzimanjem lekova. Ako uzimaš lekove ili dodatke ishrani, da li se i dalje dvoumiš povodom kultivacije? Ti sebe naprosto ne vidiš kao kultivatora. Nije li to razlog? Ako ti sam sebe ne vidiš kao kultivatora, kako to onda možemo mi? To je logično, zar ne? Bez obzira je li kineska herbalna medicina ili zapadna medicina, svejedno je medicina, nema šta. Tvoj cilj je naprosto da imaš zdravo telo, ali naša kultivacija dostiže nešto daleko iznad toga. Objasnio sam kako te stvari idu. Pa kako ti misliš da bi trebalo postupiti?

Pitanje: Mi smo učenici koji su došli iz Kine. Još pet ljudi nije moglo doći iz različitih razloga. Da li je demonska smetnja bila prejaka, ili je Učitelj priredio da oni ne mogu doći?

Učitelj: Ja nisam hteo da dopustim ni da vas pet dođete. Zašto? Kao što sam upravo rekao, ranije je moje predavanje Fa bilo najvažnije, dok je danas najvažnija vaša kultivacija i napredovanje. U potpunosti se usredsredite na kultivaciju i kultivišite se postojano i solidno – to je ono što je ključno. Sa nepostojanim srcem, u želji da me nađete, u želji da slušate moje govore o Fa, jurcajući posvuda za mnom… to uopšte ne doprinosi vašoj kultivaciji, ni najmanje. Kad je trebalo da se drži Fa-konferencija u Singapuru, mnogi iz Kine su želeli da idu. Onda sam kazao Glavnoj Dafa asocijaciji: „Ovo treba da prenesete: recite asistentskim centrima u svim oblastima da obaveste učenike da ne bi trebalo da putuju naokolo, jer od toga nema vajde.“ U startu su fašeni priredili korake vaše kultivacije za ovaj vremenski period. Ali vi ste to poremetili. Vrlo je verovatno da su u ovom vremenu odvojenom za kultivaciju neke od vaših vezanosti mogle biti odbačene, ali ono što je trebalo ispraviti, na neki način je poremećeno. To je razlog. Nemojte smatrati demonskom smetnjom svaku svoju vezanost za insistiranje da učinite ono što ne možete.

Pitanje: Moj muž nikad nije radio vežbe, iako je jednom pročitao Džuan Falun i gledao video snimke učiteljevih Fa-govora. Ali njemu se Treće oko otvorilo, i čak vidi na daljinu.

Učitelj: To je zbog njegove predodređenosti. Njegov urođeni kvalitet mogao bi biti dosta dobar, što je proizvelo da mu se Treće oko otvori čim je pročitao knjigu. Što se tiče toga da li on uči i da li se kultiviše, u ovom komplikovanom društvu svi su postali izuzetno složeni. Pre nego što će svako od vas ovde u publici dospeti u ljudski svet, u nekom trenutku prošlosti, duboko u vaša srca i duše posejano je seme da danas dobijete Fa. Ja sam pazio na vas, pronalazio vas puno puta u ljudskom društvu, i stavio sam beleg na vas. Sve ove stvari igraju veliku ulogu, a ipak nijedna od njih ne može smanjiti vaše ljudske vezanosti. I nijedna od njih ne može vas naterati da se osetite onako kako ste se osećali ranije, kad ste se susreli sa Fa: „O, ja sam čekao tako puno godina. Došao sam samo da bih ga dobio.“ Mnogi ljudi više nemaju taj osećaj, i to rezultuje time da se kultivišu tu i tamo, bez predanosti. Neki ljudi koji su predodređeni, i koji su dobili Fa, i dalje ne mogu da odbace svoje vezanosti. Postoje svakojaki scenariji. Jednom kad se predodređenost okonča, gotovo je.

Pitanje: Učitelju, kad ste pričali o svastika simbolu, rekli ste: „Buda nivoa dvostrukog višeg od tatagate ima dva svastika simbola“. Da li ste mislili da je visina stuba gonga te osobe dvostruko veća nego god tatagate?

Učitelj: Mislio sam na šinšing osobe i moćnu vrlinu. Gong je samo manifestacija ovog. U redu je ako se shvati i kao stub gonga. Ali će morati da bude stub gonga nakon što se dostigne Ispunjenje. To znači da stub gonga nakon Ispunjenja mora biti dvostruko veći nego kod tatagate. Ne računa se stub gonga razvijen u procesu kultivacije. To je zato što on još nije finalizovan, jer drugi delovi tebe se još nisu Ispunili. Znači da je to samo oblik postojanja energije. Ipak, sa određenog stanovišta on predstavlja tvoj nivo i šinšing za vreme kultivacije.

Pitanje: Tokom Singapurske Fa-konferencije, kad su učenici aplaudirali, Učitelj je obično koristio obe ruke u heši poziciji kao gest potvrde. Ali kad ste ranije držali Fa-govore, uglavnom ste koristili jednu ruku. Koje je dublje značenje ovoga?

Učitelj: Prema svojim učenicima, ja koristim jednu ruku. Ali ima jedna stvar: kad vidim da su svima srca čista i da napreduju marljivo i neprestano, ja sam zaista srećan, i tada volim da koristim obe ruke. Pod normalnim okolnostima, Učitelj koristi jednu ruku prema svojim učenicima.

Pitanje: Čula sam da kad neko može da izrecituje Džuan Falun, taj večno može nositi Dafu sa svojom glavnom dušom (džu juenšen), bez obzira da li se Ispuni.

Učitelj: Ko bi želeo da samo zapamti Fa, bez da se Ispuni? Zašto memorišete knjigu? Nije li to radi dostizanja Ispunjenja? Memorisanje Džuan Faluna vam pomaže da napredujete, jer ga zajedno memorišu i mikroskopski deo vašeg tela, i ljudski deo na najspoljnijoj površini. Ali bez obzira kako ga memorišete – a ovo važi i čak za ljude koji su ga memorisali veoma dobro – u nekom trenutku ćete odjednom ustanoviti da ga ne možete recitovati. Zašto? Radi se o tome da se glavni deo vas, deo koji ga je memorisao, razdvaja od vas kad dostigne standard. Odjednom osetite: „O, kako to da više ne mogu da ga recitujem?“ To je zato što je deo koji je dostigao standard izdvojen, i ljudska površina više ne može da recituje sve to, jer je zaboravila. Neki zaborave puno, neki manje. Ovakva situacija se dešava.

Mnogi od vas su doživeli situaciju gde periodično čujete dobro, ili gde vaše Treće oko periodično vidi jasno. Kada to jedna osoba može jasno da vidi, ili da vidi najbolje? To je onda kad je u nekoj fazi kultivisana zaista dobro, dok se razdvajanje još nije desilo i upravo treba da dostigne standard. Ona može da vidi jasno, oštro da čuje svojim ušima, a njeno telo je osetljivo. Pošto se desi razdvajanje, ona shvata da je izgubila to stanje i pita se: „Je li to zato što sam pao? Kako to da stvari više nisu tako dobre?“ Ne radi se o tome da si pao. Radi se o tome da je izdvojen deo tebe koji je okončao kultivaciju, a ono što je ostalo je deo koji još nije okončao kultivaciju, i koji treba da se kultiviše. Zato ćete s vremena na vreme biti osetljivi. Tako je to. Ovo se dešava samo kad se vežba Dafa.

Pitanje: Da li se spava sve manje kad se kultiviše prema višim nivoima?

Učitelj: To nije slučaj. To zavisi od promena i elevacije čestica unutar tvojih misli. Ali zaista se periodično dešava. Pitanje o kom sam upravo govorio takođe uključuje ovaj faktor. Na površini ćeš se vratiti u normalno stanje onda kad se dobro kultivisani deo razdvoji od tebe. Ovo ćeš doživljavati sve dok ne dostigneš Ispunjenje. Sve ovo vam omogućuje da živite kao normalni ljudi. Ipak će vaša ljudska strana postajati sve slabija i slabija. A ako se budete držali visokih standarda, možda ćete se među običnim ljudima ponašati sve bolje i bolje. Tako je to.

Pitanje: Vreme je tesno, a ja i dalje ne mogu da sedim u punom lotosu. Kako da se popravim?

Učitelj: Ne brini se. Niko ne kaže da vreme nije odgovarajuće. Nikad nisam rekao ništa poput toga da nema dovoljno vremena. Ja od vas tražim da požurite sa kultivacijom, i vi treba samo da se fokusirate na praksu. Ali kad ovo kažemo, treba da znate da prema sebi morate imati stroge zahteve – to je ono što ja mislim. U svakom slučaju, oni koji nikako ne mogu da ukrste noge u položaju su veoma, veoma retki. Ima nekih čije duše (juenšen) na nebu nemaju spoljni izgled ljudskog bića već drugih bogova, koji ne ukrštaju noge u lotos. Možda je taj faktor u igri. Ali kako vi danas imate ljudsko telo, telesno telo, ja verujem da svi možete da prekrstite svoje noge u položaj, osim nekih izuzetno jedinstvenih. Reći ću vam na šaljiv način. Od onih koji ovde sede, mnogi su se dosta dobro kultivisali. One bodisatve na nebesima pokriju usta i smeju se onima među vama koji ne mogu da prekrste svoje noge, govoreći: „Vidi one kultivatore koji i dalje ne mogu da prekrste noge.“

Pitanje: Da li bi Učitelj, molim vas, mogao da govori o konceptu vezanosti?

Učitelj: Zbog čega ljudi ne mogu da vide istinu univerzuma? Zašto je ova dimenzija varka? Svima vam moram reći: među svakodnevnim ljudima, ono što vidite i sa čime u dimenziji običnog ljudskog društva dolazite u kontakt, skupa sa znanjem stečenim među svakodnevnim ljudima - sve to vas ograničava i sputava. Kad se gomila vaše znanje iz ove dimenzije, kad vaše razumevanje svega u ovoj dimenziji postaje sve jasnije i jasnije, i kad naizgled postajete sve više i više svesni, vi zapravo sve više i više zatvarate sebe. Ono što u ovoj dimenziji običnih ljudskih bića smatrate istinom, u stvarnosti bi moglo biti upravo suprotno. Zato nećete sagledati istinu univerzuma, ako ne napustite ta shvatanja iz društva običnih ljudi. Posebno one stvari kojih mi kao ljudska bića ne možemo da se odreknemo radi opstanka, sopstvene zaštite, ili da bi sebi doneli više koristi - ja sve to nazivam vezanostima. Te vezanosti su baš kao velik, snažan katanac koji vas drži zaključane. Napredujući na svom putu, vi morate otvoriti svaki katanac. Ako to ne učinite, oni će vas držati zaključane i održavati vam privid, tako da nećete videti istinu. A ako na putu povratka prema prvobitnom, pravom sebi, ne uspete da otvorite te brave, nećete moći da produžite dalje. To je ono što se zove test. Sve ono za šta ste vezani predstavlja vašu prepreku. Ovi testovi, na koje nailazite u kultivaciji, zapravo su vaše sopstvene poteškoće. Ja ih eksploatišem sa ciljem da otključam brave vaših vezanosti, da vam omogućim da sagledate istinu, i da vam se uzdigne um.

Pitanje: Kako treba da shvatimo odbacivanje svih vezanosti?

Učitelj: To znači otpuštanje svih vezanosti koje ne mogu biti otpuštene u običnoj ljudskoj dimenziji, jer način na koji se vi danas kultivišete se razlikuje od svih načina u prošlosti. Ja sam znao da će mnogi, mnogi ljudi doći da uče, i da će nastati jedan društveni fenomen. U budućnosti će učiti još više ljudi. Onda će ovaj društveni fenomen koji nastaje – mase koje se kultivišu – imati velik uticaj na društvo. Kad bi svako trebalo da se kultiviše sa svojim moćima nesputanim, i kad bi svi išli naokolo čineći natprirodne stvari, izmenilo bi se celokupno lice društva. Onda bi, umesto da liči na ljudsko društvo, ličilo na društvo bogova. To ne može da se desi. Budući da je ljudsko društvo upravo ovakvo kakvo jeste, mi koristimo prednost ove sredine i kultivišemo se u njoj. Mi ne samo da ne remetimo ovu sredinu, već istovremeno, dok se kultivišemo, moramo da joj se prilagodimo. To je zato što vi ne biste imali načina da se kultivišete, da nema ove sredine. Pristup koji smo mi danas usvojili je ovakav. Sada preko 100 miliona ljudi vežba Dafu. Ne bi bilo dobro kad bi svi oni napustili svoje domove da postanu hrišćanski ili budistički sveštenici. U budućnosti će biti još više ljudi. Šta bi se desilo ovom društvu? Ko bi vas hranio kad bi svi pošli da se kultivišu? Tako ne bi moglo biti. Zato treba da se uklopimo u društvo svakodnevnih ljudi što je više moguće. Mi koristimo ovu vrstu društvene zajednice običnih ljudi da bismo se kultivisali, pa joj se moramo prilagoditi.

U društvu svakodnevnih ljudi, svi treba da imate posao, sredinu, čak i porodicu, i puno rođaka. Svaki aspekat ovih stvari je odraz vaše sposobnosti da se uklopite u običaje društva svakodnevnih ljudi. Istovremeno, one nam stvaraju dobre prilike da se kultivišemo i pružaju nam sredinu za kultivaciju, jer vi se kultivišete među običnim ljudima. Onda, budući da se kultivišete među svakodnevnim ljudima, mi se maksimalno povinujemo načinima na koji svakodnevni ljudi postupaju prema stvarima ili materijalnim posedima. Ali jedno treba naglasiti: vi niste kao drugi ljudi. Budući da ste kultivatori, vaše srce i um nisu vezani za ove stvari. Možeš imati puno novaca, porodicu, posed – možeš imati puno stvari. Ali ti treba da se oslobodiš vezanosti za njih. To je tvoj način kultivacije.

Potpuno napuštanje, o kome govorimo ovde, ne znači da treba da odbacimo sve materijalne stvari, da bi se to moglo smatrati za otpuštanje. Naprotiv, ako se odrekneš svake materijalne stvari, ali u svom srcu i umu ti se s njima nisi oprostio, ako si nevoljan da se odvojiš od njih, ako nisi sposoban da raskineš sa njima, ili čak ako o njima misliš često i ponekad dopuštaš da to utiče na tvoju kultivaciju, onda bih rekao da to nije odricanje, već primoravanje na odricanje. Znači, ako samo spolja uzimaš materijalne stvari olako, to je formalnost. Kako ja vidim, pravi razlog što se čovek može uzdići kultivacijom leži u tome što ljudsko srce i um trpe promene. Samo kad ljudsko srce i misaoni domen dostignu neki standard, čovek se zaista uzdigao u kultivaciji. Mi slabo marimo za materijalne stvari. Nije bitno imaš li ih, ili ne. Ono što je kritično je da li si sposoban da se oslobodiš vezanosti i možeš li se uzdići – to je ono što je presudno. Nadalje, naša sveukupna forma kultivacije je predviđena za kultivaciju među svakodnevnim ljudima, a ovo vam omogućava da marljivo napredujete, dok vaš gong ne opada. Svi aranžmani se, u svakom pogledu, uklapaju u ovaj oblik kultivacije, koji danas imamo. Zato su, kad sam u godinama iza nas počeo da predajem ovaj Fa, bogovi govorili da je ovo „Fa visoke vrline“. Činio im se zaista dobar.

Pitanje: Treba li načine širenja Dafe prilagoditi tako da odgovaraju Evropljanima?

Učitelj: Sjajno je kad kultivator koji je dobio Fa ima ovakvu aspiraciju i razmišlja kako da ga proširi i omogući da ga više ljudi uči. Bez obzira je li Evropa ili istok, bez obzira kako ga širite, onima koji nisu predodređeni biće teško da dođu da ga uče. Koji ljudi su „predodređeni“? Već sam raspravljao o predodređenosti. Kako onda da nađemo one koji su predodređeni? Recimo da u novine stavimo reklamu i tražimo „Ko je predodređen?“ To neće ići. Ali ima jedna stvar koja svima treba da bude jasna. Verovatno svaki naš učenik zna u sebi da ima nekih ljudi koji će se osetiti pogođenim i uzbudiće se kad pomenete reči „Falun Gong“, ili „Džuan Falun“, a ti ljudi smesta žele da uče. Vrlo je verovatno da su to oni predodređeni. Srca nekih ljudi ostaju nedirnuta bez obzira kako razgovaraš s njima, i sve su šanse da oni nisu predodređeni.

Znači, što se tiče toga kako ga širiti i koji su metodi širenja, zapravo, najbolji način je da naši učenici rade vežbe na javnim mestima, kako bi ih mogli naći oni koji su predodređeni. Drugi je da naše Dafa knjige budu raspoložive u knjižarama različitih naroda i zemalja. Ja imam nebrojene fašene, koji odmah mogu da vide ko je predodređen i ko treba da dobije Fa. Ako u knjižarama imamo knjige, a naši učenici rade vežbe u parku, fašeni mogu da pronađu predodređene i dovedu ih da potraže ovaj Fa. Kad nam nedostaje ova vrsta sredine, izazov će biti veći. Ali bez obzira koji se metod koristi, predodređen čovek će pronaći knjigu i smatraće je dobrom, kad je pročita. Budući da je predodređen, on će svakako misliti da je dobar i potražiće nas, a budući da ima nas koji radimo vežbe u parkovima, on će nas smesta pronaći. Od časa kad sam počeo da predajem Fa, mnogi ljudi su ga dobili na ovaj način. I dalje, međutim, ima puno ljudi koji su o njemu čuli od naših učenika. Misleći da je to nešto zbilja dobro, oni su članove svojih porodica pozvali da nauče. Da nisu osetili da je dobar, oni svakako ne bi rekli članovima svojih porodica da dođu da budu nasamareni. Upravo zato što su osetili da je to nešto dobro, oni su pozvali članove svojih porodica da dođu da uče. Onda su u njihovim porodicama pomislili da je to nešto dobro, pa su pozvali prijatelje i rodbinu da dođu da nauče. Kad sami učenici govore o svojim ličnim iskustvima i tome kako se osećaju, to snažno deluje na ljude. Oni ne bi lagali sopstvene članove porodice, niti bi slagali svoje prijatelje. Zato njihovi prijatelji veruju. A ako budu verovali, i sami će doći da nauče, i imaće svoja sopstvena iskustva. Eto kako se širi Dafa.

Postoji, međutim, i manji broj ljudi koji su dobili Fa pročitavši oglase koje su naši učenici stavili u novine ili časopise. Juče sam rekao da nemam primedbi na takav način dobijanja Fa. Ali koji problemi mogu nastati kod ovakvog jednog scenarija? To što neće doći samo najbolja vrsta ljudi, već takođe i najgora. Ljudi koji dođu, imaće različite ciljeve i svakojaka mentalna stanja, i to je razlog zašto neki ljudi jedno vreme vežbaju, pa odu. Oni bi lako mogli biti od one niže vrste ljudi. Možda oni ne žele da ga dobiju, ili ne treba da ga dobiju. To je često slučaj. I dobro je za učenike kad sami pišu članke, ili objavljuju obaveštenja u novinama. Ja se tome ne protivim, jer, na kraju krajeva, to zaista pomaže predodređenim ljudima da dođu – natprosečni ljudi će videti u novinama, i doći će. Zato to može imati dejstva. Ali samo su dva metoda glavna: jedan je da imamo knjige u knjižarama i da imamo vežbališta, da bi fašeni mogli povesti ljude da ih pronađu; drugi su Fa-konferencije i to kad naši učenici prenose svoja iskustva u porodici. Više ljudi će doći ako se pretežno koriste ova dva glavna načina, i njihov kvalitet će biti visok. Što se tiče usvajanja drugih metoda, bilo da su oni istočni ili zapadni, ja i dalje mislim da su ovo dva glavna metoda. U početnoj fazi, ljudi u mnogim oblastima još uvek nemaju razumevanje Falun Gonga, pa ga mi predstavljamo ljudima kroz objavljivanje članaka u novinama ili časopisima, i slično. Naravno da i ovo širi Dafu, nema sumnje.

Pitanje: Ja sam belac. Kad naiđete na test, da li ga prihvatate ili puštate?

Učitelj: „Kad naiđete…“ To se odnosi na mene, je li? Ima nešto što bih svima hteo da vam kažem. Ovo je veoma dobro pitanje. Mislim da je vreme da vam svima nešto objasnim.

Mogu vam reći da danas, bez obzira koliko ljudi vežba Dafu, i koliko učenika imam, svi vi predstavljate kultivatore. Niko nije izuzetak. Znači, svi vi se kultivišete. Kultivisali se dobro ili loše, marljivo ili ne, bilo da vam je nivo visok ili ne, svi vi u kultivaciji treba da se pridržavate strogih zahteva, i treba da tretirate sebe kao kultivatore. Ja, međutim, nisam ovde da bih se kultivisao. Povodom ove razlike treba da budete načisto. Ja nemam sopstvene poteškoće, niti ja imam faktore kultivacije kao vi. Jedno želim da istaknem: Ja vas uzimam za svoje učenike, što znači da vam nudim spasenje, spasavam vas i transformišem vas. Iz ovoga možete da vidite da sam drugačiji od vas. Sve nevolje s kojima se srećete, vi treba da tretirate kao kultivaciju, jer one su definitivno kultivacija. Ali ako mene zadesi nevolja, to predstavlja narušavanje Fa i nanošenje štete. Zašto ovako treba gledati na stvari? Ovaj kosmos je praiskonski. Ono zbog čega ovo činim je Fa-ispravljanje. Sva bića kosmosa su se odmetnula od Fa, pa se zato moraju ispraviti pomoću Fa. Ono što vam često govorim je da je ovo nešto na šta se ne nailazi čak ni u hiljadama godina. Predavati Dafu celokupnog kosmosa u ljudskom svetu, jedan Fa kog ranije čak ni bogovi nisu bili svesni, to je nešto što se nije desilo od nastanka svega.

Tokom beskrajnih istorijskih doba, životi postaju sve nečistiji, i sve se izopačuje. Ako se još dugo ovako nastavi, izopačiće se čak i najosnovnija baza Džen-Šan-Ren. To je nepojmljivo strašno. Ali živote kosmosa, ja smatram dragocenim. Želim da očuvam originalne živote što je više moguće i sprečim proces eliminacije. Ta želja je nastala, i ja dođoh (Aplauz). Budući da sam stigao ovde, ja stižem donoseći sa sobom sve što je najoriginalnije, najdivnije i s početka vremena – što je savršenije. Vi znate da falun rotira. Falun koji vi vidite je samo površinska forma faluna. On ima i Fa stranu, koju vi ne možete videti. On neprestano rotira i ima automatski reparacioni mehanizam, koji sve vraća u najprvobitnije, optimalno stanje. Od mikroskopskog nivoa do površine, sva materija i svi životi su ovakvi, i sve se okreće i u pokretu je. Ja stvaram i obnavljam sve ovo. Čak šta više, on neprestano usavršava i harmonizuje. Za mene ne postoji pitanje kultivacije. U ovom poduhvatu, ono sa čime ja treba da iziđem na kraj je opstrukcijsko dejstvo zlih sila, koje su se oformile pošto su životi univerzuma postali nečisti. Istovremeno, pred mene je postavljen izazov usled karme koju su stvorila sva ljudska bića u društvu. Ja često kažem da znam zašto su ljudi raspeli Isusa, zašto je Šakjamuni morao da prođe Nirvanu, i zašto je Lao Ce otišao u žurbi, ostavljajući iza sebe knjigu od pet hiljada reči. Recimo da je jedna osoba došla na svet i reinkarnirala se život za životom. Vi nemate pojma koliko ste života i životnih vekova prošli. Ali u svakom od života, vi ste nakupili mnogo dugova prema drugima, i učinili mnogo toga rđavog. Neki ljudi su došli sa raznih nivoa i reinkarnirali se ovde na Zemlji. Dok su se spuštali korak po korak, činili su rđave stvari, što znači da su provodili vreme u nekim dimenzijama visokog nivoa. Zašto nisu mogli ostati u tim dimenzijama? Jer su tamo ponovo činili rđave stvari i padali dalje; ponovo su činili rđave stvari i padali još dalje. Znači da se dugovanja nastala rđavim postupcima na nebu duguju bogovima.

Bogovi sa nebesa neće dopustiti jednom ljudskom biću da se vrati na nebo! Bez učitelja da te uči, bez učitelja da brine o tebi, ne možeš se vratiti, koliko god da su velike tvoje moći. Došavši na Zemlju, zauvek će ti biti nemoguće da se vratiš, osim ako se za tebe ne pobrine ona vrsta učitelja koja zbilja spasava ljude. To je zato što čak i kad bi stvarno mogao da otplatiš karmu iz ljudskog sveta, i dalje ne možeš otplatiti ono što si ostao dužan na nebesima. Isus je hteo da spasi ljude i imao je veliku milost, pa je sve ovo ignorisao. Onda je morao da rasplete te teško razrešive karmičke čvorove, koji su bili privezani na ljude. Ipak, u ovom univerzumu postoji zakon koji kaže: „Oni koji ne gube, ne dobijaju; da bi dobio moraš izgubiti; što se duguje mora se nadoknaditi.“ To je apsolutan, apsolutan i večit zakon. U skladu s njim, ako nekog oslobodiš, ko će otplatiti njegove dugove? Tako su svi ti računi, tj. svi ti dugovi prirodno pali na Isusa. „Ti si ih za njih razrešio, onda ti plati umesto njih.“ Svi čvorovi koji se nisu mogli rasplesti, sve što se dugovalo, i stvari kojih se ti ljudi, koji su spasavani, nikako nisu mogli osloboditi, sve to je prikačeno na Isusa, budući da je on bio na Zemlji. Bilo je tu karmičkih dugova sa različitih nivoa, što znači da nisu bili samo ovdašnji, nastali među ljudima. Do koje granice je to na kraju došlo? Što je više ljudi spasavao, više je čvorova nosio. Naprosto nije imao načina da se oslobodi, niti je imao energije da to učini. Čvorovi se nisu mogli rasplesti. Tako je na kraju Isus spasio te ljude, ali njegovo sopstveno ljudsko telo nije se moglo osloboditi. Isus tako nije imao drugog izbora do da napusti to telo, da bi za ove otplatio karmičke dugove. Karma mnogih života, kao i velika mržnja, pali su na Isusa. „U redu, ja ću to platiti za sve vernike.“ On je razapet i umro je u agoniji. Svi čvorovi su bili vezani za njegovo telesno telo, a sa smrću njegovog telesnog tela oni su razvezani. Isus je bio oslobođen onog časa kad je to telo odbačeno. Eto zašto je Isus morao biti razapet i zašto ljudi kažu da se Isus mučio za ljude. To je razlog.

Svi vidite da je mnogo ljudi došlo da uči ovaj Fa. U budućnosti će ih biti još više. Znate, da biste se mogli kultivisati, te stvari mora da obavi učitelj. Ali ja se razlikujem od njih, jer da li Isus ili Šakjamuni, oni su, na kraju krajeva, prosvetljena bića niskog stepena. Ja nisam unutar kosmosa, pa mogu da razrešim probleme života na različitim nivoima i u različitim kosmičkim telima kosmosa. Rekao sam da spasavanje ljudskih bića nije moj pravi cilj, već da su oni jedan nivo bića koji je uključen – oni su jedan nivo života koji bih želeo da spasim. Zapravo, ja sam nemam nikakvih poteškoća, ja se ne kultivišem. Nevolje sa kojima se susrećem retko se manifestuju ovde na strani običnih ljudi, ali ima i tih koje se manifestuju ovde, i većina njih vama nije poznata. Razlog zašto ja mogu da se oslobodim od ovog problema je to što ja nisam unutar njega. Ja neću biti kao oni, u nemogućnosti da se ispetljam. Ja mogu da se ispetljam, ali teškoća je izuzetno velika, nešto što niko od vas, bića, ne može da zamisli. Ja mogu da se odreknem u najvećoj mogućoj meri svega svog, i zato ja mogu da razrešim sve to. (Aplauz)

Usput, dopustite da dalje naglasim nešto u vezi sa pitanjem koje je upravo postavljeno. Često ima nekih učenika koji me prate, koji su kraj mene, a u svakoj oblasti ima ljudi sa zaduženjima – koordinatora centara, ili drugih odgovornih. Nešto treba da razumete: sve na šta nailazite vezano je za prevazilaženje poteškoća. Ipak, vi ne možete da predstavljate Učitelja. Kad se radi o bilo kojoj stvari za koju znate da sam u njoj učestvovao, treba da razmotrite stvar iz moje perspektive. To je nešto što ste ranije zapostavljali. Nevolje meni nametnute su šteta usmerena direktno na ovaj Fa. Znači da je to potpuno drugačije od vašeg prolaženja kroz vaše teškoće. Definitivno nije slučaj da se vaš Učitelj kultiviše, ili da vaš Učitelj prolazi testove. To zaista jeste šteta usmerena na Fa i kosmos, pa se ne mogu poistovećivati. Budite načisto s tim. Kad ja rešavam probleme, ja ih tretiram kao prave demone, ali vi tako ne možete! Sve s čim se susrećete je u direktnoj vezi sa vašom kultivacijom. Zato vi to uvek treba da tretirate kao kultivaciju, pronalazeći razloge u sebi. To su potpuno različite stvari.

Pitanje: Čini se da je Evropljanima veoma teško da uđu u stanje mirnoće. Zašto?

Učitelj: Zapravo je isto za Azijate i Evropljane. Osoba koja može da dostigne istinsku mirnoću dok se kultiviše u društvu običnih ljudi je na zaista visokom nivou. Kako vi imate posao u društvu svakodnevnih ljudi i morate da učestvujete u raznoraznim poslovima običnih ljudi, sedeći ovde, vi ne želite da mislite ni o čemu, ali te stvari će uticati na vaš um do stepena kad ćete o njima misliti nesvesno. Zato ne možete postati mirni. U kultivaciji, mi se konstantno popravljamo i oslobađamo se vezanosti. Kako vaše vezanosti budu postajale manje i malobrojnije, ustanovićete da prirodno postajete sve više i više pribrani, sve više i više pribrani. To odražava vaš nivo. Nije realno očekivati da se od starta dostigne mirnoća. To ne može postići nijedan metod, osim za slučajeve u kojima imate veoma posebne okolnosti; ljudska strana takve osobe je zbilja slaba, dok je druga strana zbilja jaka. Oni su u stanju u kom su delom prosvetljeni, delom ne. To su veoma posebni ljudi, koji mogu da dostignu određeni stepen mirnoće, i to je pre svega zahvaljujući njihovoj božanskoj strani na delu, a ne njihovoj ljudskoj strani. Osim ovakvih slučajeva, ostali nikako ne mogu od prvog dana da dostignu tačku u kojoj su mirni. Tako nema razlika za različite rase, isto je za Evropljane i Azijate.

Ne brinite ako ne možete da postanete mirni. Dok god je vašem telu ugodno i opušteno je dok radi vežbe, naprosto činite sve što možete da obuzdate sebe da vam misli ne lutaju. Ako zaista ne možete da zaustavite misli da lutaju, onda ih pustite i smatrajte te razuzdane misli za tuđe: „Samo napred, misli. Ja ću te gledati kako misliš.“ To je takođe jedan pristup. Barem možeš da razlikuješ da to nisi ti, a to je zaista dragoceno. Ili to obuzdaš i ne daš mu da misli, u kom slučaju si postigao ono što jedan kultivator može. Pošto je telo relaksirano, osoba ulazi u optimalno stanje za transformaciju i rafinisanje. Ali šta ako tvoj um ne može da se umiri i ne možeš da dostigneš najbolje stanje za transformaciju i rafinisanje? Znate, naša kultivacija započinje od mikroskopskog nivoa, pa je naša mikroskopska strana mirna. Počev odatle, kako ta strana postaje sve mirnija i kultiviše se sve bolje i bolje, ono što je na površini biće pod kontrolom i vremenom će bivati sve slabije. Površina je gora [nego ranije], ali je slabija. Takav je odnos. Mnogi od vas se kultivišu dugo vremena i nalaze da su im loše misli i dalje na pameti. Vi ih možete potisnuti ako želite. To je zato što iako postaju sve gore i gore, i više njih isplivava, one slabe jer više nemaju korena.

Pitanje: Kako mi Zapadni praktikanti da znamo šta je ispravno i kako treba da vodimo svoj život? Treba li da pustimo da se stvari dešavaju prirodno?

Učitelj: Reći ću vam šta ja mislim. Pod različitim okolnostima, ja sam pričao o tome kako treba dopustiti da se stvari prirodno dešavaju. Ja vam nisam rekao da u svemu dopustite da se stvari dešavaju prirodno. Kad radiš u preduzeću, šef ti daje platu. Ako si spetljan dok radiš, dopuštaš stvarima da se dešavaju prirodno, i ne radiš naporno, onda zaista ne zaslužuješ platu. Mi treba da budemo dobri ljudi, gde god se nalazili. Kažem da „dopustiti da se stvari dese prirodno“ treba primenjivati u skladu sa situacijom. U kultivaciji, mi sledimo prirodan tok stvari, ali mi se i dalje moramo truditi da potisnemo svoju lošu stranu, i dalje moramo naporno raditi kultivišući se – činiti drugačije se ne zove „dopustiti da se stvari dese prirodno“. Ovako se, zapravo, svi kultivišete. Mi dobro znamo da u kultivaciji treba aktivno da se kultivišemo, i da u svom svakodnevnom životu treba što je više moguće da se prilagodimo načinima društva svakodnevnih ljudi. Zato treba da razdvojite svoj svakodnevni ljudski posao od svoje kultivacije - definitivno treba da povučete crtu između njih. Posao je posao, a kultivacija je kultivacija. Ali ima jedno: pošto si kultivator, visoki standardi kojih se držiš odražavaće se u tvom radu, u društvu, kod kuće, i u različitim društvenim okruženjima. Drugim rečima, ti si uvek dobar čovek, gde god se nalazio, i svi će ti reći da si dobar čovek. Tako ovo ide jedno s drugim. Ideja o pustiti da se stvari dese prirodno nije ono kako su ljudi govorili u prošlosti, gde čovek više ni za šta ne mari i naprosto tu sedi kao da je napustio sekularni svet; za čoveka koji bi tako činio smatralo se da „dopušta da se stvari dešavaju prirodno“. Nije ovako – to definitivno nije ideja.

Ako se susretnete sa određenim nevoljama, ja mislim da vi, kao kultivatori, najpre treba da se preispitate: „Je li ovo zato što ja negde nisam dobro postupio?“ Ako svako od vas kultivatora nije u stanju da učini ovo, za vas neće biti načina da napredujete. Znači, kad se susretnete s nevoljama, uvek najpre sebe treba da preispitate: „Radi li se o tome da nešto što sam učinio nije baš kako treba?“ Ja često govorim o principu: Sve u univerzumu je u harmoniji; ako ti sam učiniš nešto pogrešno, to će stvoriti jednu blokadu, nesaglasje s drugima, i sve oko tebe će ti izgledati poremećeno. A međuljudski odnosi će postati napeti. Tada potraži razloge u sebi i ispravi svoju grešku. Ustanovićeš da sve ponovo postaje harmonično i kako treba. Ja mislim da mi ne treba da se raspravljamo s drugima. Ako te zaista zadesi nevolja i ako se čini da se neko ogrešio prema tebi, ja mislim da bi lako moglo biti da mu ti, kultivator, duguješ iz prethodnog života. Izdrži (ren) to i pusti. Čak i svakodnevna osoba zna da će se dvoje ljudi nervirati kad se sukobe; nastaje trvenje i to dvoje se zapliću. Kad trvenje postoji duže vreme, postaje sve teže da se razreši, pa će oni na kraju postati neprijatelji. Ali mi smo u stanju da to tolerišemo, da ne obraćamo pažnju, da uzmaknemo. U Kini postoji izreka: „Korakni unazad i otkrićeš da je more ogromno, a nebo beskrajno.“ Ako nastaviš da navaljuješ i guraš napred, shvatićeš da zaista nema izlaza. Ali korakneš li unazad, pustiš li vezanost i ne obraćaš pažnju na nju, ustanovićeš da je more zbilja ogromno, a nebo beskrajno – to je čitav jedan novi svet. Tako je to. Tako treba da bude za kultivatora. Ako se svađamo i borimo baš kao svakodnevni ljudi i učestvujemo u sukobima kao oni, onda bih rekao da smo isti kao svakodnevni ljudi. Nije li tako? Zapravo, jeste.

Pitanje: Kako možemo znati svoj nivo?

Učitelj: Subjektivno govoreći, ja imam velik otpor prema tome da vam u početku dam da znate svoj nivo. Jer da bi se čovek utopio u tako ogroman Fa… Daću primer. To je kao kad bi se iver ili piljevina ubacili u visoku peć punu istopljenog čelika: u trenu ih više ne biste videli. Kad biste se utopili u tako ogroman Fa, vaša telesna karma, vaša misaona karma, i sve vrste stvari bi nestale u času. Kad bi se u potpunosti tako uradilo, to bi bilo kao da se uopšte niste kultivisali i bilo bi to isto kao da sam ja re-kreirao život. Ne bi se smatralo da ste se kultivisali. Zato ne možemo tako. Potrebno je da se kultivišete i menjate sebe. Ovaj Fa je ogroman. Tokom vaše kultivacije, dok god sebe smatrate kultivatorom, kultivišete se neprestano i solidno, i nastavljate da čitate knjigu, vi ćete se bez prestanka uzdizati i napredovati. Pridodajte ovom naš dodatni metod – izvođenje vežbi – i vaša brzina napredovanja je veoma velika. To je najbrži metod kultivacije.

Ako bih vam u startu dopustio da znate svoj nivo, vi se ne biste mogli obuzdati: „Ah! Ja sam izuzetan! Već sam dovde stigao u kultivaciji!“ Kad bih vam dao da vidite prave promene koje su se desile oko vaših sopstvenih tela, razmislite: budući da nosite emocije, želje i sve vrste vezanosti svakodnevnih ljudi, zar se u srcu ne biste promenili? ? Ne mogu vam dopustiti da prerano znate, jer su vaše misli običnih ljudi i dalje prilično jake. To je zato što želim da obezbedim da se u svojoj kultivaciji uzdižete konstantno i najvećom brzinom. Kad izuzetna osoba čuje tao, ona će dostići Ispunjenje jednostavno putem prosvetljavanja. To je za najveće divljenje. I to je najbrže – to je zaista najbrže.

Mi imamo neke učenike čija je situacija drugačija, pa se neki ljudi kultivišu sa svojim moćima nezaključanim, a neki su u polu-zaključanom stanju. Oni mogu da vide, a neki čak dosta jasno vide i sve znaju. To su izuzetni slučajevi. Većina ljudi se kultiviše sa zaključanim moćima. Samo se usredsredite na čitanje knjige i kultivaciju, pa ćete konstantno napredovati i neprestano se prosvetljavati u nebeske tajne. Zakoni i principi Fa su sami po sebi dovoljni da vas ispune pouzdanjem. Naravno, ljudi u današnjem društvu su previše zaluđeni svim vrstama lažnih, tzv. „stvarnosti“ društva svakodnevnih ljudi, oni su previše snažno vezani. Naprosto im je suviše teško da se otrgnu. Oni se često bore, birajući između Fa i svojih vezanosti za lični interes. Čovek će se čak radije odreći Fa nego svojih vezanosti. Ove stvari je teško ustanoviti, jer današnje društvo je došlo do tačke kad ljudi više ne znaju svoju pravu prirodu i standarde za ljudska bića.

Koliko god da je loše, međutim, ono pruža najbolju sredinu za kultivaciju. Nije li slučaj da što je sredina složenija, pre će moći da skuje kultivatore velikih sposobnosti? To je princip. U poslednjih nekoliko godina, u Kini se pojavilo mnogo čigong-majstora. Obični ljudi su im se divili: „Uh! Čudesni veliki čigong-majstore, ti imaš sve te čudesne moći!“ Pošto su lečili ljude, oni su im činili usluge, pa čak i davali novac. Njihova težnja prema materijalnom je još više narastala, i mnogi su na taj način pali i izgubili svoj gong. Oni su potpuno uništeni, a njihovi učitelji više nisu hteli da brinu o njima. Zašto? Kultivacija se izvodila u okolnostima nepoznatim za ljude. Kultivišući se u planinama, u teškim uslovima, u manastirima, ili kroz druge religijske forme, oni nisu dolazili u kontakt sa stvarnošću i složenim interesima običnog ljudskog društva, niti su ulazili u ovu veliku kolotečinu. Da je trebalo da dođu u kontakt sa društvom, oni bi smesta bili zagađeni složenim društvom, završili bi u potrazi za slavom i novcem poput svakodnevnih ljudi, i pretvorili bi se u svakodnevne ljude, jer njihovi metodi kultivacije bi među svakodnevnim ljudima izgubili dejstvo. Za razliku od njih, mi se kultivišemo upravo usred ove velike kolotečine, i sve sa čim se susrećemo je od te vrste. Nisi li izuzetan ako se možeš uzdići iznad toga? Da li znate zašto se možete kultivisati na visok nivo? Jedan od ključnih faktora koji omogućuje vašu kultivaciju na visoke nivoe je činjenica da je ovde toliko trulo. Ako se možeš uzdići iznad ovog – čak i ako je tvoje srce samo malo dirnuto i danas želi da se kultiviše – ti si izuzetan, jer u ovakvoj sredini, utopljen u patnju, ti i dalje imaš tu želju.

Vidljiva patnja, koja je na površini, nije puno značajna. Ono što je zaista mučno je patnja koja nastaje kad kidaš i slamaš vezanosti – to je ono što najviše boli. Zato ova složena sredina obezbeđuje najbolje uslove i omogućuje vam da se kultivišete na visoke nivoe. Obratno, moć ove Dafe može se razotkriti samo u ovim najneprijateljskijim situacijama. Da je u društvu sve u redu, ova Dafa ne bi bio neophodna. Fa-ispravljanje ne bi bilo potrebno u dobroj sredini. Na ovom svetu bi bilo dovoljno imati Fa tatagata nivoa Isusa i Šakjamunija. Ali zašto su religije ušle u Period kraja Darme, u kom više nijedna od njih ne može da spasava ljude? Ljudi se čak usuđuju da psuju Budu, a na statue Isusa se penju i mokre na njih. U ovom dobu, tražiti od ljudi da uče Fa [takvih tatagata], ili spasavati ih pomoću tog Fa, ne bi bilo moguće

Pitanje: Ja zaista želim da se kultivišem, ali kako da prestanem da sumnjam u Dafu?

Učitelj: Ja sam vam rekao da će u društvu svakodnevnih ljudi, nakon rođenja, svako steći mnoge, mnoge predstave u svom umu i apsorbovati „znanja“ iz lažne realnosti društva običnih ljudi, što ga ovde još više zavarava. Te mnogobrojne predstave i ideje oformljene u vašem umu jesu faktori koji blokiraju vaše dobijanje Fa. Nisu li te sumnje, koje se javljaju u tvom umu, prouzrokovane time što pristupaš Fa pomoću onog što si naučio iz realnosti običnih ljudi? Nisu li te sumnje tako isplivale? Definitivno jesu. Drugim rečima, ti pristupaš Fa koristeći predstave oformljene iz običnog ljudskog znanja i običnih ljudskih misli. Nisu li obična ljudska bića na najnižem nivou? Nisu li obični ljudi izgubljeni u iluziji? Šta je to što oni mogu imati, kad se uporedi sa istinom univerzuma? Ništa. A onda opet, ova naša Dafa se predaje na najniži način, na način običnih ljudi, upotrebom ljudskog jezika – najnižeg oblika izražavanja. Tako [Dafa] izgleda kao da je takođe površna. Ali dok god budeš nastavljao da učiš, otkrivaćeš da postaje sve dublja. Što više učiš, sve više postaje preduboka da bi se mogla izmeriti i predaleka da bi se mogla dostići. Obično ljudsko znanje, s druge strane, nema tu vrstu duboke sadržine. Silno grešiš ako smatraš da su sve neverice i sumnje koje gajiš tvoje sopstvene misli. To su predstave oformljene nakon rođenja među običnim ljudima. Ti misliš da su one ti, ali one nisu ti.

Pitanje: Moje Treće oko se otvorilo pre nego što sam počela praksu. Ja živim od proricanja sudbine. Treba li da napustim svoj posao?

Učitelj: Da se ne kultivišeš i da treba da ostaneš običan čovek, ja se ne bih protivio. Ja predajem Fa kultivatorima da bih im omogućio da se kultivišu. Ja ne pokušavam da dovedem sve ovde da vežbaju Dafu. Ako misliš da možeš da se kultivišeš, onda napred. U suprotnom, nemoj. Možda će u budućem ljudskom društvu i dalje postojati te sporedne prakse poput proricanja sudbine, fengšuija2 , pa čak i lečenja bolesti pomoću određenih metoda. Moguće je da će sve to postojati. Postoji od drevnih vremena, širom sveta. Ali u narednom vremenu, stvari koje ćeš ti, kao kultivator, videti, biće iz sve viših i viših domena, a moć tvojih reči postajaće sve veća i veća. Nastajaće problemi kad drugima budeš kazivala njihovu sudbinu. Stvari u ljudskom svetu ponekad nisu fiksirane; možda neće ispasti na neki određeni način. Onda, ako neko veruje ono što mu kažeš, i to čvrsto veruje u to, tada će to uvećati verovatnoću. Ako imaš energiju, moguće je da će tvoje reči proizvesti da element koji nije fiksan postane fiksan, rezultujući nečim što prvobitno nije trebalo da se desi. Ono što ti vidiš nije realna situacija; postoje drugi, karmički razlozi. Ipak ćeš je ti fiksirati kad govoriš o njoj. U tom slučaju, možda si počinila lošu stvar. A karma ove vrste je višak, nešto što si pridodala svojoj kultivaciji. Tvoji ispiti i poteškoće su tu pred tobom, i moraš prebroditi svaku od njih. Višak poteškoća koje dodaješ nećeš moći da prebrodiš. Ako uradiš nešto što ima veliko dejstvo ili ozbiljne, loše posledice, ti nećeš moći da prevaziđeš poteškoću i kultivišeš se. Zato kultivatori ističu kultivaciju govora. A ti ipak, nikako nisi uspela da ispuniš taj zahtev. Ako drugima direktno govoriš šta vidiš, ti odaješ nebeske tajne, samovoljno i neodgovorno ih saopštavaš običnim ljudima. Kako bi to moglo biti u redu? To je još manje prihvatljivo.

Takođe, moram reći da kod velike većine onih koji se bave proricanjem, pored sopstvenih, individualnih faktora, postoje i spoljni faktori koji igraju ulogu. Znači, to je jedna užasavajuća stvar. To je zaista užasavajuće za jedno živo biće! U tom slučaju nema načina da se kultivišeš. Ja samo saopštavam ljudima principe – ja nisam protiv toga da obični ljudi to čine. Ako želiš da se kultivišeš, onda ti ja moram reći za ovo, i moram biti odgovoran prema tebi. Ako to budeš činila, to će ti samo nauditi. Sad kad je ovo izrečeno, ti sigurno misliš: „Pa, od čega ću onda da živim?“ Ja naprosto predajem tao, predajem Fa kultivatorima. Ako možeš da se kultivišeš, onda se kultiviši. Ja samo ovako mogu da govorim o tome. Ja moram biti odgovoran prema tebi. S druge strane, biće obezbeđeno da ti, kao učenik Dafe, možeš da zaradiš za život, što je onako kako treba da bude.

Pitanje: Kako da se oslobodim svog straha?

Učitelj: I strah je vezanost. To je pitanje toga da li ti je volja jaka. Treba da ga prevaziđeš. Neki ljudi kažu: „Ja zaspim svaki put kad radim vežbe.“ I to je nešto što moraš prevazići sopstvenom voljom. Iako nije demon, može imati demonski uticaj na kultivatore. Ako ga ne možeš pobediti, delovaće na tebe.

Pitanje: Ja nikad ne mogu da osetim falun kako se okreće u mom donjem stomaku.

Učitelj: Ne može ga svako osetiti. Neki ljudi su toliko osetljivi da ga osete čim se energija pokrene: „Ah! Tako je snažan!“ Neki ljudi i dalje ništa ne osećaju kad se u njihovim stomacima dešavaju stvari od kojih drhti zemlja. Telesno stanje svake osobe je drugačije. Nemojte ceniti visinu nečijeg nivoa na osnovu onog što on oseća. Pazite da ne pravite procene na osnovu osećaja.

Pitanje: Zar se moje Treće oko nikad neće otvoriti?

Učitelj: Težiš li mu? Ako se ne bi otvorilo ni pošto uspeš u kultivaciji, onda mislim da nešto ne bi bilo u redu. Ono što ti misliš je: „Zar se neće otvoriti tokom kultivacije?“ Ako mu težiš, ako imaš tu vrstu pomisli – čak i letimične - neće ti biti dopušteno da vidiš. Čak i onda kad imaš moć da vidiš, neće ti biti dopušteno da vidiš, jer ta vezanost koju imaš nije uklonjena. Potrebno je da se rešiš te vezanosti i ignorišeš je. Onda vidi šta će se desiti.

Beli učenici su drugačiji od učenika Azijata jer kulturno nasleđe istoka – posebno u Kini – je dublje. Ona ne samo da ima kulturu koja je pet do šest hiljada godina stara, već je i nasledila praistorijsku kulturu iz prethodnog perioda. Zato u samim njenim kostima i samim ćelijama postoji jezgrovita kulturna supstanca. Ipak je kultura u društvu belaca prisutna samo nekih dve hiljade godina, pa je njene mitove lako srušiti. Oni skoro da su u stanju da vide čim mitovi padnu. Onda, s druge strane, na koji način su Kinezi različiti? Kad im kažeš razlog zašto, oni i dalje misle: „O, to je tačno, ali zašto ovo i zašto ono?“ Zato, pre nego što se potpuno otvore, moraš da im razjasniš stvari sve do kraja. Zato mnogi od naših belih učenika mogu da vide nasumice čim počnu da uče – ovo je razlog. Oni su veoma malo sputani površinskim stvarima u društvu običnih ljudi. Vezuju ih samo ih teorije – teorije običnih ljudi. Čim se te teorije probuše, među običnim ljudima više nema ničeg što ih suzbija. To je ideja. Naravno, nije uvek ovako. Percepcijsko shvatanje i racionalno shvatanje su dve različite stvari. Ako čovek zaista može da nauči Fa i apsorbuje ga u svoj um, kroz kultivaciju zbilja proničući u Fa, onda je to različito od percepcijskog shvatanja na početku. Čovek se uzdiže da bi racionalno shvatio Fa.

Pitanje: Kako širiti Fa među sveštenicima i časnim sestrama?

Učitelj: Ja često mislim o sveštenicima i časnim sestrama. Posebno me zanimaju u nekoliko poslednjih godina. Da li Šakjamuni ili Isus, ta velika prosvetljena bića su osnovala sopstvene načine kultivacije, koje njihovi učenici nastavljaju. Oni se, na kraju krajeva, smatraju učenicima Buda-škole, pa sam razmišljao o njima. Ali Period kraja Darme je došao do ove tačke, pa u religijama nema puno ljudi koji zbilja žele da se kultivišu. Ustanovio sam problem: Mnogi sveštenici i časne sestre afirmišu religije, umesto da potvrđuju bogove i bude. Njima nije na pameti kultivacija, već isključivo očuvanje religijskih formalnosti, a ova vezanost kod njih proizvodi ozbiljnu prepreku. Takođe, neki ljudi misle da iza religijskih formi ne postoji Buda Fa, već samo naopake prakse i krivi načini. To je jedan od najvažnijih faktora, koji ih ozbiljno sprečava da dobiju Fa. Ipak, međutim, ima i onih koji istinski razmišljaju o stvarima i zaista mogu sve da procene na osnovu razuma, i takvi ljudi su izuzetni. Oni pročitaju moju knjigu, a kad završe čitanje oni znaju šta je to, jer svi ljudi u sebi imaju Buda-prirodu. To funkcioniše kao električna struja. Kad se spoje dve elektrode, „Bam!“ – one su u kontaktu. Da nemaju Buda-prirodu oni se ne bi spojili, oni ne bi mogli da kresnu tu varnicu, i struja ne bi mogla biti provedena. Znači, neki sveštenici i časne sestre drugačiji, i ja mislim da su oni zaista izuzetni jer oni znaju da je kultivacija njihov razlog zašto su napustili sekularni svet. S druge strane, neki ljudi nemaju tavo čestito srce. Naravno, ja neću reći još puno toga o pitanju religije, o tome govorim samo usput. Ako ste im pokrovitelj, prijatelj ili rođak, vi s njima možete porazgovarati. Ako žele da se kultivišu, oni će to činiti. A ako ne žele da se kultivišu, neka ih. Mi zaista ne treba da vučemo ljude: „Dođi da se kultivišeš, stvarno je šteta da ne dođeš! Moraš poći sa mnom!“ Ličnim ili emocionalnim vezama ne može se promeniti ono što je u srcu. Ljudsko srce se mora uskomešati samo.

Pitanje: Kako sveštenici na dužnostima u hramovima treba zbilja da se kultivišu? Treba li da se vrate svetovnom životu?

Učitelj: Oni svakako ne treba da se vrate sekularnom svetu. Zašto ne? Pitanje „predanosti jednoj disciplini“ o kom ja govorim, pretežno se odnosi na Fa koji mi sada kultivišemo. U prošlosti su iza svake reči u budističkom svetom pismu bili likovi buda. Sad, kad otvoriš sveto pismo, ne možeš ih videti; čak ni iza imena Šakjamunija i Isusa više nema njihovih likova. To jest, knjige više nemaju moć da spasavaju ljude, jer su samo crna boja na beloj hartiji. Osim toga, verski obredi su samo verska formalnost, i ja ih naprosto smatram običnim poslom. Zapravo, mnogi sveštenici su počeli da tretiraju te obrede kao posao – oni zamišljaju da rade i zarađuju platu. Monasi u Kini su razvrstani na nivoe ogranaka i odeljenja, i dobijaju plate u skladu s tim. Čuo sam da postoji čak i administrativni nivo. Oni su izmenili Šakjamunijeva originalna učenja. Ljudi ne znaju da oni podrivaju Fa koji je predavao i širio Šakjamuni. Sad kad se dospelo do ove faze, naravno da Šakjamuni više ne brine o njima, i stvari su kakve su sada. Zato ja to smatram samo poslom. Ni pojanje svetog pisma, ni obavljanje verskih obreda, nemaju dejstva. Ako se budu kultivisali u Dafi, te ljude neće sputavati nikakve forme. Kao što sam rekao, veliki put nema formu. Ne postoji forma običnih ljudi koja je dostojna ovako velikog Fa. Zato mi labavo upravljamo stvarima i gledamo samo na ljudsko srce. Ako se kultivišeš, ja ću se brinuti o tebi. A ovakva briga je nevidljiva za obične ljude, pa ne mora preuzeti bilo koju formu običnih ljudi. Kako mi nemamo formalnosti, sve što se uradi među običnim ljudima ja smatram poslom – sada na to samo tako mogu da gledam. Ako si monah i ako želiš da obavljaš verske obrede, to možeš, pod uslovom da si svestan da se kultivišeš u Dafi. Da bi energično napredovao, potrebno da uložiš više napora – tako treba da postupiš. Isto važi za ostale religije.

Pitanje: Da li imati „jasan i čist um“ znači osloboditi se svih vezanosti i svega za šta smo zainteresovani?

Učitelj: Tako je kad neko zaista dostigne stanje jasnog i čistog uma. Ali vi se kultivišete startujući sa nivoa običnih ljudi. Kad biste to mogli postići momentalno, odmah biste postali bude. Znači da je nemoguće. Da biste dostigli domen buda, potrebno je da prođete proces kultivacije i da imate dubok i čvrst mentalni temelj. To jest, vi se kontinuirano kultivišete, kontinuirano ga produbljujete, i sve više i više se popravljate. To se postepeno dobija. Kad biste bili navedeni da odmah zaista dostignete taj nivo, tada bi se moglo desiti da se toliko uplašite da se više ne usudite da se kultivišete. To je zato što vaše mišljenje još nije na tako visokom nivou, jer ste upravo startovali sa nivoa običnih ljudi. Zato se ono dostiže postepeno i prirodno, i može se dostići bez puno napora. Do njega ćete doći ako se budete kultivisali i čitali knjigu. Principi Fa mogu da razreše sve vaše probleme. To se ne radi na silu. Raditi na silu samo po sebi predstavlja čin sa namerom. Naprosto se ponašaj kao kultivator – sa ovim si načisto. Svako kultiviše svoje sopstveno srce i um i trudi se da ne čini loše stvari. Ovo se ne naziva radnjom ispunjenom namerom. To se zove približiti se što više svojoj urođenoj, prvobitnoj prirodi.

Pitanje: Rekli ste da je nauka religija, a ja ipak moram biti dobar u svom naučno-istraživačkom radu. Ovo je uvek kontradiktoran scenario.

Učitelj: Rekao sam da je nauka religija i dosta sam detaljno raspravljao o tome. Zašto je religija, i zašto jedna tako opsežna? Razlog je taj što ona ne poklanja pažnju vrlini, niti priznaje postojanje bogova, a kako ne može da sagleda postojanje bogova, ona ne priznaje to da se ljudi kažnjavaju za rđava dela, a nagrađuju za dobra. Ona koristi naučne teorije da opovrgne i napadne svakog ko kaže da se dobrom srećom nagrađuju dobri postupci, da postoji kazna za loše postupke, ili da bogovi postoje. Ona čak napada ispravne religije. Ona potkopava ljudski moral. U odsustvu moralnih ograničenja ljudi će se usuditi da učine ma šta loše. Na osnovu samo ovog, da li biste rekli da je ova nauka dobra, ili loša? Zar ona ne igra negativnu ulogu? Zašto se moral današnjih ljudi degenerisao do ove mere? Upravo zato što ljudi više nemaju ispravna verovanja. Zapravo - a ovo važi posebno za zapadnjake - ono u šta vi uistinu verujete nije religija, već vaša nauka. Promislite o ovom iz dubine svog uma: ono u šta vi najviše verujete je nauka. Sve ostalo vama je sekundarno. Nauka je daleko ispred svega. Ovo vam ističem jer je to prepreka u kultivaciji.

U prošlosti je Rimo-katolička crkva osporavala predubeđenje da je čovek evoluirao od majmuna. Oni su verovali da je čoveka napravio Bog, od gline. Sad čujem da se Rimo-katolička crkva javno saglasila da je čovek evoluirao od majmuna. Nisu li oni porekli svog Gospoda? Ova nauka je toliko moćna da danas svi veruju u nju. Ja mogu da objasnim sve u vezi čovečanstva, od glavnih do sporednih stvari; ja jasno mogu da objasnim svaki deo razvoja čovečanstva od drevnih vremena do danas. Ali ja o ovim stvarima ne govorim jer su to posla običnih ljudi. Ja pričam samo o stvarima koje imaju vezu s vašom kultivacijom. Osnova skoro svog razumevanja u nauci je nepotpuna, a to uključuje osnove poimanja materije, univerzuma i života. Današnja nauka tvrdi da je rupa u atmosferi iznad Australije, to jest, ozonska rupa iznad Antarktika prouzrokovana industrijskim zagađenjima – fluorougljenicima, koji se koriste u klima-uređajima, i drugim izduvnim gasovima – i da su ovo stvari koje su prouzrokovale oštećenje ozonskog omotača. Zapravo, ja želim da vam kažem: sve u ovom univerzumu jeste život – sve je živo. Ogromni gasoviti entiteti koje vi ne možete videti su sloj na sloju na sloju na sloju – ne možete izbrojati koliko ih ima. Sve su to životi, sve su božanstva. Industrija koju je donela savremena nauka jeste ono što ozbiljno oštećuje životnu sredinu. To je apsolutno tačno. Ali oštećenje gasovitog entiteta nije ono što je proizvelo rupu u atmosferi iznad Antarktika. Ljudska bića ne mogu da naude bićima sa visokih nivoa. Zašto rupa nije nastala u Evropi, industrijski razvijenoj oblasti? Zašto je morala da bude iznad Antarktika, tamo gde nema stanovnika? Zato što su bogovi videli da na Zemlji ima previše emisije otpada i toksičnih gasova, pa su otvorili prozor da otpadni gas ispuste napolje, da bi ga posle zatvorili. Nije ni približno onom što današnja nauka pretpostavlja.

Danas je razvoj čovečanstva dostigao stepen kad nauka kontroliše sve domene. Zato sada čovečanstvo više ne može da se otme tome, jer nauka je postala realnost čovekovog društvenog razvoja. Ne valja ako joj se suprotstavljaš. Mi se u najvećoj mogućoj meri prilagođavamo običnim ljudima. Prema tome, svoja naučna istraživanja obavljaj dobro. Nije to tvoja krivica. To nije nešto od čega se pojedinac, narod, ili nacija mogu osloboditi. Budući da je posao, treba ga dobro raditi, izvršavati svoje dužnosti, i dobro raditi svoje. To je sve. Nemoj misliti da to-i-to činiš zarad nauke. U stvarnosti, nauka je bespoštedno zauzela svaki domen čovečanstva. Skoro sve što pripada čovečanstvu postoji radi nje, pa ne možeš sve prestati da radiš zbog toga što je nauka to što jeste. Što se tiče kultivatora, ja samo želim da vi shvatite princip. Ja vam ne tražim da se izdvojite iz ove stvarnosti koja sputava ljudsko društvo. Ja od vas ne tražim da napustite svoj posao.

Ja sam rekao da je nauka religija, i to jedna celovita. Ona te navodi da stvari prepoznaš najpre u materijalnom smislu, što te tera da u nju veruješ duhovno. Prave religije, s druge strane, te navedu da najpre razumeš principe – ti zbilja shvatiš stvari u svojoj glavi. Tvoje razumevanje se razvija od neopipljivog do, na kraju, opipljivog. Na kraju je možeš razumeti u materijalnom smislu, i vratiti se u svoj nebeski raj pošto dostigneš Ispunjenje. To je takva vrsta procesa. Nauka obrće ovaj proces. Kreće od materijalnih stvari koje pogone ljudsku veru. Religije, s druge strane, kreću sa duhovnim poimanjima koja pogone materijalne promene. Ja objašnjavam ovaj princip da biste je mogli razumeti. Kako je nauka postala realnost društva, ja nisam protiv nje – ona je nešto na čemu počiva ljudska egzistencija. Ja samo pričam o stvarnoj situaciji savremene nauke.

Pitanje: Može li Učitelj, molim vas, pričati o uzročnim odnosima i milostivom srcu?

Učitelj: Pošto si pomenuo milost, moram da ispravim tvoje razmišljanje. Hajde da vam kažem šta je to milost. Ljudi u zajednici običnih ljudi misle da ako žive dosta udobno, bez nepogoda ili poteškoća, ako je svaki dan prijatan i bezbrižan, i ako im ne nedostaje novca i imaju sve što im treba, onda je bog milostiv prema njima i stvarno je dobar prema njima. Moram vam, međutim, reći da bog nije ovakav. Kad bi zaista bio ovakav, on bi bio grozan prema ljudima. To je zato što je ljudsko rasuđivanje totalno izokrenuto. Vi znate da su ljudi koji žive na ovom svetu prinuđeni da uspostavljaju društvene odnose, pa proizvode karmu. Isus je rekao da su ljudi grešni. Pošto su grešni, oni su pali u ovu dimenziju običnih ljudi. U ovoj dimenziji, oni gomilaju karmu i čine grehe život za životom. Ako želite da vam bude ugodno, niste li nespremni da platite za svoju karmu? Ako ne platite za karmu i nakupite je još više u ovom životu, u narednom životu vi čak nećete dobiti ljudsko telo – možda ćete se inkarnirati u nešto lošije. A ako nakupite još više karme, možete pasti samo prema paklu. Ako padnete još dalje, bićete uništeni. Onda, sagledavajući stvar u svetlu ovog principa, recite mi, kako bog treba da vas tretira da bi se smatralo da je „dobar prema vama“? To je ono što je uzročnost.

Šta onda ja vidim kao pravu milost (cibei)? Ako je jedna osoba zaista dobra, ona će se u svom životu susresti sa mnogim, mnogim poteškoćama. Cilj je da se navede da usred ovih poteškoća otplati svoje karmičke dugove, da iskoristi životni vek u kom poseduje ljudsko telo, i brzo sve otplati. Kad se svi dugovi otplate, ona može otići u nebeski raj, da večno uživa u sreći. Zato će patiti među običnim ljudima. Onda razmislite: šta je prava milost? Bude pristupaju stvarima sasvim drugačije nego ljudska bića. Obični ljudi misle da su bude i bogovi milostivi prema njima ako im daju da uživaju običnu, ljudsku sreću. Oni se, kad pate, žale nebu i zemlji: „O, Bože zašto si me napustio? Ja sam izgubljena duša!“ Time što te navodi da plaćaš karmu, bog se brine o tebi tako da se možeš vratiti. Kako je divno vratiti se na mesto gde nema rađanja, uništavanja ili padanja naniže. To je prava milost. Vi znate da se vi kultivišete. Zašto onda ja ne eliminišem sve vaše patnje? Bilo bi nepotrebno da prolazite kroz poteškoće, jer bih vas ja naprosto odveo gore, i sve bi bilo u redu, zar ne? A koliko bi to bilo milostivo! Ali tako neće ići! Vi sami morate otplatiti ono što dugujete. Požurite i platite! Požurite i platite, i samo tako ću moći da vas spasim što pre. Nije li princip takav? Ja iz druge perspektive pričam o milosti i šta je to milost. Fa se predaje vama, a ne običnim ljudima. To nikad nemojte zaboravljati. Obični ljudi su zauvek izgubljeni u iluziji. Njima nije dopušteno da znaju ove principe. Ljudi su ljudi, dok vi, učenici, ste učenici. Kultivatori i obični ljudi će se uvek razlikovati.

Nešto vam mogu reći: Ništa na ovom svetu nije slučajno – bogovi posmatraju. U ovoj dimenziji postoje oni koji priređuju reinkarnaciju, oni koji su odgovorni za red u društvu, oni koji postavljaju društvena uređenja, oni koji kontrolišu stabilnost Zemlje, oni koji su zaduženi za vazduh i različite komponente vazduha, i oni koji nadziru šta različiti bogovi rade na Zemlji. U ovoj dimenziji ima svakojakih bogova. Kako da ne nadgledaju takve stvari? Mogu li stvari u ljudskom društvu da proizlaze iz onog što ljudi žele? To je apsolutno nemoguće.

Pitanje: Povodom principa uzajamnog-podsticanja i uzajamnog-sprečavanja, da li je istina da na visokim nivoima, jedna od ove dve supstance je bliže Džen-Šan-Renu nego druga?

Učitelj: Ne treba to tako shvatiti. Sav univerzum je sačinjen od Džen-Šan-Ren. Hajde ovako da vam predstavim: Obe supstance [koje pominješ], u univerzumu je stvorila Džen-Šan-Ren. Kad bi u ovom univerzumu postojala samo pozitivna strana, to bi za bića bilo veoma žalosno. Ne bi imala ni sreće ni bola, a život bi im bio dosadan. Baš zato što postoje poteškoće i bol, ljudi umeju da cene sreću kad je imaju; samo ovako će osećati da je život zanimljiv. Onda, pošto u univerzumu postoji pozitivna strana, za bića je priređeno postojanje negativne strane, i to im može eliminisati karmu.

Pitanje: Otkad sam svoj problem rešila u korenu, osećam kako mi krv ključa čim neko pomene zaštitu Dafe. Učitelju, je li ovo ispravno stanje?

Učitelj: Ne, to nije u redu. Nije u redu. Svi pripazite na ovo! Upravo sam pričao da postoji pozitivna i negativna strana. Kad negativna strana dospe do ovog nivoa dole, ona postaje loša strana; dok pozitivna strana, dok dospe do ovog nivoa dole, je dobra (šan) strana. Zato vam kažem da u društvu običnih ljudi mi apsolutno ne možemo činiti stvari kako obični ljudi čine. Kod nas dobra strana mora uvek biti na kormilu. Buda Šakjamuni je rekao da sva svesna bića imaju budinsku prirodu. Zapravo, moram vam reći da sva svesna bića imaju i demonsku prirodu. To jest, demonska priroda i budinska priroda koegzistiraju u svakom biću. U situacijama kad čovek izgubi strpljenje, ili je nasilan ili nerazuman, tu je njegova demonska priroda na delu. U situacijama kad je čovek razuman, dobar i milostiv, znači da je njegova budinska priroda na delu. Ove dve različite prirode se manifestuju pod različitim okolnostima. Znači da mi uvek koristimo dobru stranu. Ne tako davno, kad je jedna TV stanica emitovala neosnovan izveštaj o nama, a mi smo otišli da ih upoznamo, svi su s njima razgovarali razumno i blagonaklono. Tada je puno ljudi otišlo, ali veliki broj ljudi ne mora da znači incident. Stav i pristup koji ljudi zauzimaju može biti dobar ili loš. Oni su objasnili stvari logično i sasvim blagonaklono. Oni se nisu mešali u politička pitanja nacije, niti su štetili javnu svojinu. Svako je uspeo da se ponaša kao kultivator i objasni naše rasuđivanje. Ljudi [u stanici] su bili dirnuti jer nikad pre nisu sreli ovakve ljude. S druge strane, zašto u ljudskom društvu postoji nasilje? Kad žele da zauzmu stav po nekom pitanju, ili da nekome nešto objasne, obični ljudi održavaju demonstracije i proteste. Tu su nasilje i urlanje, pa čak i oružje potežu. To je zato što ljudi imaju demonsku stranu, i jer su to obični ljudi. Mi, ovde, smo kultivatori, i mi treba da se služimo samo dobrom stranom, a ne i lošom. Obični ljudi koriste i dobru i lošu stranu; obični ljudi se služe i razumom, i nasiljem. Oni psuju i napadaju kad ne mogu da pobede argumentima. Obični ljudi imaju i dobru i lošu stranu.

Pitanje: Učitelj je rekao da kad je čišćen univerzum, neka vanzemaljska bića su pobegla na Zemlju. Da li ona postoje u formi zaposedajućeg duha, ili u nekoj drugoj formi?

Učitelj: Hajde prvo da vam objasnim šta su vanzemaljska bića. Znate da u ovom univerzumu Zemlja nije jedina planeta sa životom, i da Zemlja nije postojala samo jednom. Ja kažem da je na poziciji Zemlje bilo Zemalja koje su postojale pre Zemlje. Te prethodne Zemlje su odstranjene. Neke su eksplodirale. To se desilo puno puta – broj je prilično velik. Finalni stadijum Zemlje uvek je bilo vreme kad su njeni životi bili najviše iskvareni, a njena materija najnečistija, pa se Zemlja više nije mogla održati. Bivala bi eliminisana jer se cela sfera pretvorila u jednu kuglu karme. Razlog je taj što se životi reinkarniraju. Oni se reinkarniraju u zemlju, stene, biljke ili materiju, i bez obzira u kom obliku se ponovo rađaju, oni sa sobom nose karmu. Onda, kad bi karma bila posvuda, Zemlja bi postala kugla karme, i bivala bi eliminisana u tom stadijumu. Na Zemlji bi i dalje ostalo nešto relativno dobrih ljudi, a ta nekolicina izuzetnih, ili veoma retkih, bila bi uzeta i premeštena na drugu planetu unutar Tri domena. Ipak je ova Zemlja tokom vremena zamenjena nebrojeno puta, i svaki put bi neki ljudi bivali zadržani. Tako se taj broj preostalih života vremenom uvećavao. U svakom pojedinom periodu, bogovi su stvorili ljude različite spoljašnjosti, pa su razlike prilično krupne, a ima i onih koji su stvoreni na drugim planetama. Ovo su vanzemaljska bića.

Ona su postala nešto kao zapis u istoriji, postavljena tamo kao stranica istorije koja preostaje. To je funkcija koju oni imaju, jedna neznatna. Oni su ostajali iza finalnih stadijuma Zemlje tokom tih perioda, i odnosili su sa sobom, na druge planete, tehnologiju koju su imali u tim vremenima, pa je njihova polazna tačka bivala naprednija. Tokom ovog dugog vremenskog perioda, saznanja o univerzumu, do kojih su uspeli da dođu, daleko prevazilaze ovo koje imaju stanovnici današnje Zemlje. Njihova tela su u stanju da uđu u druge dimenzije i da se prilagode uslovima dimenzija u kojima se nalaze; oni su se razvili do ovog stadijuma. Te naprave u kojima se voze tamo-amo – te letilice koje ljudi nazivaju letećim tanjirima – mogu da uđu u druge dimenzije i lete u druge vreme-prostore. Kad putuju brzim vreme-prostorom, boraveći tamo samo kratko, oni prevaljuju velike razdaljine. Ta brzina je nepojmljiva ljudskim bićima. Vrste goriva koja oni koriste nisu nikako od supstanci koje se mogu osmisliti tehnologijom, teorijama, ili konceptima savremene nauke.

Eonima, ova vanzemaljska bića su se neprestano razvijala i preobražavala. Tako su se u ovom univerzumu zaista pojavili abnormalni društveni odnosi kakve gaji ova vrsta života. Tamo gde oni žive, pohlepa i požuda proizveli su da se zaista desi nešto poput zvezdanih ratova. Oni još nisu zapretili ljudskoj vrsti, jer ljudska vrsta nema tu moć da za njih predstavlja pretnju. Zato nisu napali čovečanstvo. Oni bi napali čovečanstvo kad biste vi za njih predstavljali pretnju. Iako vanzemaljska bića nisu napala čovečanstvo, ona znaju da je ljudsko telo najsavršenije. Njima se ljudsko telo dopada i žele da ga ukradu. Ona zasićuju sve domene čovečanstva naukom, da bi ljudska bića čvrsto verovala u nauku i oslanjala se na nju. Kad se misli ljudskih bića i način postojanja u potpunosti saobraze sa njihovim, ona naprosto treba da zamene ljudske duše, i ljudi će postati oni, pa će na kraju zameniti ljudsku rasu.

To je duga priča. Oni redovno dolaze ovamo od početka Industrijske revolucije na zapadu. Dolazili su i pre ovoga, ali tada nisu kontrolisali ljude. Počeli su da dolaze u punoj meri onda kad je društvo belih ljudi ušlo u industrijsko doba. Sačinili su potpune pripreme i sistematske aranžmane za osvajanje ove Zemlje. Oni su ti koji su za ljudska bića stvorili nauku. Znači da su ovu nauku uspostavili vanzemaljci. Njihov cilj je bio da unificiraju ljudska bića i pojednostave njihove misli do stepena kad su jednoobrazni kao mašine. Oni su unificirali znanje da bi sebi olakšali da nadalje kontrolišu i zamene ljudska bića. Dalje, oni su odabrali nekoliko naroda kao predvodnike njihove budućnosti i totalne kontrole nad čovečanstvom. Japan je predvodnik koji pokreće tehnologiju. Amerika je predvodnik za raskid sa svim drevnim kulturama na Zemlji. Ni kulture najdrevnijih i izolovanih naroda nisu mogle izmaći. Ceo svet je pod uticajem američke moderne kulture. Engleska je u ranim fazama bila predvodnik u proizvodnji mašina, a Španija je bila predvodnik za mešanje ljudskih rasa. Način na koji vanzemaljska bića navode ljude da se otrgnu od bogova je mešanje rasa, što ljudska bića navodi da postanu ljudi bez korena, baš kao biljni hibridi koje ljudi danas proizvode. Južnoamerikanci, Centralno-amerikanci, Meksikanci i neki ljudi u jugoistočnoj Aziji – sve ove rase su mešane. Ništa od ovog ne može da promakne očima bogova. Vanzemaljska bića su napravila prilično opsežne pripreme za preuzimanje ljudskih bića.

Svako ko ume da radi na kompjuteru je registrovan. Naravno, naši učenici nemaju ovaj problem. Kad dobijete Fa, ja čistim sloj vašeg tela koji su oni zauzeli. Oni su oformili sloj svog tela unutar ljudskog tela. To je neverovatno zastrašujuće! Sve što ljudi uče od osnovne škole do fakulteta je nauka koju su oni doneli, i sve što danas ljudi upotrebljavaju je proizvod njihove sveprisutne nauke. Zašto inspiracija koju ljudi dobijaju čini da se kompjuteri i tehnologija razvijaju tako ogromnom brzinom? To je zasluga onog sloja tela koju su vanzemaljci oformili radi upravljanja ljudskom rasom. To je upravo zato što taj sistem njihove tehnologije i nauke koji se oformio u ljudskom telu čini da ljudski umovi to rade. Neverovatno je koliko su kompjuteri danas razvijeni. Ali to nije ljudska tehnologija. Ako se ovako zadugo nastavi, čovek će biti zamenjen vanzemaljskim bićima. Ali razmislite: vanzemaljska bića su, na kraju krajeva, bića unutar Tri domena, gde su obični ljudi. Postoje drugi razlozi zašto se ona usuđuju da rade ovako nešto. To se dešava zato što se Fa univerzuma iskrivio, i bogovi se više ne vode računa o stvarima. Zato to, takođe, mora imati veze sa bićima sa visokih nivoa. Ako se ova situacija okrene, mora se početi sa visokih nivoa. To je zato što ona imaju tu ideju da ljudska bića više ne valjaju, da se njihov moral degenerisao, i da se sve izopačilo. Zato ona misle da je u redu naprosto zameniti ih, budući da će ionako biti eliminisana. Bude su milostive prema ljudima jer tatagate i bodisatve su najbliži ljudskoj vrsti – oni su bude najnižeg nivoa. Kad bude koje su mnogo nivoa iznad tog nivoa buda stanu i osvrnu se, tatagate su za njih isto što i obični ljudi. Pa šta su onda za njih ljudska bića? Ljudska bića se uopšte ne računaju. Kad oni vide da ljudska bića više ne valjaju, oni ih naprosto unište i krenu ispočetka. Takvo je njihovo razmišljanje. Njihova milost nije usmerena ka ljudskim bićima, već ka budama. Kad bogovi još viših nivoa zastanu i bace pogled, ljudska bića su za njih ništa, beznačajnija su od mikroorganizama. Shvatate poentu, zar ne? Neki ljudi čak kažu: „Učitelju, treba da nas spasite na taj-i-taj način.“ Na to ja odgovaram: „Znači, mislite da ako vas jedan buda ne spasi, da će trpeti krizu, kao da je zavisnik od toga?“ Nije tako. Bude [spasavaju ljude] samo zbog svoje milosti prema ljudima, prema vama. Ljudi žele da biraju, oni žele da budu spaseni na neki određen način, i žele da se kultivišu na izvesne načine. Oni ne znaju o čemu pričaju.

Takva je situacija po pitanju vanzemaljskih bića. Tamo gore, ona bivaju čišćena; kad su shvatila da postoji to čišćenje, ona su pohitala ovamo, i to poslednjih godina u posebno velikom broju. Ona ipak ne znaju da je ovo što ja radim sistematski priređeno, pa gde god da pobegnu, ne mogu izmaći. Ona moraju platiti za sve loše stvari koje su počinila, to je sigurno. Principi ovog univerzuma su apsolutno pravedni prema svakom životu. Zato oni moraju odgovarati za sve što su počinili. Što se tiče toga kako će se konačno postupiti prema njihovim životima, u budućnosti definitivno neće postojati vanzemaljska bića. Ako među vanzemaljskim bićima ima uistinu dobrih, onda njihovi životi mogu da se reinkarniraju kao drugi životi. Loši životi će biti eliminisani. Znači da svime što bilo koje biće uradi, ono zauzima svoju poziciju za budućnost. A to uključuje sva ljudska bića. Sve što jedno ljudsko biće uradi, daje mu poziciju.

Do ovog časa, većina vanzemaljskih bića koja su došla ovamo, učinila su to bežeći da spasu život. Znala su da će im na kraju biti teško da pobegnu, pa su neka vanzemaljska bića stupila u brak sa stanovnicima Zemlje. Ali ona ne stupaju u brak legitimno, jer njih niko ne bi uzeo. Oni uhvate ženu sa sela, da iza sebe ostave potomstvo. A ima i onih koji se kriju među običnim ljudima. Oni ne mogu ostati skriveni bez obzira kako se kriju. Neizmeran gong se penje iz mikroskopskog nivoa. Bez obzira je li čelik, gvožđe, drvo, ljudsko telo, voda, stene, vazduh, biljke, životinje, supstance itd, gong izlazi na površinu iz mikroskopskog nivoa svega. Recite mi, gde bi mogla da pobegnu? Gong je sveprisutan i juri na površinu. Ona vide da nema načina da ga izvrdaju, ili da se od njega sakriju. Kako ona postoje? Ona zapravo nisu opsedajući duhovi. Ali neka od njih su preuzela ljudsku spoljašnjost i hodaju ulicama. Vi nemate pojma ko su ona. Neka su se sakrila i ne izlaze. Ali njihov broj sada je mali, veoma mali. Nekada su mogla da se sakriju, a njihovi leteći tanjiri su mogli da se vinu i odu u drugu dimenziju. Ali duge dimenzije su već očišćene. Neizmeran gong juri ovamo i ona se više ne mogu kriti. Mogu se samo sakriti samo u pećini, ili na dnu mora u ovoj dimenziji. Ipak ne mogu ostati skriveni. Kako bilo, to je problem s kojim se ona suočavaju. Svi životi zauzimaju pozicije u ovom događaju

Pitanje: Nauka običnog ljudskog društva je pogrešna, pa možemo li direktno ući u kultivaciju bez da budemo indoktrinirani običnim ljudskim znanjem?

Učitelj: Iz druge perspektive, mi i dalje možemo uvećati svoje znanje [izučavanjem nauke]. Kad predajem Fa, ja koristim i koncepte savremenih ljudi da bih objasnio Fa na način da ljudi shvate. Znanje vam može otvoriti um, pa pomaže dobijanju Fa. Kad je čovekov nivo obrazovanja uistinu nizak, njemu će biti teško da shvati savremenu terminologiju koju ja upotrebljavam. Ali nije da se ne može bez toga. Da kultura nije od ove vrste – nastala iz nauke – ja bih mogao da predajem Fa drevnim jezikom, umesto na način kako danas predajem. Kako bilo, društvo je postalo kakvo jeste, pa je za vas u redu da se prilagođavate načinima običnog ljudskog društva. Za sada može biti samo ovako. Bez obzira da li si odrastao ili dete, mislim da bi ti, kao kultivator, na kakvom god da si položaju, sve trebalo da radiš valjano. Ako si učenik, dobro radi svoje školske zadatke; ako si zaposlen, dobro radi svoj posao. Ako iznađeš neki poseban pristup, tvoj put kultivacije mogao bi se u skladu s tim promeniti i doneti poteškoće tvom životu i kultivaciji. Treba da znate da iako su vanzemaljska bića donela ljudskim bićima svoju nauku da bi ostvarila sopstvene ciljeve, bogovi svime upravljaju i zauzvrat koriste njih.

Pitanje: Treba li da trošimo više vremena na kultivaciju, a manje na naš posao među svakodnevnim ljudima?

Učitelj: To nije ta ideja. Treba da se potrudite da završite svoj posao u okviru radnog vremena koje obični ljudi imaju. Mislim da imate vremena da radite vežbe i čitate knjigu bez obzira na to koliko ste zauzeti. Tako je to. Mislim da bi ti, kao marljiv učenik, svojim srcem trebalo da želiš da koristiš više svog slobodnog vremena na kultivaciju.

Pitanje: Da li namerno treba da tražimo složenu sredinu za kultivaciju?

Učitelj: To nije potrebno. Ne možeš uvek želeti da činiš stvari po sopstvenoj volji, niti sam možeš urediti svoj put kultivacije. Ne sledi sopstvenu volju u želji da uradiš ovo ili ono – tvoj put sam ja udesio. Ako želiš da se kultivišeš, to tako ide. Samo radi šta treba. U Kini ima nekih ljudi koji su odjednom prestali da obraćaju pažnju na svoje odevanje, kad su počeli da se kultivišu. Podrazumeva se da čovek treba da bude odeven dostojno i da treba da bude očešljan uredno, kako što priliči jednom ljudskom biću. A oni su postali aljkavi i neuredni, do stepena kad je to sramotno. To je neprihvatljivo. [Način kako se mi kultivišemo] nije način kako je nekada Džang Šanfeng3 kultivisao tao. Vi se kultivišete u društvu svakodnevnih ljudi. U najmanju ruku treba da izgledate kao pristojna ljudska bića. Bogovi su viši od ljudskih bića i treba da se ponašaju još bolje – u svakom pogledu treba bolje da se ponašaju. Pazite da sad kad vežbate Falun Gong ne zapostavite sve ne i postanete aljkavi, neuredni i prljavi – to je neprihvatljivo. S izvesne tačke gledišta, vi narušavate sliku o Dafi. Nije li to slučaj? Zato sam pre ove konferencije svima rekao i obavestio odgovorne osobe da svi treba lepo da se obuku, i da drugima ne treba da izgledaju neprikladno, je li tako? Kineska ekonomija ovih godina dobro stoji, pa nekome zaista nije problem da [kupi i] nosi pristojnu odeću. Ja ne kažem da treba da nosite skupu odeću, ali u najmanju ruku sredite se i obucite se pristojno. Zapamtite, mi se kultivišemo u društvu svakodnevnih ljudi. Ovo ne bi trebalo da bude problem. Znači, što se tiče kultivacije, vi ne treba sami sebi da uređujete sredinu za kultivaciju.

Pitanje: Četvorogodišnjem detetu se otvorilo Treće oko, pa može da vidi falun i ime Učitelja kako emituje svetlost. Ali ponekad je tvrdoglav, i ako odrasli ne popuste, on će plakati i praviti čudo. Ovakav nemirluk me uznemirava.

Učitelj: „Ovakav nemirluk me uznemirava“. Nisi li sama upravo ukazala? Uznemirena si, a kad si uznemirena, u tebi je uzbuna. Zar ti dete ne pomaže da se popraviš?

Pitanje: Kad ovo dvogodišnje dete ugleda falun, ona uzbuđeno kaže „Falun“. Kad ugleda sliku Učitelja, ona kaže „Učitelj“. Često sedi na podu sa rukama u heši poziciji, govoreći „Radi vežbe“. Ponekad, kad slušamo snimke Učitelja, ona kaže „Slušaj Učitelja“.

Učitelj: Onda je to dete zaista posebno, jer ima samo dve godine. Deca poput ove verovatno dolaze da dobiju Fa. Među našim učenicima starim četiri do pet godina, i pet do šest godina, malim praktikantima, ima ih puno koji su se dobro kultivisali. Oni su zaista čudesni. Neki od njih poseduju priličan broj izuzetnih sposobnosti. Puno je ovakvih ljudi. Bogovi gore jasno vide koja će porodica u budućnosti dobiti Fa: „O, ova porodica će dobiti Fa“. Oni možda onda prave aranžmane da se tu reinkarniraju, budući da na taj način mogu dobiti Fa.

Pitanje: Da li bolnice imaju više karme nego druga mesta?

Učitelj: U društvu običnih ljudi, bolnica je institucija koja leči bolesti, i izgleda da ima malo više patogenog čija. Onda opet, čega se bojiš kao praktikant? To nema nikakve veze sa nama praktikantima. Te stvari nama ne mogu naškoditi.

Pitanje: Da li izvođenje autopsije u bolnici ima loše dejstvo na [Dafa] praktikante?

Učitelj: Ako ti je to posao, naprosto ga radi. Nevažno je, budući da su ti ljudi mrtvi. Mi zahtevamo da se u kultivaciji prilagodite društvu običnih ljudi do najveće moguće mere. Nemojte menjati načine društva običnih ljudi zato što se sada kultivišete. To ne bi valjalo.

Pitanje: Ako čovek ne psuje verbalno, ali psuje u sebi, hoće li gubiti vrlinu?

Učitelj: Neki ljudi kažu: „Ja sam se prilično dobro kultivisao i ponašam se prilično dobro“, ali vezanosti u njihovom srcu nisu uopšte odbačene. Može li se ovo smatrati kultivacijom? Nije li ovo podvala? Samo fundamentalne promene su prave promene. Ono što je na površini je samo predstava. Da li verbalno psuješ, ili ne, je samo formalnost. Da li si se promenio u svom srcu i umu je ono što je stvarno. Ako u sebi psuješ, onda naravno da se tvoj um nije promenio. Da li gubiš vrlinu, ili ne, to je sporedna stvar. Dafa se ne predaje da bi se očuvala vrlina običnih ljudi.

Pitanje: Neki učenici se boje otrovnih životinja i drugih stvorenja. Može li se dostići Ispunjenje ako se ovi strahovi ne prevaziđu?

Učitelj: To su dve različite stvari. Samo se oslobodite vezanosti za strah i bićete u redu. Mnogi od vas ne moraju se neophodno plašiti njih, ali im se ne dopadaju jer su prljave. To nije vrsta prljavštine koju čovek oseća kad vidi izmet, već je to vrsta prljavštine koju on oseća kad misli da je to nešto loše. U svetu budućnosti, u univerzumu budućnosti, takva stvorenja neće postojati. Moram vam reći da univerzum prvobitno i nije imao te otrovne, opake stvari. Zašto su se kasnije pojavile? Jer je karma života postajala sve veća i veća, životi su postajali sve gori i gori, a univerzum sve nečistiji i nečistiji. Tako se pojavljivalo sve više i više loših stvari, i postepeno su postajale sve više i više otrovne. Tako su evoluirale.

Pitanje: U pismu4 „Prosvetljenje“, kaže se: „par za parom neprestano stižu (liang liang šiang ji er lai)“. Kako da shvatimo „par za parom“ (liang liang)?

Učitelj: To je drevna kineska sintaksa. Drevnom kineskom sintaksom se jasno mogu objasniti stvari. Taj jezik je koncizan, a ipak je značenje koje nosi jezgrovito, a unutrašnje dimenzije koje obuhvata su obimne. To je najbolji književni jezik. U prošlosti su ljudi govorili da je to jezik nebesa, književni jezik nebesa. Danas je ljudski moral iskvaren i više ne valja, pa se koristi narodni jezik. Ako treba objasniti ovo „par za parom neprestano stižu“, to znači: tri u grupi, dva skupa; kad neko s nekim diskutuje i kaže: „Ovaj Fa je prilično dobar, hajde da se kultivišemo“, ta druga osoba će isto tako misliti da je dobar, pa će i ona doći. Onda će i ona pričati i dovesti sopstvene članove familije, i ljudi će stizati u parovima i trojkama. Koristeći današnji narodni jezik, ja sam morao da upotrebim puno reči. Koristeći “liang liang šiiang ji (par za parom neprestano stižu“, sve je obuhvaćeno sa samo četiri reči. To je ono što znači. Što se tiče „šiang ji (jedan za drugim)“, to znači da stižu u različita vremena, jedan za drugim, neprestano, neprekidno. Objasniti šiang ji takođe zahteva puno reči.

Pitanje: Da li Dafa praktikanti koji rade u knjižarskoj struci mogu da kupuju Dafa knjige po veleprodajnoj ceni i prodaju ih po maloprodajnoj?

Učitelj: Ne tako davno, i ja sam sam razmišljao o nečem sličnom. Pošto je nedavno dosta radnika u Kini moralo da napusti svoj posao (zapravo, postali su nezaposleni), a mali broj njih su naši praktikanti, razmišljao sam da li da im dopustim da prodaju Falun Dafa knjige. Na ovaj način ne samo da će moći da se izdržavaju, već i da olakšaju poteškoće koje učenici imaju u nabavci knjiga. Neki učenici su to i učinili. Kasnije sam pažljivije razmislio i nije mi izgledalo u redu. Na koji način je bilo pogrešno? Razmislite: Dafa – Veliki Put, ovako svet – nas može spasiti, a mi bi ga koristili da zaradimo. Gde bismo tada sebe postavili? Gde bismo postavili Dafu? To zaista ne treba činiti. Zato im to nisam dopustio. Zašto to onda mogu da čine obični ljudi u društvu? Jer društvo običnih ljudi ja koristim za širenje Fa. Društvo običnih ljudi takođe je oblik manifestacije Fa na najnižem nivou, pa njegovi razni poslovi i struke naprosto postoje u ovom vidu, što nije pogrešno. Kad naša knjiga ne bi imala dimenzije iza sebe, da je to samo crna boja na beloj hartiji, bila bi samo knjiga. Ona ima efekat Fa zato što ima svoje dimenzije. Za knjižare i akvizitere knjiga nije problem da ih prodaju; to jest, to je u skladu sa Fa na nivou društva običnih ljudi. Ali za naše praktikante, zapravo, postoji problem koji sam izneo. Ako bismo koristili Fa da zaradimo, a budući da su većina ljudi koji kupuju knjige naši učenici, kako bismo mogli da trošimo taj novac?

Ako ti sam imaš knjižaru i koristiš tu zgodnu okolnost da prodaješ Dafa knjige, i ako knjižara nije napravljena posebno radi Dafe i tu knjižaru si imao i ranije, onda nemam primedbe da ovo radiš, jer si, na kraju krajeva, i pre ovoga prodavao knjige. Ali mislim i to da kako budeš produbljivao svoje razumevanje Fa, imaćeš nov način da savladaš ovo.

Pitanje: Sa članovima svoje porodice sam na ratnoj nozi, jer sam došao da vidim Učitelja, ne obazirući se na bilo kakve posledice. Je li to bilo ispravno, ili ne?

Učitelj: Ako si došao iz Kine, sasvim je moguće da nisi smeo doći. Ili, sasvim je moguće da moji fašeni nisu želeli da dođeš i da su pokušali da te usredsrede na kultivaciju. Ako nisi iz Kine, onda možda na tvojoj strani ima drugih razloga. Možda da bi se videlo da li si nepokolebljiv. Sve je moguće. Sam u to moraš proniknuti.

Pitanje: Znam da treba dobro da iskoristim vreme za kultivaciju, ali takođe želim da imam decu. Da li se ovo smatra za vezanost?

Učitelj: Rekli smo da treba da se kultivišemo uklapajući se među svakodnevne ljude što je više moguće. Sad postoje desetine miliona mladih učenika koji se kultivišu. Ako nijedan od njih ne bude stupio u brak i imao decu, neće li to biti jedan način da se poremeti društvo običnih ljudi? U najmanju ruku, mogu vam reći da se u svojoj kultivaciji tada ne biste uklapali u obično društvo. A onda opet, neki ljudi kažu: „U ovom životu naprosto ne želim da stupam u brak. Tako sam odlučio.“ Ja nisam ni protiv ovoga. Možete se ovako kultivisati. Dok god ne predstavlja dodatno breme ili probleme u vašem životu, ili u nekom drugom smislu, ja tim povodom ništa neću preduzeti. Stvari u ljudskom svetu su nešto o čemu vi sami odlučujete i što sami radite. Ako kažete da će podizanje dece uticati na kultivaciju, ja mislim da to nije slučaj. To se neće desiti.

Pitanje: Koji su oblici Ispunjenja? Da li svi zahtevaju da se ponese benti?

Učitelj: Raspravljao sam o ovome. Telo nose sa sobom samo oni koji idu u Falun raj. Što se tiče onih koji idu na druga mesta, budući da mnogi među vama dolaze da dobiju Fa sa različitih nivoa i iz različitih domena, iz perspektive tamošnjih bića, kad biste nazad poneli telo, ti bogovi i bude bi misli da ste sa sobom doneli neku vrstu čudne, bizarne stvari. Oni tamo definitivno nemaju tela i ne žele ih. Kad bi se ta stvar donela, to bi poremetilo njihov celokupan sistem kultivacije. Molim vas da primetite da bez obzira na to odakle ste došli, ja samo asimiliram vaše originalne stvari novom i najpravednijem Fa. Što se tiče površinskih stvari vaše kultivacije, ja ne diram nijednu od njih, da bih obezbedio da se vratite na svoje prvobitno mesto. Drugim rečima, ako si bio buda, bićeš buda; ako si bio tao, bićeš tao; a ako si bio bog, bićeš bog. Oni koji ranije nisu imali Status dostignuća mogli bi ga dobiti u ovom turnusu kultivacije, a onda će biti sređeno da odete tamo gde treba da odete.

Pitanje: Dok radim vežbe, uvek čujem istu muziku, koja nije Dafa muzika. Brinem se da je to smetnja porukama5 iz drugih dimenzija.

Učitelj: Muzika u drugim dimenzijama se razlikuje od muzike za našu kultivaciju. Ali u drugim dimenzijama itekako postoji lepa muzika. Ako je čuješ, neka – nemoj da te to brine. To su zvuci iz drugih dimenzija. I ne brini: muzika sama po sebi ne predstavlja kultivaciju. Kad se kultivišete u Dafi, ja vam dopuštam da vežbate uz ovu muziku. Cilj je da vam zamenim hiljade misli jednom misli, dok u nekom trenutku vaš um ne dostigne stanje mirnoće. To će reći, kad slušate muziku, um vam neće jurišati naokolo, već će slušati muziku. To doprinosi vašem vežbanju. Ali muzika koju koristite mora biti ona za vežbe.

Pitanje: Moje telo se susrelo sa jednom vrstom smetnje, koja uključuje reči i slike. Prošlo je pola godine i ne uspevam da prevaziđem ovo.

Učitelj: Ako si pravi kultivator, bez obzira koja ti je namera bila kad si inicijalno ušao u Dafu, to treba da ostaviš po strani i da se ni za šta ne brineš. Treba da budeš načisto da nisi došao da se kultivišeš da bi razrešio neko pitanje. Svrha mog širenja Fa je spasavanje ljudi, da ljudima omogućim da se kultivišu, i da ljudima omogućim da se vrate. Ona ne služi da razreši nekakve probleme običnih ljudskih tela. To je ozbiljna stvar. Morate biti sigurni da se vi sami zaista kultivišete, i onda se svaki problem može razrešiti za vas. Ali ako samo želite da razrešite neki običan ljudski problem, onda vam mi to ne možemo razrešiti. Jednom reči: Fa služi za kultivaciju. Na primer, neki ljudi znaju da lečenje nije svrha Falun Gonga, pa misle: „Onda se njim neću baviti da bih se izlečio. Razumem da cilj nije da izlečim svoje bolesti, i neću pominjati lečenje. Neću ni tražiti izlečenje.“ Ipak, u sebi, oni misle: „Ako budem radio vežbe, Učitelj će sigurno očistiti moje bolesti.“ Vidite, u sebi oni i dalje misle: „Ako budem radio vežbe, Učitelj će sigurno očistiti moje bolesti.“ Taj delić misli i dalje je tu, zakopan duboko u njima. Oni i dalje žele da im razrešim njihove zdravstvene probleme, što znači da su i dalje vezani za svoje bolesti. Ako ih zaista mogu zaboraviti, uopšte ne misliti o njima, i ako ne mare za njih - da vidimo onda šta će se desiti. To se zove „sticati prirodno bez težnje“. Svaki metod kultivacije funkcioniše ovako. U društvu svakodnevnih ljudi možeš dobiti ono što želiš samo ako se puno pomučiš, ili ako mu uporno težiš. Ali principi u drugim dimenzijama su upravo suprotni, oni su obratni. Ništa nećeš dobiti nastojeći nešto da dobiješ, ili nešto da postigneš, pun vezanosti. Možeš ga dobiti samo ako manje budeš mario za to i ako te manje bude zanimalo. To se zove: „sticati prirodno, bez težnje“.

Pitanje: Kad je Učitelj radio velike ručne znake na singapurskoj konferenciji, neki ljudi su se osećali prijatno, neki su osećali da su znaci divni, a neki ljudi su osećali slomljena srca i tugu - plakali su. Da li je to u vezi sa nivoom kultivacije?

Učitelj: Dosta si blizu – to u suštini nije daleko [od istine]. Svaki čovek ima drugačija osećanja i razumevanja.

Pitanje: Da bi u kultivaciji dostigao Ispunjenje, svako treba da dostigne domen nesebičnosti i odsustva ega. Zašto onda postoje različiti nivoi [na kojima ljudi dostižu Ispunjenje]?

Učitelj: Hajde ovako da vam predstavim. Osoba može da se Ispuni i na nivou početnog nivoa Statusa dostignuća arhata; dobiti samooslobođenje je adekvatno. Nije neophodno misliti o spasavanju svih svesnih bića, i osoba nema potrebe da misli o tome da treba vodi računa o drugima – kultivator samo treba da radi na [dobijanju oslobođenja] za sebe, i da ga dostigne. To je početni nivo Statusa dostignuća arhata. Ako želiš da dostigneš Status dostignuća bodisatve – čak i ako je samo početni nivo Statusa dostignuća bodisatve – treba da se kultivišeš i kultivišući se razviješ srce velikog milosrđa, a naporedo sa samooslobođenjem, takođe drugima treba da pomogneš da se oslobode. Bez obzira možeš li to ostvariti ili ne, ti ćeš imati to milosrđe, videćeš da sva svesna bića zbilja pate, i prolivaćeš suze kad ih vidiš. To nije pretvaranje - to je istinski. To nije nešto što postižeš voljom. Naravno, ovo stanje neće neprestano trajati u kultivaciji, ali se hoće dešavati. Tvoja milost će biti drugačija ako se kultivišeš u budu. Kad ugledaš svesna bića, svakako nećeš liti suze kao bodisatva. Imaćeš milost, jasnije ćeš razumeti karmičke veze između svesnih bića, i na sve ćeš gledati sa više mudrosti. Kad bude kultivisane na nivo mnogo viši od tatagate stanu i pogledaju, one će misliti: „Kakva je to milost?“ One misle da je milost koju bude gaje prema ljudskim bićima takođe vezanost. One mogu biti milostive samo prema bogovima, budama i svesnim bićima u rajevima ispod njih, ali nemaju samilosti prema ljudskim bićima. To ne znači da nisu milostivi, već da su njihovi domeni suviše visoki. Za njih, životi ovde dole su suviše trivijalni, niži i od mikroorganizama. One ne misle da su ova manjkava ljudska bića bilo kakav koristan životni oblik. Kad se bude, koje su dostigle još viši nivo, osvrnu i pogledaju, one misle: „O, ove tatagata bude su takođe obični ljudi; šta ti ljudi rade tu dole?“ Kako njima izgledaju ljudska bića? Ljudi su ništa; oni riju naokolo u prljavštini, kao vrlo sićušni mikroorganizmi. Šta je onda sa budama na još višim i još višim domenima? Ako želiš da dostigneš to stanje, moraš se kultivisati do tog domena. Ja vam samo dajem jednostavnu ideju kako je to. Nije ograničeno isključivo na ovo.

Pravi Fa se ne može obznaniti ljudskim bićima, jer vi i dalje imate ljudsku pamet. Bića na različitim domenima imaju različite načine postojanja. Takođe, fizička tela bića na ovoj strani se neprestano menjaju. Ako se telo jednog bude sastoji od atoma, onda se tela tih još viših buda, i tela bogova koji su viši od buda, mogu sastojati od onog što je ekvivalentno neutrinima. Oni dalje gore, mogli bi se sastojati od neutrina ili kvarkova. A to je samo mikroskopska skala koju ljudi raspoznaju. Šta sa onima koji su sačinjeni od još mikroskopskije, i još mikroskopskije materije? Njihova energija je vidljivo veća. Što je sitnija čestica materije, veća je njena gustina. Tako je njihov izgled izuzetno fini i blještav. Mi možemo da vidimo pore ljudskog tela, ali ako pogledaš telo boga, nema nikakvih pora. Ako pogledaš bića u Tri domena sa telima koja su nivoa iznad ljudskih – to jest, nebeska bića na različitim nivoima unutar Tri domena – videćeš da su njihova tela glatka, fina, i naprosto divna za ljudsko oko. To je zato što su njihove čestice sitnije i gušće nego kod ljudi u sekularnom svetu. Drugim rečima, kako se biće neprestano uzdiže, celokupna forma na površini se uzdiže istovremeno; ali preduslov je napredovanje kroz domene. Ispunjenje se može dostići u različitim domenima. Bez obzira koji nivo u kultivaciji dostignete, ono što je ispod vašeg nivoa, više neće biti misterija za vas. Sve što je ispod prikazaće vam se pred očima i videćete stvari kakve jesu zaista. Ipak će sve što je više od vašeg nivoa večito ostati misterija za vas, nikad nećete znati za to, jer [to gde se nalazite] je vaš Status dostignuća u koji ste se prosvetlili. Dobićete onoliko koliko uložite i odgajite.

Pitanje: Shvatam da je kultivacija ozbiljna stvar. S druge strane, da li je pogrešno nalaziti radost u muci i veselo se kultivisati?

Učitelj: To nije pogrešno. Ako u svakom času u svojoj kultivaciji možeš da ostaneš veseo i ako ovo činiš bez obzira s kakvim se problemima susrećeš, onda bih rekao da si nešto zaista izuzetno. Svako će ti se istinski diviti i visoko te ceniti jer ovo što si opisao je teško izvesti. Teško je održati miran um pri susretu sa bilo kojom teškoćom i veselo izlaziti na kraj sa stvarima. Ali biti sposoban da se u svako doba održi optimistički stav i milosrđe u srcu – čak i onda kad se ne susrećemo sa nevoljama, ili suočavamo sa testovima – je ono što kultivator normalno treba da čini. To je najbolje stanje uma.

Pitanje: Smeju li praktikanti da imaju seksualne odnose u svom braku?

Učitelj: Rekli smo da se vi kultivišete među običnim ljudima i da niste praktikanti koji su napustili sekularni svet da bi se posvetili kultivaciji. Zato vaš način života treba da odgovara načinima običnih ljudi. Fizičke forme koje se nalaze ovde među običnim ljudima, mi ne smatramo važnim. Zašto? Ono što se menja je ljudsko srce i um. Ako se srce i um čoveka ne promene, sve je besmisleno. Ako, recimo, na površini nemaš ništa, a ipak duboko u sebi ne možeš da se odrekneš stvari i nesnosan si kad su u pitanju te [ljudske] stvari, beskorisno je. Ako kažeš: „Duboko u sebi ja nisam vezan za njih i ja na to gledam samo kao na stvari koje nam omogućavaju da održimo ljudsko stanje,“ onda bih rekao da ti dosta dobro ide. Naravno, sve ove stvari treba ostaviti iza sebe kad se u kultivaciji dostigne visok i dubok nivo. Ono što činiš tokom ovog perioda vremena ne može se smatrati za pogrešno. Ovo sam jasno objasnio u Džuan Falunu – govorio sam o toj situaciji.

Zašto ti se dopušta da budeš ovakav tokom tvoje kultivacije? Razlog je taj što ovaj način kultivacije, ova Dafa koju danas predajem, je izneta s ciljem da bi se vežbalo u složenoj sredini običnog društva, i ljudi sa viših nivoa se mogu vratiti samo na taj način. Kad društvo običnih ljudi ne bi bilo dovoljno složeno – to jest, da nemate tako teška iskušenja i smetnje – oni od vas koji su došli sa visokih nivoa, nikad se ne bi mogli vratiti. Budući da je Fa velik i da se širi u društvu običnih ljudi, on vam je pružio pogodnost da možete živeti u društvu svakodnevnih ljudi. Transformacija vašeg tela započinje od mikroskopskog nivoa, od začetka vašeg postojanja – fundamentalnih čestica koje sačinjavaju vaše biće – i iz unutrašnjosti se rasprostire ka spoljašnjosti, kao godovi drveta. Širiće se ka spolja kao godovi drveta dok god se kultivišeš, i tako će biti sve dok ne dostigneš standard. Kad se proširi do površine, kao kad godovi dostignu koru, transformacija je gotova i ti si se Ispunio. Dok ne stigne do kore, to jest, pre nego što stigne do najspoljnijeg površinskog sloja fizičkog tela, fizičko telo na površini ima iste misli kao običan čovek i mora imati raznorazne ljudske želje, požudu, osećanja i druge vezanosti svih vrsta. Te misli nisu snažne kao kod običnih ljudi, ali one su tu, i one su tu namerno ostavljene da bi ti se omogućilo da se uklapaš u sredinu običnih ljudi dok se kultivišeš. Onu stranu koja je završila kultivaciju, međutim, neće pokretati obično ljudsko površinsko telo da se meša u ljudske stvari. Čim ta strana čiju si kultivaciju dovršio dostigne standard, ona se razdvaja.

Čemu doprinosi njeno razdvajanje? Bez obzira u kojim se aktivnostima ljudska površina bavi među svakodnevnim ljudima, bez obzira šta radi, ona strana koja je završila kultivaciju sedi tamo i uopšte se ne mrda; ona nema nikakve mentalne aktivnosti, tj. misli. To telo se ne pomera i ni u čemu se ne angažuje. Ovim se obezbeđuje da kad osoba radi ljudske stvari, njena božanska strana ih ne radi, već je to ljudska strana – ona koja se još nije u potpunosti kultivisala. Ovo onda obezbeđuje da se isključivo uzdižete, a ne i padate, dok napredujete. Da smo, umesto ovog, izabrali da započnemo transformaciju sa površine prema unutrašnjosti, i to činili u društvu svakodnevnih ljudi, onda nikako ne biste mogli da se kultivišete u tom društvu. Sve što ste uradili među običnim ljudima bilo bi isto kao da je to božje delo, jer transformisano telo odgovara božjem telu. Tako bi se smatralo da ono čini ljudske stvari, i vi se naprosto ne biste mogli kultivisati. Da li je bogovima dopušteno da rade obične ljudske stvari? Bogovima je apsolutno zabranjeno da imaju obična ljudska osećanja. Zato smo mi obrnuli tu stvar: mi započinjemo vašu transformaciju od začetka vaših života. Na taj način nastavlja da se širi sve dalje i dalje, prema površini. Pre nego što se Ispuniš, uvek možeš održavati način života među običnim ljudima na površinskom nivou. Samo se radi o tome da postaješ sve više i više slobodan od vezanosti, dok na kraju ne postaneš sposoban da sve uzimaš olako i svega se odričeš. Tada si blizu Ispunjenja. U potpunosti ćeš dostići Ispunjenje kad se kao celina proširiš sve do površine. U tom času je prirodno i nema potresa. U prošlosti bi Ispunjenje čoveka stvorilo potrese. Kad bi se neko Ispunio, odroni, seizmički morski talasi i zemljotresi bi nastali u širokom području. Naša vrsta Ispunjenja ne izaziva potrese. Stoga je pogodna da se veći broj ljudi kultiviše u društvu svakodnevnih ljudi, jer nema uticaja na njega. Pored toliko puno ljudi koji dostižu Ispunjenje, mislim da Zemlja nikako ne bi izdržala. Zato smo udesili da svaki pojedini aspekat bude pogodan za kultivaciju u društvu svakodnevnih ljudi.

Pre nego što se deo koji tek treba da bude potpuno kultivisan proširi do vaše površine, ja vam neću verovati ako kažete da nemate vezanosti običnih ljudi. Vi biste primoravali sebe [da to postignete]. Možete se strogo pridržavati visokih standarda i ponašati se kao kultivatori. U isto vreme, povinujte se što više načinima običnog ljudskog društva. Ali ovo o čemu govorim primenjivo je na više od ovog jednog pitanja [polnih odnosa]. To nije tako jednostavno kao ponašati se na određeni način u polnim odnosima između muža i žene - to nije slučaj. Za sebe možete izabrati najpogodniji pristup ovom pitanju. Koji god način vam se učini najboljim, u redu je. Ako osećate da i dalje imate obične ljudske misli, da su veoma jake; ako i dalje želite da se venčavate, da pronađete mladića ili devojku, i dopada vam se određena mlada dama ili mladić… ako imate ove želje i činite ove stvari, to označava da vaša kultivacija još nije stigla do te tačke, pa možete učestovati u tim stvarima. Nemojte tvrditi da odmah, danas, možete da se odreknete svega, da to momentalno možete da izvedete i postanete bude. Da je to slučaj, ne bi bilo potrebe da se kultivišete – već biste bili bude. Znači, kultivacija se obavlja malo po malo, to je postepen proces. Iako ja ovako kažem, ako mislite: „O, Učitelj je rekao da ću pre nego što uspem u kultivaciji, na površinskom nivou imati sve vrste emocija običnih ljudi i želja. Onda mogu to da radim“, onda, opet, vidite! Iako vi imate te stvari i ja vam govorim da se što više prilagodite društvu svakodnevnih ljudi, ako se striktno ne budete pridržavali standarda za kultivatore, onda ste jednaki nekom ko se ne kultiviše. To je dijalektički odnos.

Pitanje: Beli učenici žele da koriste sve svoje vreme da slušaju Fa, ali još nema snimka sa simultanim prevodom. Mogu li snimiti sebe kako čitaju Džuan Falun, a onda to preslušavati?

Učitelj: Nije sigurno da bi rezultat bio dobar. Zašto ne? Jer Fa [koji se izgovori] mojim glasom ima moć. Pošto si kultivator, pre nego što se Ispuniš, sve što izgovaraš nosi različite vrste običnih ljudskih poruka. Tako, kad ih puštaš iznova, ti ih ponovo apsorbuješ. Kad se ovo ponavlja, recipročno zagađenje nije dobro. Drugo je kad čitaš knjigu. Mi sada pravimo simultani prevod. Pravimo ga ubrzano; uskoro bi trebalo da bude raspoloživ, pa će ovaj problem uskoro biti rešen. U svakom slučaju, ja vam saopštavam ovaj princip: ono što izgovorite nosi sve vaše obične ljudske vezanosti i predstave. Fa treba da bude na delu. Čovek neće mnogo izvući iz njega slušajući samo površinske principe. Ono što izlazi iz tvojih usta je tvoje razumevanje na tvom nivou. Ako se vraćaš i ponovo slušaš, razumevanje će ti uvek ostati na tom nivou. Simultani prevod je nešto drugo, jer tu je moj glas. Iako je moj glas tih, a prevodiočev je glasniji, on zapravo prevodi, dok sam ja taj koji predaje. Učenici me mogu razumeti, i istovremeno dobiti sve što ja nosim dok predajem Fa. To je ono što mislim.

Pitanje: Srela sam, ukupno tri puta, devojčicu starosti između tri i pet godina. Dok sam bila u polu-snu, ona bi se popela na moj jastuk, skačući i smejući se. Da li je to Kultivisano dete (jinghai), koje je izašlo iz faluna?

Učitelj: Generalno, ove situacije su nešto dobro, ali nije uvek tako. Kultivisana deca su mala. Pozadina svakog pojedinca je složena, pa nemoj obraćati pažnju na takve stvari. Ona bi mogla biti neko koga si povela sa sobom iz prošlosti, ili bi mogli postojati drugi razlozi. Kako bilo, ona je na kraju krajeva jedna mala devojčica. To bi moglo biti nešto dobro. Ne obraćaj pažnju na nju. Samo misli na svoju kultivaciju.

Izgleda da ovo nisam jasno objasnio, jer neki ljudi još nisu shvatili. Radi ilustracije, daću primer, mada se ne mora odnositi na ovu vrstu situacije. Kad neki ljudi siđu dole i reinkarniraju se, njih sledi njihovo dete iz prošlosti. Dete se, međutim, nije reinkarniralo, i samo sledi na onoj strani. Takođe ima ljudi koji su imali decu u prethodnim životima, a kad su se oni reinkarnirali u jednom životu, njihovo dete se nije reinkarniralo u tom životu. Ipak je dete izuzetno intuitivno i uvek ga prati. Postoji i ta situacija. Ima svakojakih okolnosti. Pošto si dobio pravedni Fa, ako dete ima karmičku vezu s tobom, mi ćemo sve ovo srediti za tebe. Sve to će biti na odgovarajući način sređeno za tebe, pa o tome više ne moraš da brineš.

Pitanje: Umorio sam se razmišljajući, ali opet nisam uspeo da smislim pitanje. Da li to znači da se nisam kultivisao veoma…

Učitelj: Neki veterani među našim učenicima, koji su se dobro kultivisali, kad se sretnemo, ništa ne mogu da se sete da me pitaju. Znam da im je nelagodno kad ne mogu da smisle šta će da kažu, uprkos tome što se puno trude. Pre nego što me vide, imaju punu glavu stvari koje bi me pitali, ali čim me sretnu, ostaju bez teksta. Dajte da vam svima kažem šta je ovo. Razlog zašto ništa ne možete da kažete kad me sretnete je to što kad se neprestano kultivišete, vaš deo koji se prosvetlio kroz kultivaciju – deo koji je potpuno kultivisan – se razdvaja od vas. On se razdvaja od dela koji još nije potpuno kultivisan. Zato će se vaš deo koji se još nije potpuno kultivisao uvek osećati zbunjeno, pa će imati pitanja, i čak će želeti da ih postavi. Ali pošto vi vidite Učitelja kad sretnete mene, vaš deo koji je potpuno kultivisan će, kao vaša površina, takođe postati usredsređen, a čim se usredsredi, on potpuno kontroliše vašu ljudsku stranu. Kako to da nemate loših misli i tako ste dobri dok sedite ovde? To je zato što je vaš deo koji se potpuno kultivisao postao usredsređen, i kontroliše vam celo telo. Recite mi, kad deo koji se potpuno kultivisao ne bi bio na visini, da li bi mogao da završi kultivaciju? Drugim rečima, on zna sve. Ne zna samo onaj deo koji se još nije potpuno kultivisao. Što će reći, u tom času više nećeš želeti da postaviš pitanje, i nemaš šta da pitaš jer sve ti je jasno. Kad se ti rastaneš sa mnom, on više neće obraćati pažnju i ostaće nepokretan, pa će i ovom delu tebe, ovde, stvari ponovo postati nejasne. „Kako to da malo pre nisam pitao Učitelja?“ Nije li to situacija? Zapravo je ovako.

Svima ću vam reći, treba više da čitate knjigu, više da čitate knjigu, i više da čitate knjigu – knjigu morate čitati iznova i iznova. Ova predavanja su Fa kosmosa. Od drevnih vremena, Fa svakog metoda kultivacije koji se prenosio u društvu običnih ljudi je bio Fa u domenu tatagate, ili niži. Ovakav ogroman Fa je stvorio različite životne sredine za različita bića u kosmosu. Veliki Fa je taj koji je stvorio sav kosmos. Samo što vi ne možete da vidite njegov sadržaj na visokim nivoima dok ne dostignete te nivoe. Ali u njemu je sve što treba da znate da biste stekli Status dostignuća i Ispunili se. Zato morate čitati knjigu više – čitati je iznova i iznova. Naravno, naši stari učenici znaju da kad imaju neko pitanje, samo treba da pročitaju knjigu i garantovano će biti razrešeno. Kasnije, kako budete zalazili u nove domene, nastajaće nova pitanja na višim nivoima. Kad u tom času budete ponovo čitali knjigu, ona će vam opet davati odgovore. Na ovaj način nastavljaš da se kultivišeš i neprestano se uzdižeš. Ovaj Fa će dati odgovore na pitanja, onda kad ih budeš imao. I dok se pridržavaš strogih zahteva u svakodnevnom životu, i konstantno se popravljaš, napreduješ marljivo i snažno.

Pitanje: Da li je sebičnost u korenu lične koristi, emocija i želje za ugledom?

Učitelj: I lična korist i želja za ugledom su sebični. Što se tiče emocije (čing), u svojim prethodnim Fa govorima ja sam razotkrio da ona prožima ovu dimenziju čovečanstva, kao i Tri domena. Nijedno biće unutar Tri domena ne može joj izmaći – sva ona su pod njenom kontrolom. Ljudska bića su upravo usred ove emocije. Što si više vezan za nju, veća je njena moć i tako više utiče na tebe. Konkretno, kad ljudi izgube svoje voljene, ili kad je mladim ljudima slomljeno srce, što se više misli o tome, veća je moć emocije. Emocija je unutar Tri domena, pa se ti, kultivator, nje moraš otresti. Moraš odbaciti ovu emociju i prevazići je. Što se tiče lične koristi i ugleda, to su stvari koje ljudi visoko cene. Ali zapravo, i one dolaze od emocije. Sa ugledom, nećeš li uživati u sreći i blagostanju koje to donosi? Tada ćeš uistinu biti zadovoljan. Zar čovek ne teži ličnoj koristi i ugledu da bi bio zadovoljen? Nije li to zadovoljstvo koje osećaš takođe jedno osećanje? Ugled ti može doneti radost i čast, što su osećanja, zar ne? Ako si se zadovoljio putem lične koristi, nisi li ti ponovo prijatno? To je opet osećanje. Znači, ljudska bića žive upravo radi ovih osećanja. Među svakodnevnim ljudima, da li si srećan, da li si za ili protiv nečeg, da li želiš nešto ili ne, ili da li želiš da stekneš neki položaj, ono što smatraš dobrim ili lošim, ono što radiš ili ne želiš da radiš - sve je osećanje. Da li bi se u ljudskom društvu moglo bez osećanja? Da u ljudskom društvu nema osećanja, ljudima ne bi bilo zanimljivo da žive – zaista ne bi. To je naprosto ono kako ljudi treba da žive.

Što se tiče sebičnosti, ranije sam vam pomenuo princip i svi ste oduševljeno aplaudirali. Pričao sam o tome kako budući univerzumi neće izumirati, i svi ste zbog toga bili veoma srećni. Da li znate zašto može biti tako? Neki ljudi kažu: „Ako se čovek ne brine o sebi, nebo će ga prokleti.“ Nekim ljudima ovo je moto. Zapravo, vi ne znate da ova sebičnost doseže sve do veoma visokih nivoa. Zapravo, kad su kultivatori u prošlosti govorili „Ja radim to i to,“ „Želim da uradim to i to,“ Želim da steknem to i to,“ Ja se kultivišem,“ „Želim da postanem buda,“ ili „Želim da dostignem to i to,“ ništa od toga nije bilo izvan sebičnosti. Ali ono što ja želim da vi uradite je da se zbilja, čisto i nesebično Ispunite sa pravim, pravednim Fa i pravednim Prosvetljenjem – samo tada možete dostići večno ne-odumiranje. Zato vam kažem da u svemu što preduzimate treba najpre na druge da mislite. Neki ljudi su srećni kad im drugi daju novac. Kad im neko da novac, oni ne misle da li će to drugome doneti problem, da li će finansijska situacija ovog pokvariti, i tako dalje. „Dok god mi drugi nešto daju, srećan sam, ali ja ne mislim o drugima. Dok god su drugi dobri prema meni, drago mi je, ali mene drugi ne zanimaju.“ Ponekad, čak i kad su neki ljudi veoma nesrećni i nemaju druge nego da vam nešto kažu da vas zadovolje, vi ih ne razumete. Ima svakojakih situacija. Drugim rečima, od sada u vašoj kultivaciji, u svemu što činite, najpre na druge da mislite na druge.

Pitanje: U drugom delu [Džuan Faluna] se pominje da postoje ljudi u okeanu, i da postoji nekoliko različitih vrsta ljudi.

Učitelj: Da. Neki žive u ovoj našoj dimenziji, a neki ne. Ne samo da postoje ljudi u okeanu, već i u dimenzijama koje postoje na istom nivou kao naša, takođe ima ljudi – ljudi koji su isti kao vi, i ljudi koji nisu isti kao vi. Možete ih zvati ljudima, ili ne. Pošto imaju neka osećanja, ali nemaju seksualni nagon kao obična ljudska bića, donji deo tela im je u formi nekog materijala; samo gornji deo im je u ljudskom obliku. Pa mogu da lebde i lete naokolo. Većina ljudi u okeanima pripada ljudskim rasama koje su u različitim periodima eliminisane sa Zemlje. Postoje i ljudi koji su naprosto ljudi sa dna okeana. Ima onih koji su slični ljudskim bićima, ima onih kojima je gornji deo tela ljudski, a donji deo riblji, i ima onih kojima je gornji deo riblji, a donji ljudski. Isto tako, ispod kontinentalnih ploča takođe ima ljudi iz prošlosti, to jest ljudskih rasa koje su eliminisane u prošlosti. Oni ne mogu da se vrate gore jer su zbrisani iz ljudskog sveta – to jest sa Zemlje. Deo njih, koji nije imao toliko karme i toliko greha, se ukopao u Zemlju. Oni su takvi, i oni ne izlaze – naprosto žive tamo. Njihov broj je veoma mali. Često su malo obdareniji od ljudskih bića i nisu toliko u iluziji. U redu, nemojte biti radoznali i zainteresovani za ove stvari, jer one nemaju mnogo veze sa vašom kultivacijom.

Pitanje: U budućnosti, kad nova japanska verzija Dafe bude zvanično objavljena, kako da se rešimo starih verzija koje imaju greške u prevodu?

Učitelj: Ne može se reći da one imaju greške. Samo je prevod bio nedovoljno dobar, ili su izabrane reči bile neprecizne. Samo tako možemo opisati. Kako da ih se rešimo? Nemojte ih bacati, naprosto ih ostavite kakve jesu. Nijedna verzija na stranom jeziku ne može se prevesti sa kineskog bez ponešto odstupanja od originala. Čak bih sugerisao da je bolje imati više verzija prevoda. Kad ih ljudi budu čitali, oni će shvatiti: „O, postoji ovo značenje… O, postoji i ovo značenje… Znači, to je tako.“ Ako mene pitate, od toga ima koristi. Samo ih ostavite kako jesu.

Pitanje: Da li je plašljivost vezanost ili psihološki faktor?

Učitelj: Plašljivost je uzrokovana faktorom zvanim „plašljivost“, koji postoji u ovom univerzumu. On prouzrokuje vaš strah. Što se više bojite, on više deluje na vas. Treba da ga savladate snagom volje – to je pitanje snage volje. I ovo treba postići tokom vaše kultivacije.

Pitanje: Dok radim vežbe, ja često mislim o stvarima u vezi sa kultivacijom, širenjem Fa i Učiteljevim rečima. Je li ovo u redu?

Učitelj: To je jedno stanje tokom određenog vremena. U budućnosti, to neće biti problem.

Pitanje: Ako neko u moje ime oduzima živote, da li i dalje ja skupljam karmu?

Učitelj: Ako radiš tu vrstu posla… Ne želim da diskutujem to pitanje u ovim uslovima. Napisao sam dva članka koji raspravljaju i objašnjavaju ovo pitanje, ali neki ljudi izgleda da ne shvataju šta govorim. Hajde da to ovako predstavim: Da li znaš kolikom broju života si naudio tokom svih svojih životnih vekova? Svaka osoba je naudila mnogim životima. Sa manjim Fa ne bi mogao da uspeš u kultivaciji u ovom životu, i morao bi da platiš za živote koje duguješ iz svakog životnog veka. U budizmu se veruje da se kultivacija ne može okončati tokom jednog životnog ciklusa. Znači da su i oni sagledali to da se mora platiti za živote koji su ubijeni. Ali mi vam danas dopuštamo da dostignete Ispunjenje, pa ne preostaje tako puno vremena. Šta onda da se radi sa životima koje ste oduzeli? Pored dela patnje koju im dugujete – dela za koji rastvarate karmu i plaćate je kroz muke – ja moram da vam eliminišem veliku većinu. Ostatak ostaje vama da nadoknadite, obezbeđujući da možete proći ovaj ispit. Istovremeno, deo života kojima ste naudili će postati bića u raju koji ćete imati kad se Ispunite, što znači da će se pretvoriti u nešto dobro. Kad bi život koji treba da bude povređen znao: „O, ja ću u budućnosti otići u raj jednog bude,“ pružio bi vrat da ti omogući da ga ubiješ. Srećan, veselo bi ti dopustio da ga ubiješ. Naravno, on ne bi imao Status dostignuća. Samo bi otišao u taj raj da bude obično biće, otišao bi u raj da postane običan stanovnik, cvet, ili neka životinja poput ptice. U svakom slučaju, za različite živote postoje različiti aranžmani.

Ipak, dok o tome govorim na ovaj način, neki ljudi bi mogli shvatiti na suprotan način: „O, onda je u redu da oduzimam živote.“ Ako se ne budeš Ispunio, više nikad, nikad nećeš moći da platiš za sve živote koje si ubio, iako za njih moraš platiti. Toliko je golema karma koju si nakupio. Drugim rečima, tvoj proces otplate bi bio jezivo mučan i maltene beskrajan. Znači da je to jedna zbilja užasna situacija. Juče je jedan učenik rekao: „Učitelj nije govorio o paklu.“ Rekao bih da vam o tome ne mogu govoriti. Ova naša sredina je toliko sveta, a govoriti o tome je nešto zastrašujuće. Naravno, nije zastrašujuće za mene, ali za neke ljude je zaista užasavajuće. Zato mislim da iako vam sada nisam direktno odgovorio, ipak sam vam jasno objasnio.

U Kini je bio jedan učenik koji je spremao doktorat u medicinskim naukama. Vršio je eksperimente seciranja. Nakon okončanja eksperimenata on bi odbranio doktorat. To znači da je položio sve ispite, ali je i dalje trebalo da izvede neke eksperimente i secira nekih hiljadu ili pet stotina miševa, da bi dobio svoju diplomu. Ali on je rekao svom profesoru da ovo ne može da uradi. Rekao je: „Ja sada vežbam Falun Dafu i znam da ubijanje proizvodi karmu.“ Onda je rekao svom mentoru: „Ne mogu da oduzimam živote – radije ću se odreći svoje diplome.“ Hajde da razmislimo. Ako osoba ne može da prođe ispit života i smrti, ona se ne može Ispuniti. Ali nije sigurno da ćete vi morati da prođete kroz nešto slično, što bi se računalo kao predaja života; ovo je samo jedan oblik toga. Ja to ne smatram važnim. Ono što gledam je da li vaše srce to zaista može da uradi. Razmislite: Ljudska bića žive na ovom svetu ni za šta drugo do za ugled i ličnu korist. Da je dobio svoju diplomu, sledovao bi mu dobar posao i budućnost. I prirodno, plata bi mu bila visoka - to se podrazumeva. Bila bi viša nego što je imaju normalni ljudi, ili prosečne osobe. Ne žive li ljudi samo za ove stvari? On je uzmogao da se odrekne čak i ovih stvari. Onda razmislite: on se usudio da odustane čak i od ovoga. Bio je u stanju da se odrekne tih stvari kao mlad čovek - pa zar se onda ne bi mogao odreći svega? Ne znači li to da se usudio da položi sopstveni život? Ne žive li ljudi samo za ove stvari? Domen kultivacije ljudi koji su sposobni za ovo je tamo gore, zapravo. U vezi ovakvih ljudi i ove vrste situacija, rekao sam da pošto oni mogu da se liše svojih osećanja, ugleda, i lične koristi, zašto se onda ne odreći i samog straha od oduzimanja života? Zar to ne bi bilo odbacivanje poslednje vezanosti? Samo vam ističem poentu. Bilo bi to nešto drugo kad ne biste mogli da dostignete taj domen, ne biste uspeli da prođete ispit života i smrti, ne biste mogli da napustite sve te stvari, a uradili ste ovako. Sami biste morali da platite za sve živote koje ste oduzeli, u beskrajnom procesu plaćanja – eto koliko je to grozno. Ja sam vam izrekao vam principe Fa i zakone koji proističu. Ali što se tiče toga kako treba da se vladate, to i dalje ostaje na vama da sami odredite. Principi Dafe uče da ne možete oduzimati živote. Jer dok god se kultivišete, ne možete ubijati. Na višem domenu, međutim, Dafa je sveobuhvatna i Fa izlaže principe koji su u domenu buda. Rekao sam da će se neki životi, koje ste oduzeli, ispuniti i postati obična bića u vašem budućem raju, ali ako se ne Ispunite, sve će postati uzaludno! Svu karmu moraćete vi sami da snosite. Takav je odnos. Ja ne želim da diskutujem Fa na višim nivoima upravo zato što i kad bih ih razotkrio, mnogi ljudi ne bi uistinu shvatili principe o kojima sam govorio.

Naravno, Fa je viši od principa među običnim ljudima. Ne biste ga pronašli ni kad biste preturili sve knjige – drevne, savremene, kineske i strane – i ne biste ga našli ni u drugim svetim pismima. Zato svako voli da ga čuje. Ali ovo ne smatrajte znanjem – ja nisam ovde da bih zadovoljio vašu vezanost za težnju znanju. Ja predajem Fa da bih vas spasio.

Pitanje: Učitelju, vi često koristite reč „mi“. Kako to da shvatimo?

Učitelj: Ja koristim fraze koje su u upotrebi u savremenoj Kini. Ja osećam da ste svi vi članovi Dafe i time deo Dafe, pa se prema vama odnosim sa „mi“. Osećam da kad to čujete, možda ćete postaviti sebe unutar prave kultivacije. To je razmišljanje u pozadini.

Pitanje: Kada se smatra da osoba ima psihozu?

Učitelj: Psihoza je samo to da čovek ne može da kontroliše sopstveno telo i veoma je slab. Kad ovakva osoba naiđe na nevolju, ona ne želi ničim da se bavi. To je kao da je njena glavna svest (džu jiši) uspavana, ni na šta ne obraća pažnju, i odjednom je ostavila ovo telo. U tom času se osoba nalazi u onom što obični ljudi nazivaju psihotičnim stanjem. A zašto je tako? Kad njena glavna svest ne upravlja njenim telom - to jest kad je iracionalna – njene razne misli, koje generiše karma, i različite post-natalne predstave, počinju da upravljaju njenim telom, ustima, očima i svime ostalim. Zato će ona izgovarati besmislice i delovaće neuračunljivo, u odsustvu ikakvog razložnog, normalnog ponašanja, pa će ljudi reći da je psihotična. Ja sam rekao da psihoza nije bolest. Ona nema nikakvo patološko stanje; naprosto se radi o tome da je glavna svest osobe previše slaba. Takođe postoje urođene bolesti, gde je glavna svest slaba od rođenja i njeno telo stalno kontrolišu druga bića; ona neprestano predaje kontrolu drugima. Dodajte tome snažne smetnje od strane poruka iz drugih dimenzija, i ta osoba će sve učiniti. Mozak je mašina spremna za upotrebu, i svako može da upravlja njim. Ako sam ne upravljaš njim, već ga predaš, drugi će doći da upravljaju, i tada neće slediti ljudske standarde. Znači, čovek treba da ima snažnu volju. Volja mora biti čvrsta!

Pitanje: Postoje li ljudi kojima se u trenutku Ispunjenja neće transformisano ni urođeno telo (benti), niti će biti odgajeno Besmrtno dete (juanjing)?

Učitelj: Rekao sam da mnogi naši praktikanti Dafe dolaze sa različitih nivoa, pa moraju postojati različite situacije. Svejedno, nemojte se zanimati koja je vaša situacija. Ja garantujem da ću vam, ako se budete kultivisali, omogućiti da dostignete stanje s kojim ćete biti veoma zadovoljni. Ovo važi za sve. Zar ja time što vama dajem najbolje ne stvaram nešto najbolje za ovaj kosmos? (Aplauz)

Pitanje: Kad čitam Džuan Falun, ja retko osećam da mi bude, taoi i bogovi na nešto jasno ukazuju. Ali neposredno tokom kultivacije, ja se prosvetljavam u principe Fa.

Učitelj: U stanju si da se prosvetliš sam za sebe, pa nije potrebno ukazivati ti na stvari. Uspeh da to uradiš sam jeste samostalno prosvetljavanje u Tao, i to je odlično. Neki ljudi zbilja ne mogu da se prosvetle u nešto, a ipak vidimo da su perspektivni. Šta onda učiniti? Mi im damo nagoveštaj.

Pitanje: U zadnje vreme često sam u groznom mentalnom stanju, misli mi nisu dobre, a razmišljanje mi je haos. Da li sam zbilja toliko pao?

Učitelj: Kad popustiš, karma će navaljivati kao besna. To možeš suzbiti ako si jak na ovoj strani. Kad je suzbiješ i staviš pod kontrolu, ako vidim da si zaista dobar i zbilja kultivator, ja ću morati da se pobrinem za tebe i eliminišem ti te stvari. Tako to funkcioniše. Neće biti dobro ako to sam ne uspeš da savladaš. Mogao bi reći: „O, znači, dok god to budem to suzbijao, Učitelj će ga za mene eliminisati. Onda ću početi da ga suzbijam.“ To je slično onom što sam ranije rekao o razmišljanju bolesnih ljudi: neće valjati ako vežbaš samo zato što želiš da ti ja eliminišem karmu! Suština je u tome da ni za šta ne budeš vezan. Moraš imati ispravne misli.

Pitanje: Dok vežbamo u parku, smemo li da puštamo video snimak Učitelja koji poučava vežbama?

Učitelj: To je u redu ako sredina dopušta i vlast ne interveniše. Da li možete da puštate video, zavisi od situacije i mesta.

Pitanje: Kultivišem se više od godine, i što se više kultivišem, kao da postajem sve lomljivija. Sićušna vezanost može uneti puno nemira u moje srce.

Učitelj: Takođe je moguće da si postala suviše osetljiva i da se bojiš da ti kultivacija ne ide dobro. Nemoj razviti ni ovu vezanost. Kultiviši se otvoreno i dostojanstveno. S druge strane, moraš se pridržavati strogih zahteva. Svako od vas će činiti greške tokom kultivacije i biće ispita koje ne može da prođe. Kad biste glatko mogli proći svaki test, onda bi to značilo da ja, vaš Učitelj, nisam dobro pripremio test. Znači, izazov je proći svaki test. Ti ćeš ga bilo proći bilo pasti; ili ćeš ga dobro proći, ili slabo. Ali kad ga slabo prođeš, ti jadikuješ nad tim i znaš da se nisi dobro kultivisao i duboko žališ. Odluči da se sledeći put dobro kultivišeš. Onda ćeš sledeći put ponovo pokušati da ga prođeš. Upravo u ovom stanju biti sposoban da ga prođeš, ne biti sposoban da ga prođeš, preispitivati sebe, i neprestano činiti ovo, predstavlja kultivaciju. Kad bi svaki test mogao dobro proći, onda ne bi bilo potrebe da se kultivišeš. Kad nijedan test ne bi mogao da te zaustavi, ti bi bio pred Ispunjenjem. S druge strane, ako misliš: „Učitelj je kazao da nije važno da li ih dobro prolazimo ili ne, u redu je dok god se kultivišemo,“ i na dalje popustiš, ne mareći kad ne uspeš da prođeš test, onda se više ne kultivišeš. Ovako te stvari idu. Neće valjati ako se ne pridržavaš strogih zahteva.

Pitanje: Šta je Ispunjenje? Je li to kao umiranje običnog čoveka, ili to priređuje Učitelj?

Učitelj: Ispunjenje ima puno različitih oblika. Kao što možda znate, Šakjamuni je predavao Nirvanu, da bi što više odstranio ljudske vezanosti. U tom načinu kultivacije, oni čak nisu hteli ljudsko telo. Zato čovek, u svojoj praksi, ne treba da bude vezan za ljudsko telo, i naprosto treba da se kultiviše na taj način. Tibetanski lamaizam poučava Svetlosnoj transformaciji. To jest, čovek sedi tamo u vreme svog Ispunjenja, i ako mu je celo telo uspešno kultivisano, u momentu Ispunjenja njegovo telo se transformiše u zrak crvene svetlosti, a njegova duša odlazi sa uspešno odgajenim budinskim telom. Kako budinsko telo koje je uspešno kultivisano ne sadrži materiju sa ove obične ljudske strane, ljudska bića ga ne mogu videti - ona vide samo svetlost i kako se uzdiže oblik sazdan od svetlosti. Ima ljudi koji se nisu tako dobro kultivisali, pa ne mogu da prođu Svetlosnu transformaciju kompletnog tela. Zato se u času Svetlosne transformacije celokupno telo momentalno skupi, „Šva!“ do veličine od 30 centimetara. Izgleda identično njemu, ali je smanjeno na veličinu od 30 centimetara, sa proporcionalnim telom. To je zato što se nije dovoljno iskultivisao, pa se u Svetlosnoj transformaciji ne transfiguriše u potpunosti.

Ima i drugih scenarija. U Tao-školi, u Kini, kad se Ispunjavaju, oni preuzimaju formu „oslobađanja iz leša“. Šta je „oslobađanje iz leša“? U drevnoj Kini mnogi su praktikovali Veliki tao. Kultivacioni metod Velikog taoa zahteva da čovek, kad uspe u kultivaciji, ponese telo sa sobom – njihov metod zahteva čak i telo. Ali ova vrsta telesnog tela više nije obično ljudsko telo, jer je u potpunosti transfigurisano u visoko-energetsku materiju, i postalo je njegovo Tao-telo. Njihov metod oslobađanja iz leša je ovakav. Osoba zna da se kultivisala do Ispunjenja i da joj je celo telo potpuno kultivisano. Kako da napusti zemaljski svet? Većina taoista ne razrešava svoje neispunjene želje među običnim ljudima sve do posle Ispunjenja. U Buda-školi, međutim, nije ovako, jer se stvari razrešavaju usred Ispunjenja.

Oslobađanje iz leša će sprečiti ljude da potraže čoveka, pošto on ode. On će lažirati svoju smrt, mada je u tom času faktički sposoban da ode na nebo, ili uđe u zemlju. U času kad treba da ode, on saopšti porodici: „Umreću. Uspeo sam u kultivaciji i otići ću. Spremite mi kovčeg.“ Upravo u vreme koje je predvideo, on legne u postelju i tren kasnije prestane da diše. Članovi porodice vide da je preminuo, pa ga polegnu u kovčeg i pokopaju. Ali zapravo, on je upotrebio sposobnost „kamuflaže“ – upotrebio je natprirodnu moć. Ono što je njegova porodica tog dana videla nije bilo njegovo pravo telo. Nego šta je? To je predmet koji je on pretvorio. On je upotrebio cipelu, metlu, štap, ili mač, i transformisao ga prema svom liku On je uperio na predmet i transformisao mu izgled. To ume da kaže sve što treba, pa će reći njegovoj porodici: „Ja ću leći ovde i sve će za čas biti gotovo. Samo me stavite u kovčeg, to je sve.“ A u stvarnosti, to je bilo parče drveta, metla, ili možda cipela [koja je tu ležala]. Prava osoba je otišla i otputovala daleko, daleko. I tako je porodica sahranjuje. Nakon sahrane, nekoliko sati kasnije, taj predmet će povratiti oblik cipele, bambusa, ili komada drveta. To je ono što se zove „oslobađanje iz leša“. Ponekad će se desiti da se neko vrati odnekud i kaže: „Video sam tog i tog iz vaše porodice u jednom jako udaljenom mestu.“ Porodica će odgovoriti: „To ne može biti. On je umro.“ Osoba će onda odgovoriti: „Video sam ga. On nije umro. Zaista sam ga video. Čak sam pričao s njim i obedovao s njim.“ „To je bizarno, on je zbilja umro.“ Njegova porodica zna da je on bio taoista: „Hajde onda da ga iskopamo i vidimo.“ Kad otvore kovčeg, unutra pronađu cipelu.

U Tao-školi postoji i metod koji se naziva „Uspon usred bela dana“. Oblik Uspona usred bela dana se koristi kad je telo potpuno kultivisano i kad je čovek pre Ispunjenja ispunio sva svoja htenja na zemaljskom svetu. Za njega je vreme da ode, jer tu više nema šta da radi. U tom času se dešava nešto poput „otvaranja nebeske kapije“; drugim rečima otvara se kapija Tri domena. Zatim, po neke dolazi nebeski bog da ih prihvati, ili dolazi zmaj, ždral, ili šta god, kog će on uzjahati i odleteti, ili će nebeske kočije doći da ga povezu. U stara vremena su se često dešavale ovakve stvari. Postoji Uspon usred bela dana ove vrste. U našoj praksi, ja koristim Uspon usred bela dana za one koji treba da idu u Falun raj. Ima ljudi, u nekim sistemima kultivacije, koji ne žele telo. Ako bi se dalo telo, sve u njihovom raju bi se poremetilo. To je baš kao sa Šakjamunijevom Nirvanom: ako mu daš telo, to neće biti Nirvana – ne bi li se tako pokvario čitav sistem kultivacije? Njegov raj je sačinjen od elemenata Zapovesti, Koncentracije i Mudrosti, pa on neće telo. Mnogi od vas razmišljaju ljudskim načinom mišljenja: „O, ovaj Uspon usred bela dana je nešto zapanjujuće. Ljudi će me videti kao uzlećem.“ O božanskim stvarima, ti misliš ljudskim načinom mišljenja, što je potpuno neprikladno. Drugačije rečeno, u vreme Ispunjenja prirodno će postojati oblik toga. Mogu vam reći, međutim, sa toliko ljudi koji će ovaj put dostići Ispunjenje, ja ću itekako ostaviti duboku pouku za ljude koji nisu verovali. Kad se moji učenici u budućnosti budu Ispunili, vrlo je verovatno da će to biti veličanstven prizor, kakav ljudsko društvo nikad neće zaboraviti. (Aplauz)

Bez obzira na ovo što sam rekao, vi i dalje treba da odbacite sve vezanosti i da ne brinete za ove stvari. Samo se kultivišite. Ako vaša kultivacija propadne, sve je bilo ni za šta.

Pitanje: U knjizi Džuan Falun, da li se različite bude, taoi i bogovi nalaze iza različitih reči?

Učitelj: Da, svakako. Zato vam svima kažem da čitate knjigu. Neki ljudi shvate nešto: „Aha!“ i u tom momentu kad shvate tu stvar, njihova tela iznenada prođe jeza, i osete toplu struju. Iako doživljavaju samo suptilnu senzaciju, u tom momentu promene u telu su faktički veoma zamašne, a na drugoj strani sve se uskomeša. To je zato što ste se uzdigli na još jedan nivo, a na različitim nivoima telo doživljava različite oblike promena. Kao što znate, u kineskim hramovima, neke statue Bude iznad glave imaju još četiri glave, ili još tri glave iznad te četiri glave, ili još jedna glava raste iznad ove tri glave. Zapravo, to je pojavni oblik Budinog Fa-lika na različitim nivoima. To znači da su na različitim nivoima promene u telesnim stanjima prilično duboke. To nije samo veličanstveno, već uzvišeno, dostojanstveno i neizrecivo divno. Znači, postoji razlog zašto vam to nije dopušteno da vidite. Kako razmišljate na način običnih ljudi, vi ćete to razumeti ljudskim mislima, pa ćete se usled ovoga možda čak poneti neuračunljivo. Ne možemo dopustiti da se išta slično desi.

Pitanje: Da li rukovanje i telesni kontakt prenose karmu?

Učitelj: Ako si pravi kultivator, to ti neće škoditi, bez obzira koliko si osetljiv. Tvoje kultivisano telo ima gong; kako se može plašiti nečeg nižeg od gonga? Velika je razlika između ova dva, po pitanju domena i nivoa, pa ne treba da se bojite.

Rukovanje između ljudi, to jest, kontakt i rukovanje među običnim ljudima, zaista može da prenese karmu. U najmanju ruku, postoji zagađenje. To je sigurno. Danas se svi rukuju. Rukovanje dolazi iz zapadnog, društva belaca. Azijate se u prošlosti nisu rukovale. Kad bi se sreli, oni bi obujmili svoju pesnicu drugom rukom. To je bilo dosta dobro. Žene ne bi skupljale svoje pesnice na taj način, jer bi to loše izgledalo. One bi obujmile pesnicu na desnoj strani donjeg stomaka, ovako; kad bi srele nekog, one bi obujmile pesnicu sa strane tela i lagano se savile u kolenima. Izgleda da se rukovanje pojavilo tek posle nastanka renesanse, na zapadu; pre ovog se ni oni nisu rukovali. Imali su različite načine pozdravljanja, nešto od ovog, nešto od onog. Kako god, bilo je raznih vrsta, svakojakih. Rukovanje je kasnije ušlo u upotrebu. Zar mi nemamo heši? To je običaj u Buda-školi.

Pitanje: Tokom više od godinu dana kultivacije, ljudi su mi retko pravili probleme. Ako se ovako nastavi, kako da se oslobodim mnogih vezanosti koje imam?

Učitelj: To nije tako. Kod svakog su okolnosti drugačije. Možda je ovako, možda je onako, možda… Ima raznih faktora. Zato nemoj da se vezuješ za te stvari. Onog dana kad poteškoća zaista bude naišla, biće ti teško da je prebrodiš, a opet, kad nema poteškoća, ti ih želiš. Za sve postoji razlog. Zapravo, neki ljudi zaista nemaju toliko puno poteškoća. I to je istina.

Pitanje: Na naše vežbalište dolaze desetine ljudi, i velika većina ima lošu boju lica. Je li to zato što se ne kultivišemo solidno?

Učitelj: Mali je broj vežbališta koja zaista nisu u redu, gde među učenicima kruže tračevi, a oni se bez razlike „prosvetljuju“ u stvari. Neki ljudi se bez razlike „prosvetljuju“ u stvari koje zaista nemaju ništa s Fa koji predajem, i čak navode učenike da misle ovako ili onako, i puštaju mašti na volju. Oni čak komentarišu Fa, pričajući o tome kakav je ovaj Fa, kakav je ovaj deo, kakav je onaj deo. Da li ljudska bića zaslužuju da komentarišu Fa? U najmanju ruku, vi i dalje posedujete ljudski mentalni sklop, pa to nije u redu činiti. Treba samo da se kultivišete, čitate, učite, i izvodite vežbe u grupi, u skladu s Dafom. Trošite više svog vremena na čitanje i učenje Fa, a manje na priču o sopstvenim iskustvima i gledištima. Ili, pošto završite vežbe, možete zajedno diskutovati – to je u redu. Ako vreme namenjeno kultivaciji i čitanju Fa koristite da umesto toga diskutujete o svojim iskustvima, ja ne mislim da je to dobro. Stvari o kojima neki ljudi pričaju nose razne sebične misli i osećanja, i čak nemaju nikakve veze s Fa. U tom slučaju, oni mogu da skrenu učenike i čak da se prepuste nevažnim mislima. Sva ljudska bića imaju mentalni sklop običnih ljudi. Našim učenicima, bilo starijim ili novim, ne može se dopustiti da pričaju, ili da poznaju principe koji su viši od površinskog značenja reči. Na kraju krajeva, ono o čemu vi pričate predstavlja bukvalno značenje reči i principe na površini, jer Nebeski Fa se ne može izreći među običnim ljudima. Ja ne znam gde je pošlo po lošem za neke ljude. Ja ne znam kako se oni „prosvetljuju“ u te haotične ideje. Morate paziti na ovo!

Pitanje: Koji je prevod reči „jin “6? Zašto treba da radimo „đejin “7?

Učitelj: Bude za to ne kažu jin. To je manifestacija dostojanstva Buda Fa. To je izraz iz drevne Indije koji je preveden direktno, nazvan jin. Đejin, veliki šoujin8 , i mali šoujin su drugi iskazi veličanstvenosti pojavnog oblika i jezika Fa.

Pitanje: Kultivišem se već skoro godinu dana, a nikad nisam video falun.

Učitelj: Hajde ovako da vam predstavim. Ako kažeš da u sebi nisi imao nikakvih promena, da nisi doživeo nikakve promene koje ti je Fa doneo, ili da ne znaš, ili se nisi prosvetlio, ni u šta što prevazilazi ono kakvi su obični ljudi, onda ti ne verujem, osim ako zapravo i nisi kultivator. Ako ti je potrebno da vidiš nešto, da se to manifestuje, tj. da se konkretno pokaže, jasno kao kad gledaš u obične ljude, onda mislim da to neće ići. Razlog je taj što postoje različiti načini kako se postupa sa svakom pojedinom osobom, u skladu sa njenim stanjem, njenim različitim mentalnim stanjima među običnim ljudima, i onim što će postići kad u budućnosti bude dostigla Ispunjenje. U obavljanju ovog zadatka, ja apsolutno neću, u svakoj situaciji, činiti stvari jednoobrazno. Možda težiš tome da vidiš falun, ali ga nećeš videti dok se vezanost ne odbaci.

Pitanje: Budući da bude na višim nivoima vide ljudska bića kao ništavna, molim vas recite mi zašto je Učitelj došao da nas spasi?

Učitelj: Za bića na svakom od mnogobrojnih nivoa kosmosa, Fa kosmosa je stvorio životne sredine na različitim nivoima. Proističe to da u ovim životnim sredinama treba da postoje životi. Obična ljudska bića su na najnižem nivou različitih nivoa, koje je stvorio ovaj Fa svekolikog kosmosa. Znači, s mog stanovišta, ja moram uzimati u obzir celokupan Fa i celokupan kosmos. Jesam li vam jasno objasnio? (Aplauz) Sa mog stanovišta, ja vidim živote – živote na negativnoj i pozitivnoj strani – drugačije nego vi. To nije nešto što možete razumeti.

Pitanje: Dok stalno učim Fa, mislim o sve manje stvari, do stepena da ponekad ni o čemu ne želim da mislim. Je li to zato što je moja glavna svest slaba? Je li moja kultivacija skrenula?

Učitelj: Nije tako. Čak mogu reći da je ovo dobra pojava. Zašto kažem da je to veoma dobra pojava? Reći ću vam. Čovekov mozak među običnim ljudima funkcioniše zaista podmuklo. Da ne bi trpeo gubitak, čovekovo razmišljanje je u ovom smislu zaista hitro, a pamćenje mu je dobro. Ono što ja kažem je da nije dobro uvek koristiti mozak na taj način, jer ćete generisati karmu. Kad ti je mozak previše razvijen u ovom smislu, to ometa tvoju kultivaciju. I, šta da se radi? Mi koristimo pristup gde najpre sputamo taj deo tvog mozga. Drugim rečima, mi ga najpre zaključamo, podesimo, zamenimo onim delom tvojih misli koje mogu da misle na način kultivatora, i učinimo da vam se razvije taj deo vašeg mišljenja. Onda se onaj lukavi deo podešava, a mi postepeno popuštamo kontrolu. Tada ćeš biti u stanju da se vladaš kao treba. Onda kad čak ne možeš ni da otkriješ te svoje loše misli – jer ti je taj deo mozga tako dobro razvijen – čim nešto pomisliš, ti začeprkaš po tom delu mozga. Taj deo tvog mozga pravi žestoke smetnje kultivaciji. Znači, mnogi ljudi će doživeti ovo što sam upravo opisao. To je privremeno. Misli, koje biste često koristili da zaštitite sopstveni interes, misli koje mogu povrediti druge, i te previše dobro razvijene moždane ćelije, se sputaju i podese. Pošto se sputaju, treba vam ih regulisati tako da ne budu toliko razvijene, i da budu odgovarajuće za normalnu upotrebu. Mi pomažemo da se razviju vaše ispravne misli i ćelije. Tako to ide. Inače… Hajde da to iskažem na kolokvijalan način, koji može dati prikladniji opis: Ti si čestita i plemenita osoba koja kultiviše Budinstvo, pa tvoj um ne može biti lukav, prepreden, umešan i podmukao!

Pitanje: Slušanje tuđih iskustava me inspiriše i prosvetljava, ali nalazim da to nije tako solidno kao moje sopstveno prosvetljavanje u stvari.

Učitelj: To je tačno. Naravno da je tako. Najsolidnije je ono u šta se sam prosvetliš, što se dešava pre svega kroz tvoju sopstvenu kultivaciju. S druge strane, iz onog što drugi kažu, zaista se mogu izvući pouke. I to može potpomoći tvoj napredak, pa je korisno. Fa-konferencije se neće često održavati. Naše konferencije zaista donose korist. Ali nemojte previše često razmenjivati iskustva. Svoju energiju treba da usmerite na učenje Fa i čitanje knjige.

Neka od postavljenih pitanja su preskočena jer su relativno niskog nivoa, ili se ponavljaju, ili se mogu razrešiti čitanjem knjige. Zbog vremenskog ograničenja, ovde ćemo stati sa odgovorima na pitanja. (Buran aplauz)

Li Hondži
4. septembar 1998.1 Boginja iz kineske mitologije
2 Kineska geomantija, praksa čitanja krajolika
3 Poznati taoistički besmrtnik. Takođe se kaže da je on tvorac taičija, jedne vrste tradicionalnog kineskog trening-boksa
4 U ovom kontekstu se misli na članak učitelja Lija
5 Ovaj termin, koji se koristi u krugovima čigonga, odnosi se na nedefinisane vrste energije, uticaje, ili informacije koje se šalju.
6 Jin – položaj ruku
7 Đejin - spojene ruke
8 Šoujin - znak rukama

Prevod na srpski, 06.02.2017.